ဖွံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံး နိုင်ငံများအတွက် ကုန်သွယ်မှုအကူအညီပေးရေးအစီအစဉ်
World Bank report_DTIS
Medium Term Programme (MTP) for Coordinated Aid-for-Trade Resource Mobilization and Delivery
Financial Management Manual (First Edition)

EIF ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္း (Agency) မ်ား