လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း အဆင့္ - ၁

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕ (WTO) ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအကူအညီျဖစ္ေသာ Enhanced Integrated Framework (EIF) အစီအစဥ္ပါ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိေသာ ကုန္သြယ္မႈဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အကူအညီမ်ားကို ၿမန္မာႏိုင္ငံမွ ရယူခံစားႏိုင္ရန္ ကုန္သြယ္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အကူအညီ ျဖစ္ေသာ EIF အစီအစဥ္ လက္ေအာက္ရွိ Tier-1 လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ၊ Siem Reap ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔မွ ၉ ရက္ေန႕အထိ က်င္းပခဲ့ သည့္ (၅) ႀကိမ္ေျမာက္ NIU Exchange Programme (Cambodia – Laos – Myanmar) သို႔ ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာပြင့္ဆန္း ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ႔သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။ EIF အစီအစဥ္ေအာက္ရွိ ကုန္သြယ္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ကေမၻာဒီးယားႏို္င္ငံႏွင့္ လာအိုႏုိင္ငံတို႔၏ EIF အေကာင္ အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ အေတြ႔အၾကံဳ မ်ား ရရွိဖလွယ္ႏိုင္ေရး သြားေရာက္ခဲ့ပါ သည္။

ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာျပည္ပအကူအညီမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ လက္ခံရယူ ေဆာင္ရြက္ႏို္င္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ Ownership Right ကို အျပည့္အဝရယူကာ Driver Seat ေနရာမွေန၍ လိုအပ္သလို ဦးေဆာင္သြားႏိုင္ေရးအား အေထာက္အကူျပဳရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ထုိ႕အျပင္ ျပည္ပအကူအညီမ်ားရယူကာ ေဆာင္ရြက္ေနရသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဦးစီးေဆာင္ရြက္ေနရေသာ သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ Capacity ႏွင့္ Awareness မ်ားကို ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ ရန္လည္းရည္ရြယ္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအကူအညီတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာEnhanced Integrated Framework (EIF) လုပ္ငန္းစဥ္ေအာက္ရွိ Tier 1 Project Proposal အား EIF အတြင္း ေရးမွဴးရံုးမွ သေဘာတူၿပီးျဖစ္၍ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ UNOPS တို႔အၾကား MoU ကိုေဆာလ်င္စြာ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္အတြက္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုးသို႔ လက္မွတ္ေရးထိုးမည့္ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာ (MoU) မူၾကမ္းအေပၚ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားေတာင္းခံကာ သက္ဆိုင္ရာေကာ္မတီႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

ၿမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံသို႔ Exchange Programme တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ရရွိခဲ့ေၾကာင္းသံုးသပ္ ေတြ႔ရွိရပါသည္-

(က) ၿမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံသို႔ Exchange Programme တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သံုးသပ္ ေတြ႔ရွိရပါသည္-
(ခ) ျပည္ပအကူအညီမ်ား ရယူကာေဆာင္ရြက္ေနရသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကို ဦးစီးေဆာင္ရြက္ေနရေသာ သက္ဆိုင္ရာဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ Capacity ႏွင့္ Awareness မ်ားကို ပိုမုိျမွင့္တင္ေပး ႏိုင္မည့္အျပင္ လိုအပ္သလိုျပန္လည္လက္ဆင့္ကမ္း မွ်ေဝေပးႏိုင္ျခင္း။
(ဂ) အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ခ်မွတ္က်င့္သံုးလ်က္ရွိေသာ ျပည္ပေငြေၾကး အကူအညီႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ေလ့လာမွတ္သားနားလည္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ မိမိႏိုင္ငံႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိမည့္ ပိုမုိရွင္းလင္းလြယ္ကူစြာ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္စနစ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေရးအေပၚ အေထာက္အကူျဖစ္ေစျခင္း။
(င) ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေဒသတြင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ပိုမုိခိုင္မာအားေကာင္းလာေစၿပီး ယင္းမွ တစ္ဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရးသို႔ ဦးတည္ေစ ႏိုင္ျခင္း။

ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕(WTO) မွ ေပးအပ္ေသာ ကုန္သြယ္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဆိုင္ရာ အကူအညီျဖစ္သည့္ EIF အစီစဥ္မွအကူအညီမ်ားကို ထိေရာက္ရယူ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ကာ ကုန္သြယ္မႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမွသည္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္လာေစၿပီး အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပါမ်ားလာ၍ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေစျခင္းျဖင့္ ေခတ္မီ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ အျဖစ္ ျဖစ္ေပၚလာေစေရး အတြက္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Tier1 အဆင့္

EIF အစီအစဥ္၏ အဆင့္ေလးဆင့္အနက္ အဆင့္ (၁)အား ၂၀၁၄ခုနွစ္တြင္ အၿပီးေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ အဆင့္(၂)ကို ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ အတူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ အဆင့္ (၂)အေနျဖင့္ ယခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ကုန္သြယ္မႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
ဆုိင္ရာ ဘက္စံုဆက္စပ္ေလ့လာမႈ အစီရင္ခံစာႏွင့္အတူ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္တို႔ကို တင္ျပသြားႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အဆင့္(၃)ျဖစ္ေသာ Tier 1ကိုလည္း အၿပိဳင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲတင္ျပခဲ့ရာခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ MoU ကို ၾသဂုတ္လတြင္ အၿပီးသတ္ ေရးထုိးေဆာင္ရြက္သြားနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

လုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း အဆင့္-၁ (Tier 1 Phase)သည္ ၂၀၁၅မွ ၂၀၁၇ အထိ (၃)ႏွစ္စီမံခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါ စီမံခ်က္အတြက္ တစ္ႏွစ္လ်ွင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သံုးသိန္းျဖင့္ (၃)ႏွစ္စာ စုစုေပါင္း ေဒၚလာကိုးသိန္းကို အေႏွာင္အဖြဲ႔မပါသည့္ ေငြေၾကးအကူအညီအျဖစ္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာနသို႔ တိုက္ရိုက္ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိျပဳစီမံခ်က္ပါလုပ္ငန္းမ်ားကို စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ တာဝန္ယူေဆာင္သြားရန္ Full Ownership Right အျပည့္အဝရရွိေသာ အကူအညီျဖစ္ပါသည္။

Tier 1 စီမံခ်က္တြင္ ကုန္သြယ္မႈက႑အတြက္ လုိအပ္လ်က္ရွိေသာ Capacity Building ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း၊ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း၊ ျပည္ပေလ့လာေရးခရီးစဥ္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား တက္ေရာက္ျခင္း၊ လုိအပ္ေသာ အစည္းအေဝးမ်ားက်င္းပျခင္း၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား ျဖည့္တင္းျခင္းတို္႔ကို ဦးစားေပးေရးဆြဲထားပါသည္။