ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ  အကူအညီေပးေရးအစီအစဥ္ (Aid for Trade ) ေအာက္ရွိ
ကုန္သြယ္မႈ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအကူအညီသီးသန္႔ျဖစ္ေသာ Enhanced Integrated Framework(EIF)
လုပ္ငန္းစဥ္ပါ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို ျမန္မာႏုိ္င္ငံမွ  ရယူခံစားႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေန

          စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနသည္ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕ (WTO) ၏ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆိုင္ရာ Focal Ministry ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕ (WTO) ႏွင့္အနီးကပ္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။  ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕ (WTO)၏သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး အတြက္ ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာ အကူအညီေပးေရးအစီအစဥ္   (Aid for Trade) ေအာက္ရွိ အေႏွာင္အဖြဲ႕ မပါသည့္ ကုန္သြယ္မႈ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အကူအညီသီးသန္႔ျဖစ္ေသာ Enhaced Integrated Framework (EIF) လုပ္ငန္းစဥ္ပါ  အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိေသာ ကုန္သြယ္မႈဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး  အကူအညီမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံမွရယူခံစားႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။