ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕ဆိုင္ရာ (၁၀) ၾကိမ္ေျမာက္ ၀န္ၾကီးမ်ားအဆင့္ ညီလာခံ က်င္းပျခင္း

ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕၏ (၁၀) ၾကိမ္ေျမာက္ ၀န္ၾကီးမ်ားအဆင့္ ညီလာခံအစည္းအေ၀းကို ကင္ညာ ႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္ရိုဘီျမိဳ႕၌ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၄) ရက္ေန႕မွ (၁၈) ရက္ေန႕အထိ က်င္းပခဲ့ရာ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦး၀င္းျမင့္၊ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးကိုကိုေလး၊ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ဦးညီညီေအာင္ႏွင့္ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႔ ဆုိင္ရာျမန္မာအျမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ရံုး၊ ဂ်ီနီဗာျမိဳ႕မွ Delegation Coordinator သံမွဴး (WTO) ဦးေအာင္မင္းသိုက္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕၏ (၁၀) ၾကိမ္ေျမာက္ ၀န္ၾကီးမ်ားအဆင့္ အစည္းအေ၀းသို႕ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးေခါင္းေဆာင္ေသာ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အာဆီယံအပါအ၀င္ ေဒသတြင္းစီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မ်ား (GMS , BIMSTES , ACMECS) အျပင္ လက္ရွိႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕၏ ႏိုင္ငံစံုကုန္သြယ္မႈတြင္လည္း တက္ၾကြစြာပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းကို ထင္ဟပ္ေစ ခဲ့ပါသည္။

ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕၏ ႏိုင္ငံစံုကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈလ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ႕ေစေရး၊ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေဈးကြက္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိေစေရး၊ မိမိပို႕ကုန္မ်ားကို အရည္အေသြးႏွင့္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား ပိုမိုျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ ေဈးကြက္မ်ား ပိုမို က်ယ္ ျပန္႕စြာ ရွာေဖြႏို္င္ေရး အစရွိေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း သံုးသပ္တင္ျပအပ္ပါသည္။