ပညာေပး/တာဝန္ဝတၱရားမ်ား

ကုန္သြယ္မႈပညာေပးေရးဌာနခြဲ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

( က ) ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ ပညာရပ္မ်ား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးဌာနစု

        (၁)  နိုင္ငံတကာႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္မည့္ စီးပြားေရး ပတ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ေပၚလာေရး ေလ့က်င့္ ေဆာင္ရြက္ေပး ရန္။

              (၂)  နိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ထိုးေဖာက္နိုင္မည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားေမြးထုတ္ေပးရန္။

              (၃) ကုန္သြယ္မႈက႑အတြက္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဖြံ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး ေလ့က်င့္ေဆာင္ရြက္ရန္။

              (၄) ကုန္သြယ္မႈ ပတ္ဝန္းက်င္တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္။

              (၅) ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအား ဖိတ္ ေခၚ၍ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ရန္။

              (၆) နိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ကုန္ သြယ္မႈဆိုင္ရာ အသိပညာတိုးပြားေစေရး ေဆာင္ရြက္ ရန္။

             (၇) အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ရက္တိုသင္တန္း/ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ကို ျပည္နယ္တိုင္း ေဒသႀကီးမ်ားတြင္သာမက

                   ခရိုင္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ထိ ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ရန္။

             (၈) ကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိပညာေပး ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

       (၉) ျမန္မာ့ပို႔ကုန္မ်ား နိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္သို႔ ထိုးေဖာက္ ဝင္ေရာက္နိုင္ေရး အတြက္ ေစ်းကြက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လိုအပ္သည့္ သင္တန္း/ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

             က်င္းပျပဳလုပ္ ေပးျခင္း။

( ခ ) ဝန္ထမ္းမ်ားစြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာနစု

  (၁)   ဝန္ထမ္းမ်ား လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး ဝန္ႀကီးဌာနအတြင္း သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ ေလ့က်င့္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

  (၂)   အျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွဖြင့္လွစ္ေသာသင္တန္း/ ေဆြးေႏြး ပြဲမ်ားသို႔ ေစလႊတ္တက္ေရာက္ေစျခင္း။

   (၃)  ျပည္ပသင္တန္း/ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔ ေစလႊတ္တက္ေရာက္ ေစျခင္း။

   (၄)   ဝန္ႀကီးဌာနအတြင္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း။

   (၅)   ဘာသာရပ္ေခါင္းစဥ္အလိုက္ကၽြမ္းက်င္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား ျဖစ္လာေစေရး ေလ့က်င့္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

  (၆)   အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒလုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ ေစ်းကြက္ေစ်းႏွုန္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ

         အသိပညာေပးစာအုပ္စာတမ္းမ်ားအား ဝန္ထမ္းမ်ားသာမက ပုဂၢလိကကုန္သည္ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားသို႔ပါ ငွားရမ္းဖတ္ရႈ နိုင္ေရးေဆာင္ရြက္ေပး ရန္။

  (၇)  သုတ၊ ရသ စုံလင္စြာျဖင့္ သတင္းစာ၊ မဂၢဇင္း၊ ဂ်ာနယ္၊ စာအုပ္ စာေစာင္မ်ား စုံလင္စြာျဖင့္ ငွားရမ္း ဖတ္ရွုနိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

-            (၈)  E-Library စာၾကည့္တိုက္ ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ရန္။

 

 

Subscribe to ပညာေပး/တာဝန္ဝတၱရားမ်ား