ပညာပေး/တာဝန်ဝတ္တရားများ

၁။   စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ လမ်းညွှန်ချက်အရ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုး

တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် ထည့်သွင်းရေးဆွဲထားရှိသည့်သင်တန်းများကို ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ကုန်သွယ်မှုပညာပေးရေးဌာနခွဲ

အနေဖြင့် တာဝန်ယူအကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

၂။    ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနတွင်  တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည့် အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်စဉ်ဆက်မပြတ်

တိုးတက်မြင့်မားစေရန်၊ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့် မိမိတို့ဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသည့်

လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်ပြီးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် သိရှိစေရန် ရုံးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် ထိရောက်လျင်မြန်မှုရှိစေ

ရန်နှင့် ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့၏ သွင်းကုန်ပို့ကုန်လိုင်စင်  လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း နားလည်သိရှိနိုင်‌စေရန်

ရည်ရွယ်၍ ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်‌ရေး အဖွဲ့၏ သွင်းကုန်လိုင်စင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း သဘောတူညီချက်နှင့် အသိပေးအကြောင်းကြား

ခြင်းဆိုင်ရာ သင်တန်းကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၃။   အဆိုပါသင်တန်းကို ၂၀၂၃ ခုနှစ် ၊ သြဂုတ်လ (၂၁) ရက်နေ့မှ (၂၂) ရက်ထိ (တနင်္လာ ၊ အင်္ဂါ) နေ့များတွင်နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီမှ

(၁၂:၀၀) နာရီထိ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးသင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူ (၂၇ )ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

 

ကုန်သွယ်မှုပညာပေးရေးဌာနခွဲ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ-

(၁ )     ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာပညာရပ်များ လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးစီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(‌၂ )     ဝန်ထမ်းများ စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၃ )     ဝန်ထမ်းများ၏အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်သက်သာချောင်ချိရေးဆိုင်ရာကိစ္စများစီမံ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၄ )     ပြည်တွင်း/ ပြည်ပသင်တန်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ စီမံ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၅ )     ဝန်ထမ်းများ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း ၊ သင်တန်းများဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးစီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊

( ၆ )    အခြားဝန်ကြီးဌာနများမှ ဖွင့်လှစ်သော သင်တန်းများ ၊ ဆွေးနွေးပွဲများသို့စေလွှတ်တက် ရောက်စေရေးစီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊   

( ၇ )   ပြည်ပနိုင်ငံများမှ ဖွင့်လှစ်သော သင်တန်းများ၊ ဆွေးနွေးပွဲများသို့ စေလွှတ်တက် ရောက် စေရေး စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၈ )    ဝန်ထမ်းများ အသိပညာ တိုးပွားစေရေးဝန်ကြီးဌာနအတွင်း လစဉ် ၊ အပတ်စဉ် ကုန်သွယ်မှုနှင့်ပတ်သက်သည့်ဆွေးနွေးပွဲများ၊ ဟောပြောပွဲများ ကျင်းပဆောင်ရွက် ရေး စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၉ )    ဝန်ထမ်းများနှင့် ပြည်သူများအထိ ကုန်သွယ်မှုနှင့် ပတ်သက်သည့်ပညာရပ်များ လေ့လာဆည်းပူးနိုင်ရန်အတွက် စာကြည့်တိုက်များဖွင့်လှစ်ပြီး e-Library စာကြည့်တိုက် ဖြစ်ပေါ်လာရေးအထိ စီမံဆောင်ရွက်ခြင် 

(၁၀ )  ကုန်သွယ်မှုစာကြည့်တိုက်များတွင် ကုန်သွယ်မှုပညာပေးရေးဆိုင်ရာ စာအုပ် စာတမ်း များအပြင် စာကြည့်တိုက်အင်္ဂါရပ်များနှင့် ပြည့်စုံစွာစာအုပ် ၊ စာစောင် ၊ သတင်းစာ ၊ မဂ္ဂဇင်းများပါ ထားရှိ၍ ဝန်ထမ်းများ ငှားရမ်းဖတ်ရှု့နိုင်ရေး စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း          

( ၁၁ )  UNESCAP, RIS, MJC, CEES, CBI စသည့် နိုင်ငံ တကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် သင်တန်းများပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း၊

( ၁၂ )   စီမံချက်များပြုစုတင်ပြခြင်း။

(၁၃)    International Trade Weekend Course သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၁၄)    အခြားဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၁၅)    MJC နှင့် ပတ်သက်သည့်ကိစ္စများဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၁၆)   JCC Meeting ကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၁၇)  JICA ရုံးချုပ်နှင့် MJC ရုံးချုပ်တို့နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၁၈ )  GOC VISA လျှောက်ထားသည့်ကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၁၉)  ကုန်သွယ်မှုသင်တန်းကျောင်းနှင့် အခြားဝန်ကြီးဌာနများ၊ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း  များမှ ဖွင့်လှစ်သည့်သင်တန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၂၀)  ကုန်သွယ်မှု သင်တန်းများ၏ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများ ရေးဆွဲခြင်း၊

(၂၁ )  အခါအားလျော်စွာ ပေးအပ်သည့် တာဝန်များထမ်းဆောင်ခြင်း၊

(၂၂ )   ဝန်ထမ်းများ၏ ပြည်တွင်းသင်တန်းနှင့် ဆွေးနွေးပွဲများအား စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၂၃ )   ပြည်ပအဖွဲ့ အစည်းများမှ ကမ်းလှမ်းလာသည့် ဆွေးနွေးပွဲကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၂၄ )   ဝန်ကြီးဌာန၏  Official Website တွင် ဌာန၏ ဆောင်ရွက်လုပ်ရှားမှု သတင်းများအား Update တင်ပြဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၂၅ )  လစဉ် သုံးလပတ်၊ လေးလပတ် အစီရင်ခံစာများပြုစုတင်ပြခြင်း၊

(၂၆ )  သင်တန်း/ ဆွေးနွေးပွဲများတွင် ကျွေးမွေးဧည့်ခံမည့် ကိစ္စရပ်များရှိပါက အသုံးစရိတ် တင်ပြတောင်းခံရယူ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၂၇ )  နိုင်ငံတကာနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မည့် စီးပွားရေးပတ်ဝန်းကျင် ဖြစ်ပေါ်လာစေ ရေး စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၂၈ )  ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များအား ဖိတ်ခေါ်ပြီးပြည်တွင်း၌ ကုန်သွယ်မှု ဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲများ ၊ ဟောပြောပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်ပေးရန် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၂၉ )    ပြည်တွင်း၊ပြည်ပရှိ ကုန်သွယ်မှုပညာရပ်များအားလေ့လာပြီး ခေတ်စနစ်နှင့်လျော်ညီသော သုံးသပ်ချက်များအား စဉ်ဆက်မပြတ် လေ့လာပြုစု တင်ပြခြင်း၊

(၃၀ )  ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်၍ ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်မှုနှင့် ပတ်သက်သည့် သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးနိုင်ရေး စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၃၁)   ကုန်သွယ်မှုသင်တန်းကျောင်းအား နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသည့် ကျောင်းဖြစ်ပေါ်လာစေ‌ရေး စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၃၂ )   ကုန်သွယ်မှုသင်တန်းကျောင်းတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်မှုအခြခံ/အဆင့်မြင့် သင်တန်းများအပြင်ကုန်သွယ်မှုပညာပေးရေးဆိုင်ရာ သင်တန်းများနှင့်ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဘွဲ့များပေးအပ်နိုင်သည့် အဆင့်အထိ ဝန်ထမ်းများနှင့် ပြည်သူများကို လေ့ကျင့်                 သင်ကြားပေးနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

ကုန်သွယ်မှုပညာပေးရေးဌာနခွဲ၏ တာဝန်သတ်မှတ်ချက်များ

         ကုန်သွယ်မှုပညာပေးရေးဌာနခွဲ၏ လက်အောက်တွင်   ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာပညာရပ်များလေ့ကျင့် သင်ကြားရေးဌာနစုနှင့် ဝန်ထမ်းများစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနစုဟူ၍ ဌာနစု (၂) ခုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။

            ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာပညာရပ်များလေ့ကျင့်သင်ကြားရေးဌာနစု၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ ကုန်သွယ် မှုသင်တန်းကျောင်းအား နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသည့်ကျောင်း ဖြစ်ပေါ်လာစေရေး စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုအခြေခံ/အဆင့်မြင့်သင်တန်းများအပြင် ကုန်သွယ်မှု ပညာပေးရေးဆိုင်ရာ သင်တန်းများနှင့်ပညာရပ်ဆိုင်ရာဘွဲ့များ ပေးအပ်နိုင်သည့်အဆင့်အထိ ဝန်ထမ်းများ နှင့်ပြည်သူများကိုလေ့ကျင့်ပေးခြင်း ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းမျာနှင့်ချိတ်ဆက်၍ သင်တန်းများဖွင့်လှစ် ပေးခြင်း ၊ MJC ၊ JCC Meeting ၊ JICA ၊ GOC VISA စသည့်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပတ်သက်က်နွယ်သည့် ကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ခြင်း ၊  ပြည်တွင်း/ပြည်ပရှိ ကုန်သွယ်မှုပညာရပ်များအား လေ့လာပြီး ခေတ်စနစ် နှင့်လျော်ညီသော သုံးသပ်ချက်များလေ့လာပြုစုဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။

         ဝန်ထမ်းများစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနစု၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ ဝန်ထမ်းများ လူ့စွမ်းအားအရင်း အမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် စီမံချက်များရေးဆွဲ၍ သင်တန်းများဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးဆောင်ရွက်ပေး ခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများအသိပညာတိုးပွားစေရေး ဝန်ကြီးဌာနအတွင်း လစဉ်၊ အပတ်စဉ်ကုန်သွယ်မှုနှင့် ပတ်သတ်သည့်ဆွေးနွေးပွဲများ ၊ ဟောပြောပွဲများ ကျင်းပဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ကုန်သွယ်မှုနှင့်ပတ်သက် သည့်ဘာသာရပ်များ လေ့လာဆည်းပူးနိုင်ရန်အတွက် e-Library စာကြည့်တိုက်ဖြစ်ပေါ်ရေးဆောင်ရွက် ခြင်း ၊ ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများမှ ကမ်းလှမ်းလာသည့်ဆွေးနွေးပွဲများ နှင့်သင်တန်းများအတွက် ကမ်းလှမ်း လာသည့် အဖွဲ့အစည်း ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များထံသို့ ကမ်းလှမ်းစာ ( Invitation Letter) ပေးပို့နိုင်ရေးစီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊ နိုင်ငံတကာနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မည့် စီးပွားရေးပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ပေါ်လာစေရန် ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာပညာရပ်များအား နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများနှင့် ပြည်သူများသို့လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုများ ပြုလုပ် ပေးနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပြည်ပသင်တန်းဆွေးနွေးပွဲ၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၊ အစည်းအဝေး၊ လေ့လာရေး အစီအစဉ်များသို့တက်ရောက်မည့် ကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ခြင်း ၊ ဝန်ကြီးဌာန Website တွင်ဌာနဆိုင်ရာ သတင်းနှင့်လှုပ်ရှားမှုများ Update တင်ပြနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။

Subscribe to ပညာပေး/တာဝန်ဝတ္တရားများ