ငွေစာရင်း/တာဝန်ဝတ္တရားများ

ငွေစာရင်းဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

၁။     ဦးစီးစာရင်းနှင့်ရသုံးမှန်းခြေဌာနစိတ်

        (က)   ဦးစီးစာရင်းဌာနစိတ်နှင့်ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ

                (၁)     နိုင်ငံတော်၏ ဘတ်ဂျက်စာရင်းများ(BE,SG,RE) စာရင်းများနှင့်နိုင်ငံတော်၏ ရသုံး

မှန်းခြေငွေစာရင်းတွင်မပါဝင်သော ကြွေးမြီအပ်ငွေများနှင့်ယာယီစာရင်းများ အား ရေးဆွဲ၍ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြတောင်းခံခြင်း၊

(၂)     သာမန်စာရင်းနှင့်ငွေလုံးငွေရင်းစာရင်းတို့၏ ရငွေ သုံးငွေများအား စာရင်းပြုစု၍ ဘဏ္ဍာကြီးကြပ် ဌာနစုသို့ ပေးပို့ခြင်း၊သုံးသပ်ချက်များရေးသား၍ စာရင်းပြုစုပေး ပို့ခြင်း၊

(၃)     ပြက္ခဒိန်နှစ် ၊ ဘတ်ဂျက်နှစ်တို့အလိုက် သုံးလပတ်နှင့်လေးလပတ်စာရင်းများ ပြုစု ရေးဆွဲတင်ပြခြင်း၊

(၄)     ပြည်တွင်းသုံးငွေနှင့် နိုင်ငံခြားသုံးငွေများအား သုံးလပတ်အလိုက် စာရင်းအား ပြုစုရေးဆွဲတင်ပြခြင်း၊

(၅)     WTO တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော အရာထမ်း၏ သုံးလပတ်အလိုက် နိုင်ငံ ခြားသုံးငွေများ (FE) ခွင့်ပြုချက်အား ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြ တောင်းခံရခြင်း၊ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ (ဂျီနီဗာမြို့)သို့ပေးပို့ခြင်း၊

(၆)     နှစ်စဉ်နှင့်နှစ်တို ငါးနှစ်စီမံကိန်း ရည်မှန်းချက်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှု စာရင်း များအား သုံးလပတ်အလိုက်စာရင်းများ ရေးဆွဲပြုစု၍ ဘဏ္ဍာကြီးကြပ်ဌာနစုသို့ ပေးပို့ရခြင်း၊

(၇)     နှစ်ကုန်ဆုံးသည့်အခါ နှစ်ချုပ်စာရင်း(အပြီးသတ်) ရေးဆွဲခြင်း ၊ ပိုလျှံရန်ပုံငွေ ပြန် လည်အပ်နှံခြင်း၊

(၈)     ရန်ပုံငွေများ လုံလောက်မှုမရှိသည့် ငွေစာရင်းခေါင်းစဉ်များသို့ရန်ပုံငွေ လွှဲပြောင်း သုံးစွဲပြီးနှစ်ကုန်ဆုံး သည့်အခါညွှန်ကြားရေးမှူးချူပ်ထံတင်ပြ၍ ပုံစံဘရ-၂၄ တွင် ဖြည့်စွက်ပြီး ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာနသို့ ပေးပို့ရခြင်း၊

(၉)     နှစ်ကုန်ဆုံးသည့်အခါ ဘဏ္ဍာငွေ အရ ၊အသုံးဆိုင်ရာစာရင်း(ရသစ) ရေးဆွဲ၍ စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးသို့ ပေးပို့ရခြင်း၊

၂။     ကြိုတင်စာရင်းစစ်ဌာနစိတ်

        (က)   ဌာနဆိုင်ရာ ရငွေနှင့်အသုံးစရိတ်များ ကြိုတင်စာရင်းစစ်ဆေးခြင်း

                (၁)     ရငွေများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပေးသွင်းရသည့်ရငွေများသည် ဌာန၏ ရသင့်ရထိုက်သော

ရငွေများ ဟုတ်/မဟုတ် သတ်မှတ်နှုန်းထားများ မှန်ကန်မှုရှိ/မရှိ ၊သတ်မှတ်ကာလ

အတွင်း‌ပေးသွင်းခြင်း ရှိ/မရှိ ၊ကာလ ကျော်လွန်ပါက ဒဏ်ကြေးပေးဆောင်ခြင်း ရှိ/ မရှိ၊

                   (၂)     အသုံးစရိတ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တောင်းခံသော အသုံးစရိတ်များသည် ဘဏ္ဍာရေး

စည်းမျဉ်းများနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိ/မရှိ၊ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲ၏ ခွင့်ပြုမိန့်ပါရှိမှုရှိ/မရှိ ၊

ပေးစာအထောက်အထားများ ပါရှိမှု ရှိ/မရှိနှင့်ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေ လုံလောက်မှု ရှိ/မရှိ

စစ်ဆေးခြင်း၊

၃။      ငွေပေးငွေယူဌာနစိတ်

        (က)   ဌာနဆိုင်ရာရငွေများ လက်ခံခြင်း ၊အသုံးစရိတ် ချက်လက်မှတ်များထုတ်ပေးခြင်းနှင့်ဌစ စာ

ရင်းများရေး သွင်းခြင်း

(၁)     နေ့စဉ် ကုန်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ ရငွေများဖြစ်သည့် ထုတ်ကုန်သွင်း ကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်ကြေး၊သက်တမ်းတိုးကြေး၊ကုမ္ပဏီအမည်ပြောင်းကြေး၊ လိပ်စာပြောင်းကြေး ၊မိတ္တူမှန်ကြေး ၊စီးပွားရေးအကျိုးဆောင်မှတ်ပုံတင်ကြေး ၊ သက်တမ်းတိုးကြေး ၊ ဂျီအက်ပီပင်ရင်းဒေသဆိုင်ရာပုံစံကြေး ၊ဒဏ်ကြေးငွေများ ၊ အဆောက်အဦးငှားရမ်းခရငွေ ၊ငွေလုံးငွေရင်းရငွေများ ၊အထွေထွေရငွေများနှင့် Online ကြေးရငွေများ လက်ခံခြင်း၊

(၂)     ကြိုတင်စာရင်းစစ်ဌာနမှ စစ်ဆေးပြီးသည့် ဌာနဆိုင်ရာ သာမန်အသုံးစရိတ်နှင့် ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်များအတွက် ချက်လက်မှတ်များရေးသားထုတ်ပေးခြင်း၊

(၃)     ချက်လက်မှတ် သိုလှောင်မှတ်ပုံတင်စာအုပ် (ဌစ-၄) ရေးသွင်းခြင်း၊

(၄)     ငွေစာရင်းစာအုပ် (ဌစ-၅) ၊ငွေစာရင်းစာအုပ် လက်ကျန်ရှင်းတမ်း (ဌစ-၆) ၊ဘဏ် ရငွေစာရင်း (ဌစ-၇) ရေးသွင်းခြင်း၊

(၅)     ဘဏ်ပေးငွေ ငွေစာရင်းစာအုပ်(ဌစ-၈) ရေးဆွဲခြင်း၊

(၆)     သုံးလပတ်ရန်ပုံငွေ လွှဲအပ်စာရင်း (ဌစ-၃) ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊

(၇)     ဘဏ်မှဘဏ်ရှင်းတမ်းများတောင်းခံ၍ ဘဏ်နှင့်လစဉ်စာရင်း ညှိနှိုင်းမှုဇယား (ဌစ-၁၁) ရေးဆွဲခြင်း၊

          (ခ)    ဗဟိုသက်သာစာရင်းများထိန်းသိမ်းခြင်း

(၁)     နေ့စဉ် ဗဟိုဝန်ထမ်းသက်သာချောင်ချိရေးကော်မတီ၏ ရငွေလက်ခံခြင်း ၊အသုံး စရိတ်များ ထုတ်ပေးခြင်း ငွေစာရင်းစာအုပ် ၊အထွေထွေလယ်ဂျာများ ၊ဂျာနယ် ၊ မှတ်တမ်းများရေးသွင်းခြင်း၊

(၂)     လစဉ်ရငွေ ၊ ပေးငွေစာရင်း ၊ဝင်ငွေနှင့်အသုံးစရိတ်စာရင်းနှင့်လက်ကျန်ရှင်းတမ်း များ ရေးဆွဲ၍ ဗဟိုဝန်ထမ်းသက်သာချောင်ချိရေးကော်မတီနှင့်စီးပွားရေးနှင့်ကူး သန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီသို့ တင်ပြခြင်း၊

(၃)     လစဉ်ကြိုတင်ပေးငွေ၊ယာယီစိုက်ငွေများအတွက် စာရင်းရှင်းလင်းရန် နှိုးဆော်စာ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊

(၄)     ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ငွေသားစီမံချက် ရေးဆွဲတင်ပြခြင်း ၊လစဉ်အကောင်ထည်ဖော် နိုင်မှု ရာခိုင်နှုန်းများတွက်ချက်တင်ပြခြင်း၊

(၅)     ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် နှစ်ချုပ်စာရင်းရေးဆွဲ၍ ဌာနအတွင်း စာရင်းစစ်အဖွဲ့ ၊စာရင်း စစ်ချုုပ်ရုံး ၊စာရင်းစစ်အဖွဲ့များ၏ စစ်ဆေးမှုခံယူခြင်း၊

၃။     ဘဏ္ဍာရေးကြီးကြပ်မှုဌာနစိတ်(ဘတ်ဂျက်)နှင့်စီမံရေးရာဌာနစိတ်

        (က)   ဘဏ္ဍာရေးကြီးကြပ်မှု(ဝန်ကြီးဌာနဘတ်ဂျက်)နှင့်ငွေပြစာရင်းများနိုင်ငံခြားသုံးငွေကိစ္စရပ်များ

(၁)     ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုလုံး၏ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများမှနိုင်ငံခြားငွေရရှိမှုအားအမျိုးသား စီမံကိန်းနှင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာနသို့ ပေးပို့ခြင်း၊

(၂)     ဝန်ကြီးဌာန တစ်ခုလုံး၏ နိုင်ငံခြားငွေ ရရှိမှုအား ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိုင်း (MFTB) သို့သွား ရောက်၍ စာရင်းညှိနှိုင်းခြင်း၊

(၃)     ငွေပြစာရင်း၊ ကြိုးပမ်းမှုကြောင့် နိုင်ငံခြားငွေရရှိမှုနှင့် သုံးစွဲမှုအခြေအနေများအား တနလာၤနေ့တိုင်း ပြုစု၍ စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခွဲသို့ ပေးပို့ခြင်း၊

(၄)     ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုလုံး၏ နိုင်ငံခြားငွေ သုံးငွေရရှိမှုနှင့် သုံးစွဲမှုအခြေအနေများအား လစဉ်စာရင်းပြုစုတင်ပြခြင်း၊(၃)လပတ်(၄)လပတ်စာရင်းများအားရေးဆွဲခြင်း၊

 (၅)    ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုလုံး၏နှစ်စဉ်နိုင်ငံပိုင်အခန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ငွေလုံးငွေရင်း လျာထားချက်များ၏ ပြုပြင်ပြီးခန့်မှန်းခြေစာရင်း (RE) နှင့် ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေ

စာရင်း(SG) စာရင်းများအား ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမျိုးသားစီမံကိန်း နှင့်စီးပွား ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှှုဝန်ကြီးဌာန နှင့် ပြည့်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း (ငွေလုံးငွေ ရင်း) များသို့စုစည်းတင်ပြခြင်း၊

(၆)     ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုလုံး၏နှစ်စဉ် (သာမန်စာရင်း၊ကြွေးမြီနှင့်ထောက်ပံ့ငွေ)ဘတ်ဂျက် ခန့်မှန်းစာရင်း (BE) နှင့် ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေစာရင်း (SG)များအား ဝန်ကြီးဌာန ကိုယ်စားဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ စုစည်းတင်ပြခြင်း၊

(၇)     ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုလုံး၏ သာမန်စာရင်း နှင့် ငွေလုံးငွေရင်းစာရင်းများအတွက်ဘတ်

ဂျက်စိစစ်ခံရန် ပြုစုခြင်း၊ ခွင့်ပြုချက်ရရှိနိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ(ECC၊ ဆလက၊ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံ/စီးပွား) နှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၈)     ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုလုံး၏ ဝင်ငွေအသုံးစရိတ်များအား လစဉ်သုံးသပ်စိစစ်မှု တင်ပြ ခြင်း၊

(၉)     ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှစ၍ ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုလုံး၏ ၁၉၈၈-၁၉၈၉ဘဏ္ဍာနှစ်မှ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ် (လက်ရှိကာလ)အထိ ငွေလုံးငွေရင်း(တည်ဆောက်မှု)စာရင်းများအား စုစည်းတင်ပြခြင်း၊

(ခ)    စီမံရေးရာဌာနစိတ်

(၁)     နေ့စဉ်ရုံးတက်/ရုံးဆင်း ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းနှင့် ဝန်ထမ်းမှတ်တမ်းဆိုင်ရာများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၂)     အပတ်စဉ် ဝင်စာ၊ ထွက်စာ၊ တင်ပြစာများ မှတ်တမ်းတင် ဖြန့်ဝေခြင်း၊

(၃)     အပတ်စဉ် ဌာန၏ မျှောစာများ တင်ပြခြင်း၊

(၄)     လစဉ် စာရေးကိရိယာ၊ ရုံးအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ တင်ပြတောင်းခံခြင်း၊

(၅)     လစဉ် ဝန်ထမ်းများ၏ လစာငွေစာရင်းများ ပြုစုခြင်း၊

(၆)     လစဉ် ဌာန၏ ဘတ်ဂျက်အသုံးစရိတ်များ ပြုစုခြင်း၊

(၇)     လစဉ် ဝန်ထမ်းအပြောင်းအရွှေ့၊ နှုတ်ထွက်၊ သင်တန်းစေလွှတ်ခြင်း၊ အငြိမ်းစား ယူခြင်းကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

၄။     ဘဏ္ဍာရေးကြီးကြပ်မှုဌာနစိတ်(စာရင်း)

        (က)   ဘဏ္ဍာရေးကြီးကြပ်မှု(ဝန်ကြီးဌာနစာရင်းပေါင်းချုပ်နှင့်ပြန်တမ်းများပြုစုပေးပို့ခြင်း)

(၁)     စီးပွားရေး နှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ အဖွဲ့အစည်းများမှ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကိစ္စများ(သာမန်၊ငွေလုံးငွေရင်း၊ကြွေးမြီ၊ထောက်ပံ့ငွေစာရင်းများ ဆိုင်ရာစုစည်းခြင်းကိစ္စများ)ကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးကိုယ်စားပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဝန်ကြီးဌာနများသို့ အပတ်စဉ်၊ လစဉ်၊ (၃)လတစ်ကြိမ်၊(၄)လတစ်ကြိမ် ၊(၆) လ တစ်ကြိမ် စာရင်းများတင်ပြခြင်း၊

(၂)     ဖျက်သိမ်းအဖွဲ့အစည်းများ၏ ငွေစာရင်းနှစ်ချုပ်များတွင်တွေ့ရှိရသည့် မပြီးပြတ် သေးသည့်ရရန်ကြွေးများ ဆိုင်ရာအမှုတွဲများအား ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

 (ခ)   စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းစာရင်းများထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ငွေပေးငွေယူစာရင်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း

(၁)     ငွေစာရင်းစာအုပ်ရေးသွင်းခြင်း၊ အထွေထွေလယ်ဂျာရေးသွင်းခြင်း၊ ငွေရငွေပေး များအတွက် မြီစား/မြီရှင်လွှာများ ပြုစုခြင်း၊ ဂျာနယ်မှတ်တမ်းများ ရေးသွင်းခြင်း၊ ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းမှတ်တမ်းများ ရေးသွင်းခြင်း၊

(၂)     လစဉ်ရငွေနှင့်ပေးငွေစာရင်း ဝင်ငွေနှင့်အသုံးစရိတ်စာရင်းနှင့် လက်ကျန်ရှင်းတမ်း များရေးဆွဲ၍ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုဝန်ထမ်း သက်သာချောင်ချိရေးကော်မတီနှင့် ဦးစီးသက်သာကော်မတီများသို့ လစဉ်တင်ပြ အတည်ပြုချက်ရယူခြင်း၊

(၃)     ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ငွေသားစီမံချက်ရေးသားတင်ပြခြင်း၊ လစဉ်အကောင်အထည် ဖော်နိုင်မှုရာခိုင်နှုန်းများတွက်ချက် တင်ပြခြင်း၊

(၄)     ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက်လချုပ်စာရင်း၊ ဝင်ငွေနှင့်အသုံးစရိတ်စာရင်းလက်ကျန်ရှင်းတမ်း များအား (၄)လတစ်ကြိမ် ဌာနအတွင်းစာရင်းစစ်အဖွဲ့မှ စစ်ဆေးခြင်း၊ အပြီးသတ် နှစ်ချုပ်စာရင်းများအား စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးစာရင်းစစ်အဖွဲ့၏ စစ်ဆေးမှုခံယူခြင်း၊

Subscribe to ငွေစာရင်း/တာဝန်ဝတ္တရားများ