ေငြစာရင္း/တာဝန္ဝတၱရားမ်ား

ေငြစာရင္းဌာနခြဲ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

၁။     ဦးစီးစာရင္းႏွင့္ရသံုးမွန္းေျခဌာနစိတ္

        (က)   ဦးစီးစာရင္းဌာနစိတ္ႏွင့္ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား

                (၁)     ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဘတ္ဂ်က္စာရင္းမ်ား(BE,SG,RE) စာရင္းမ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံေတာ္၏ ရသံုး

မွန္းေျခေငြစာရင္းတြင္မပါ၀င္ေသာ ေၾကြးျမီအပ္ေငြမ်ားႏွင့္ယာယီစာရင္းမ်ား အား ေရးဆြဲ၍ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းဦးစီးဌာနသို႕ တင္ျပေတာင္းခံျခင္း၊

(၂)     သာမန္စာရင္းနွင့္ေငြလံုးေငြရင္းစာရင္းတို႔၏ ရေငြ သံုးေငြမ်ားအား စာရင္းျပဳစု၍ ဘ႑ာၾကီးၾကပ္ ဌာနစုသို႔ ေပးပို႕ျခင္း၊သံုးသပ္ခ်က္မ်ားေရးသား၍ စာရင္းျပဳစုေပး ပို႕ျခင္း၊

(၃)     ျပကၡဒိန္ႏွစ္ ၊ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္တို႕အလိုက္ သံုးလပတ္ႏွင့္ေလးလပတ္စာရင္းမ်ား ျပဳစု ေရးဆြဲတင္ျပျခင္း၊

(၄)     ျပည္တြင္းသံုးေငြႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြမ်ားအား သံုးလပတ္အလိုက္ စာရင္းအား ျပဳစုေရးဆြဲတင္ျပျခင္း၊

(၅)     WTO တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ အရာထမ္း၏ သံုးလပတ္အလိုက္ ႏိုင္ငံ ျခားသံုးေငြမ်ား (FE) ခြင့္ျပဳခ်က္အား ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းဦးစီးဌာနသို႕ တင္ျပ ေတာင္းခံရျခင္း၊ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ (ဂ်ီနီဗာျမိဳ႕)သို႔ေပးပို႕ျခင္း၊

(၆)     ႏွစ္စဥ္ႏွင့္ႏွစ္တို ငါးႏွစ္စီမံကိန္း ရည္မွန္းခ်က္အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္မႈ စာရင္း မ်ားအား သံုးလပတ္အလိုက္စာရင္းမ်ား ေရးဆြဲျပဳစု၍ ဘ႑ာၾကီးၾကပ္ဌာနစုသို႕ ေပးပို႕ရျခင္း၊

(၇)     ႏွစ္ကုန္ဆံုးသည့္အခါ ႏွစ္ခ်ဳပ္စာရင္း(အျပီးသတ္) ေရးဆြဲျခင္း ၊ ပိုလွ်ံရန္ပံုေငြ ျပန္ လည္အပ္ႏွံျခင္း၊

(၈)     ရန္ပံုေငြမ်ား လံုေလာက္မႈမရွိသည့္ ေငြစာရင္းေခါင္းစဥ္မ်ားသို႕ရန္ပံုေငြ လႊဲေျပာင္း သံုးစြဲျပီးႏွစ္ကုန္ဆံုး သည့္အခါညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဴပ္ထံတင္ျပ၍ ပံုစံဘရ-၂၄ တြင္ ျဖည့္စြက္ျပီး ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းဦးစီးဌာနသို႕ ေပးပုိ႕ရျခင္း၊

(၉)     ႏွစ္ကုန္ဆံုးသည့္အခါ ဘ႑ာေငြ အရ ၊အသံုးဆိုင္ရာစာရင္း(ရသစ) ေရးဆြဲ၍ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုးသို႕ ေပးပို႕ရျခင္း၊

၂။     ၾကိဳတင္စာရင္းစစ္ဌာနစိတ္

        (က)   ဌာနဆိုင္ရာ ရေငြႏွင့္အသံုးစရိတ္မ်ား ၾကိဳတင္စာရင္းစစ္ေဆးျခင္း

                (၁)     ရေငြမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေပးသြင္းရသည့္ရေငြမ်ားသည္ ဌာန၏ ရသင့္ရထိုက္ေသာ

ရေငြမ်ား ဟုတ္/မဟုတ္ သတ္မွတ္ႏႈန္းထားမ်ား မွန္ကန္မႈရွိ/မရွိ ၊သတ္မွတ္ကာလ

အတြင္း‌ေပးသြင္းျခင္း ရွိ/မရွိ ၊ကာလ ေက်ာ္လြန္ပါက ဒဏ္ေၾကးေပးေဆာင္ျခင္း ရွိ/ မရွိ၊

                   (၂)     အသံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေတာင္းခံေသာ အသံုးစရိတ္မ်ားသည္ ဘ႑ာေရး

စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမႈရွိ/မရွိ၊ဌာနဆိုင္ရာအၾကီးအကဲ၏ ခြင့္ျပဳမိန္႕ပါရွိမႈရွိ/မရွိ ၊

ေပးစာအေထာက္အထားမ်ား ပါရွိမႈ ရွိ/မရွိႏွင့္ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြ လံုေလာက္မႈ ရွိ/မရွိ

စစ္ေဆးျခင္း၊

၃။      ေငြေပးေငြယူဌာနစိတ္

        (က)   ဌာနဆိုင္ရာရေငြမ်ား လက္ခံျခင္း ၊အသံုးစရိတ္ ခ်က္လက္မွတ္မ်ားထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ဌစ စာ

ရင္းမ်ားေရး သြင္းျခင္း

(၁)     ေန႕စဥ္ ကုန္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ ရေငြမ်ားျဖစ္သည့္ ထုတ္ကုန္သြင္း ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပံုတင္ေၾကး၊သက္တမ္းတိုးေၾကး၊ကုမၸဏီအမည္ေျပာင္းေၾကး၊ လိပ္စာေျပာင္းေၾကး ၊မိတၱဴမွန္ေၾကး ၊စီးပြားေရးအက်ိုးေဆာင္မွတ္ပံုတင္ေၾကး ၊ သက္တမ္းတိုးေၾကး ၊ ဂ်ီအက္ပီပင္ရင္းေဒသဆိုင္ရာပံုစံေၾကး ၊ဒဏ္ေၾကးေငြမ်ား ၊ အေဆာက္အဦးငွားရမ္းခရေငြ ၊ေငြလံုးေငြရင္းရေငြမ်ား ၊အေထြေထြရေငြမ်ားႏွင့္ Online ေၾကးရေငြမ်ား လက္ခံျခင္း၊

(၂)     ၾကိဳတင္စာရင္းစစ္ဌာနမွ စစ္ေဆးျပီးသည့္ ဌာနဆိုင္ရာ သာမန္အသံုးစရိတ္ႏွင့္ ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ ခ်က္လက္မွတ္မ်ားေရးသားထုတ္ေပးျခင္း၊

(၃)     ခ်က္လက္မွတ္ သိုေလွာင္မွတ္ပံုတင္စာအုပ္ (ဌစ-၄) ေရးသြင္းျခင္း၊

(၄)     ေငြစာရင္းစာအုပ္ (ဌစ-၅) ၊ေငြစာရင္းစာအုပ္ လက္က်န္ရွင္းတမ္း (ဌစ-၆) ၊ဘဏ္ ရေငြစာရင္း (ဌစ-၇) ေရးသြင္းျခင္း၊

(၅)     ဘဏ္ေပးေငြ ေငြစာရင္းစာအုပ္(ဌစ-၈) ေရးဆြဲျခင္း၊

(၆)     သံုးလပတ္ရန္ပံုေငြ လႊဲအပ္စာရင္း (ဌစ-၃) ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊

(၇)     ဘဏ္မွဘဏ္ရွင္းတမ္းမ်ားေတာင္းခံ၍ ဘဏ္ႏွင့္လစဥ္စာရင္း ညွိႏႈိင္းမႈဇယား (ဌစ-၁၁) ေရးဆြဲျခင္း၊

          (ခ)    ဗဟိုသက္သာစာရင္းမ်ားထိန္းသိမ္းျခင္း

(၁)     ေန႕စဥ္ ဗဟို၀န္ထမ္းသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးေကာ္မတီ၏ ရေငြလက္ခံျခင္း ၊အသံုး စရိတ္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္း ေငြစာရင္းစာအုပ္ ၊အေထြေထြလယ္ဂ်ာမ်ား ၊ဂ်ာနယ္ ၊ မွတ္တမ္းမ်ားေရးသြင္းျခင္း၊

(၂)     လစဥ္ရေငြ ၊ ေပးေငြစာရင္း ၊၀င္ေငြႏွင့္အသံုးစရိတ္စာရင္းႏွင့္လက္က်န္ရွင္းတမ္း မ်ား ေရးဆြဲ၍ ဗဟို၀န္ထမ္းသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးေကာ္မတီႏွင့္စီးပြားေရးႏွင့္ကူး သန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီသို႕ တင္ျပျခင္း၊

(၃)     လစဥ္ၾကိဳတင္ေပးေငြ၊ယာယီစိုက္ေငြမ်ားအတြက္ စာရင္းရွင္းလင္းရန္ ႏႈိးေဆာ္စာ ထုတ္ျပန္ျခင္း၊

(၄)     ဘ႑ာႏွစ္အလိုက္ ေငြသားစီမံခ်က္ ေရးဆြဲတင္ျပျခင္း ၊လစဥ္အေကာင္ထည္ေဖာ္ ႏိုင္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားတြက္ခ်က္တင္ျပျခင္း၊

(၅)     ဘ႑ာနွစ္အလိုက္ ႏွစ္ခ်ဳပ္စာရင္းေရးဆြဲ၍ ဌာနအတြင္း စာရင္းစစ္အဖြဲ႕ ၊စာရင္း စစ္ခ်ုဳပ္ရံုး ၊စာရင္းစစ္အဖြဲ႕မ်ား၏ စစ္ေဆးမႈခံယူျခင္း၊

၃။     ဘ႑ာေရးၾကီးၾကပ္မႈဌာနစိတ္(ဘတ္ဂ်က္)ႏွင့္စီမံေရးရာဌာနစိတ္

        (က)   ဘ႑ာေရးၾကီးၾကပ္မႈ(၀န္ၾကီးဌာနဘတ္ဂ်က္)ႏွင့္ေငြျပစာရင္းမ်ားႏိုင္ငံျခားသံုးေငြကိစၥရပ္မ်ား

(၁)     ၀န္ၾကီးဌာနတစ္ခုလံုး၏၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွႏိုင္ငံျခားေငြရရွိမႈအားအမ်ိဳးသား စီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ၀န္ၾကီးဌာနသို႕ ေပးပို႔ျခင္း၊

(၂)     ၀န္ၾကီးဌာန တစ္ခုလံုး၏ ႏိုင္ငံျခားေငြ ရရွိမႈအား ဗုဒၶဟူးေန႔တိုင္း (MFTB) သို႔သြား ေရာက္၍ စာရင္းညွိႏႈိင္းျခင္း၊

(၃)     ေငြျပစာရင္း၊ ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြရရွိမႈႏွင့္ သံုးစြဲမႈအေျခအေနမ်ားအား တနလာၤေန႔တိုင္း ျပဳစု၍ စီမံကိန္းႏွင့္စာရင္းအင္းဌာနခြဲသို႔ ေပးပို႔ျခင္း၊

(၄)     ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုလံုး၏ ႏိုင္ငံျခားေငြ သံုးေငြရရွိမႈႏွင့္ သံုးစြဲမႈအေျခအေနမ်ားအား လစဥ္စာရင္းျပဳစုတင္ျပျခင္း၊(၃)လပတ္(၄)လပတ္စာရင္းမ်ားအားေရးဆြဲျခင္း၊

 (၅)    ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုလံုး၏ႏွစ္စဥ္ႏိုင္ငံပိုင္အခန္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအစီအစဥ္ေငြလံုးေငြရင္း လ်ာထားခ်က္မ်ား၏ ျပဳျပင္ၿပီးခန္႔မွန္းေျခစာရင္း (RE) ႏွင့္ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြ

စာရင္း(SG) စာရင္းမ်ားအား ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း ႏွင့္စီးပြား ေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မွႈဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ ျပည့္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း (ေငြလံုးေငြ ရင္း) မ်ားသို႔စုစည္းတင္ျပျခင္း၊

(၆)     ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုလံုး၏ႏွစ္စဥ္ (သာမန္စာရင္း၊ေၾကြးၿမီႏွင့္ေထာက္ပံ့ေငြ)ဘတ္ဂ်က္ ခန္႔မွန္းစာရင္း (BE) ႏွင့္ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြစာရင္း (SG)မ်ားအား ဝန္ႀကီးဌာန ကုိယ္စားဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ စုစည္းတင္ျပျခင္း၊

(၇)     ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုလံုး၏ သာမန္စာရင္း ႏွင့္ ေငြလံုးေငြရင္းစာရင္းမ်ားအတြက္ဘတ္

ဂ်က္စိစစ္ခံရန္ ျပဳစုျခင္း၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား(ECC၊ ဆလက၊ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စီမံ/စီးပြား) ႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

(၈)     ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုလံုး၏ ဝင္ေငြအသံုးစရိတ္မ်ားအား လစဥ္သံုးသပ္စိစစ္မႈ တင္ျပ ျခင္း၊

(၉)     ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွစ၍ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုလံုး၏ ၁၉၈၈-၁၉၈၉ဘ႑ာႏွစ္မွ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္ (လက္ရွိကာလ)အထိ ေငြလံုးေငြရင္း(တည္ေဆာက္မႈ)စာရင္းမ်ားအား စုစည္းတင္ျပျခင္း၊

(ခ)    စီမံေရးရာဌာနစိတ္

(၁)     ေန႔စဥ္ရံုးတက္/ရံုးဆင္း ဝန္ထမ္းအင္အားစာရင္းႏွင့္ ဝန္ထမ္းမွတ္တမ္းဆိုင္ရာမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

(၂)     အပတ္စဥ္ ဝင္စာ၊ ထြက္စာ၊ တင္ျပစာမ်ား မွတ္တမ္းတင္ ျဖန္႔ေဝျခင္း၊

(၃)     အပတ္စဥ္ ဌာန၏ ေမ်ွာစာမ်ား တင္ျပျခင္း၊

(၄)     လစဥ္ စာေရးကိရိယာ၊ ရံုးအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား တင္ျပေတာင္းခံျခင္း၊

(၅)     လစဥ္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လစာေငြစာရင္းမ်ား ျပဳစုျခင္း၊

(၆)     လစဥ္ ဌာန၏ ဘတ္ဂ်က္အသံုးစရိတ္မ်ား ျပဳစုျခင္း၊

(၇)     လစဥ္ ဝန္ထမ္းအေျပာင္းအေရႊ႕၊ ႏႈတ္ထြက္၊ သင္တန္းေစလႊတ္ျခင္း၊ အၿငိမ္းစား ယူျခင္းကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

၄။     ဘ႑ာေရးၾကီးၾကပ္မႈဌာနစိတ္(စာရင္း)

        (က)   ဘ႑ာေရးၾကီးၾကပ္မႈ(၀န္ၾကီးဌာနစာရင္းေပါင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ျပန္တမ္းမ်ားျပဳစုေပးပို႔ျခင္း)

(၁)     စီးပြားေရး ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ား(သာမန္၊ေငြလံုးေငြရင္း၊ေၾကြးၿမီ၊ေထာက္ပံ့ေငြစာရင္းမ်ား ဆုိင္ရာစုစည္းျခင္းကိစၥမ်ား)ကုိျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးရံုးကုိယ္စားျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ရံုး၊ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ အမိ်ဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသို႔ အပတ္စဥ္၊ လစဥ္၊ (၃)လတစ္ႀကိမ္၊(၄)လတစ္ႀကိမ္ ၊(၆) လ တစ္ၾကိမ္ စာရင္းမ်ားတင္ျပျခင္း၊

(၂)     ဖ်က္သိမ္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေငြစာရင္းႏွစ္ခ်ဳပ္မ်ားတြင္ေတြ႔ရွိရသည့္ မၿပီးျပတ္ ေသးသည့္ရရန္ေၾကြးမ်ား ဆိုင္ရာအမႈတြဲမ်ားအား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

 (ခ)   စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းစာရင္းမ်ားထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ေငြေပးေငြယူစာရင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း

(၁)     ေငြစာရင္းစာအုပ္ေရးသြင္းျခင္း၊ အေထြေထြလယ္ဂ်ာေရးသြင္းျခင္း၊ ေငြရေငြေပး မ်ားအတြက္ ၿမီစား/ၿမီရွင္လႊာမ်ား ျပဳစုျခင္း၊ ဂ်ာနယ္မွတ္တမ္းမ်ား ေရးသြင္းျခင္း၊ ပံုေသပိုင္ပစၥည္းမွတ္တမ္းမ်ား ေရးသြင္းျခင္း၊

(၂)     လစဥ္ရေငြႏွင့္ေပးေငြစာရင္း ဝင္ေငြႏွင့္အသံုးစရိတ္စာရင္းႏွင့္ လက္က်န္ရွင္းတမ္း မ်ားေရးဆြဲ၍ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာငး္ဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဗဟိုဝန္ထမ္း သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးေကာ္မတီႏွင့္ ဦးစီးသက္သာေကာ္မတီမ်ားသို႔ လစဥ္တင္ျပ အတည္ျပဳခ်က္ရယူျခင္း၊

(၃)     ဘ႑ာႏွစ္အလိုက္ ေငြသားစီမံခ်က္ေရးသားတင္ျပျခင္း၊ လစဥ္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္မႈရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားတြက္ခ်က္ တင္ျပျခင္း၊

(၄)     ဘ႑ာႏွစ္အလိုက္လခ်ဳပ္စာရင္း၊ ဝင္ေငြႏွင့္အသံုးစရိတ္စာရင္းလက္က်န္ရွင္းတမ္း မ်ားအား (၄)လတစ္ႀကိမ္ ဌာနအတြင္းစာရင္းစစ္အဖြဲ႔မွ စစ္ေဆးျခင္း၊ အၿပီးသတ္ ႏွစ္ခ်ဳပ္စာရင္းမ်ားအား စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုးစာရင္းစစ္အဖြဲ႔၏ စစ္ေဆးမႈခံယူျခင္း၊

Subscribe to ေငြစာရင္း/တာဝန္ဝတၱရားမ်ား