ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအနည္းဆံုး နိုင္ငံမ်ားအတြက္ ကုန္သြယ္မႈအကူအညီေပးေရးအစီအစဥ္
World Bank report_DTIS
Medium Term Programme (MTP) for Coordinated Aid-for-Trade Resource Mobilization and Delivery

EIF ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္း (Agency) မ်ား