စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ၊ ေဒါက္တာသန္းျမင့္ ခရီးစဥ္

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး၊ ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ဦးရန္ႏုိင္ထြန္း၊ ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႔မွ ညႊြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ဦးလွေမာ္ဦးတို႔ႏွင့္ အတူ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေတြ႔ဆံု၍ လိုအပ္သည္မ်ား မွာၾကားခဲ့ပါသည္။