စီမံကိန္း/တာဝန္ဝတၱရားမ်ား

စီမံကိန္းနွင့္စာရင္းအင္းဌာနခြဲ၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား

(က) ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈ စာရင္းမ်ားစုေဆာင္းစိစစ္တင္ျပေရးဌာနစိတ္

(၁)     ပင္လယ္ေရေၾကာင္းျဖင့္ ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္အမွန္တင္စာရင္းမ်ားအား စုစည္းတင္ျပျခင္း။

(၂)     ပို႔ကုန္၊သြင္းကုန္လုပ္ငန္းမ်ား၏ ပံုမွန္စာရင္းဇယားမ်ားကိုစုစည္း၍ ကုန္ပစၥည္းအလိုက္၊ ႏိုင္ငံအလိုက္ စိစစ္ တင္ျပျခင္း။

(၃)     ပို႔ကုန္၊သြင္းကုန္စာရင္းမ်ားကို အေကာက္ခြန္မွရရွိေသာစာရင္းမ်ားနွင့္ ညွိႏိႈင္းစိစစ္တင္ျပျခင္း။

(၄)     လိုအပ္ခ်က္အရေတာင္းခံလာသည့္ စာရင္းမ်ားကိုျပဳစုစိစစ္တင္ျပျခင္း။

(၅)     မိမိတို႔၀န္ႀကီးဌာန လိုအပ္ခ်က္အရေတာင္းခံလာေသာ အိမ္းနီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၏ ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္စာရင္း ဇယားမ်ားကို စုစည္းတင္ျပျခင္း။

(၆)     ပင္လယ္ေရေၾကာင္းႏွင့္နယ္စပ္စခန္းမ်ား၏ ကုန္သြယ္မႈစာရင္းမ်ားအား အပတ္စဥ္၊လစဥ္ျပဳစု စိစစ္ တင္ျပျခင္း။

(ခ) နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ စာရင္းမ်ား စုေဆာင္းစိစစ္တင္ျပေရးဌာနစိတ္

(၁)     ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနတစ္ခုလံုး၏ ေန႔စဥ္ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္လိုင္စင္ထုတ္ေပးမႈစာရင္းမ်ား ျပဳစု ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

(၂)     နယ္စပ္စခန္းမ်ား၏ အပတ္စဥ္ပို႔ကုန္၊သြင္းကုန္အမွန္တင္ပို႔စာရင္းမ်ားျပဳစုျခင္း။

(၃)     နယ္စခန္းမ်ား၏ လစဥ္၊ သံုးလပတ္၊ ေလးလပတ္၊ ေျခာက္လပတ္အစီရင္ခံစာမ်ား ျပဳစုတင္ျပျခင္း။

(၄)     အပတ္စဥ္ပို႕ကုန္၊သြင္းကုန္းပစၥည္းတစ္မယ္ခ်င္း သစ္သီး၀လံတင္ပို႕တင္သြင္းမႈစာရင္း ျပဳစုတင္ျပျခင္း။

(၅)     နယ္စခန္းတစ္ခုခ်င္းအလိုက္ ပို႔ကုန္၊သြင္းကုန္ပစၥည္းတစ္မယ္ခ်င္းစာရင္းျပဳစုျခင္း။

(၆)     အပတ္စဥ္ ITC ျဖင့္ အမွန္တင္ပို႔၊တင္သြင္းျပဳစုျခင္း။

(၇)     ႏိုင္ငံအလိုက္ (ျမန္မာ-တရုတ္၊ ျမန္မာ-ထိုင္း၊ ျမန္မာ-အိနၵိယ၊ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္) စာရင္းမ်ားျပဳစု တင္ျပျခင္း။

(၈)     နယ္စပ္စခန္းမ်ား၏ ေန႔စဥ္၊ အပတ္စဥ္၊ လစဥ္အခြန္အရပ္ရပ္ေကာက္ခံရရွိမႈမ်ား ျပဳစုျခင္း။

(၉)     ခရီးစဥ္စာအုပ္ျပဳစုတင္ျပျခင္း။

(၁၀)    စီးပြား/ကူးသန္း၀န္ႀကီးရံုးႏွင့္ အျခား၀န္ႀကီးဌာန၊ ဦးစီးဌာနမွအခါအားေလ်ာ္စြာ ေတာင္းခံလာေသာ စာရင္းမ်ားကို ျပဳစုတင္ျပရျခင္း။

(ဂ) ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အစီရင္ခံေရးဌာနစိတ္

(၁)     ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပပို႔ကုန္၊သြင္းကုန္ကုန္သြယ္မႈစာရင္းအင္းမ်ားအေပၚ စိစစ္သံုးသပ္တင္ျပျခင္း။

(၂)     ကုန္သြယ္မႈမူ၀ါဒဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ေခတ္မီဖြံ႔တိုးတက္မႈအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳစုတင္ျပျခင္း။

(၃)     ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပို႔ကုန္၊သြင္းကုန္ကုန္သြယ္မႈစာရင္းဇယားမ်ားအား သက္ဆိုင္သည့္ဌာနမ်ားမွ အပတ္စဥ္၊ လစဥ္ေတာင္းခံ၍ စိစစ္ျပဳစုတင္ျပျခင္း။

(၄)     ဘ႑ေရးႏွစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာမ်ား ျပဳစုတင္ျပျခင္း။

(၅)     ပို႔ကုန္၊သြင္းကုန္ပစၥည္းစာရင္းမ်ားကို အပတ္စဥ္၊ လစဥ္ (ေန႔အထိ) စုစည္းလွ်က္တိုးတက္မႈ အေျခအေနကို ႏႈိင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း။

(၆)     Weekly Statistic Review စာအုပ္ကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း။

(၇)     ပို႔ကုန္၊သြင္းကုန္ကုန္သြယ္မႈပမာဏစာရင္းဇယားမ်ားကို အပတ္စဥ္၊လအလိုက္၊ ႏွစ္အလုိက္စုစည္း ေရးဆြဲအစီရင္ခံျခင္း။

(၈)     အခါအားေလ်ာ္စြာေပးအပ္သည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

(ဃ) စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဌာနစိတ္

(၁)     ႏွစ္တုိ၊ ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲျခင္း၊

(၂)     ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာ (ပုိ႔ကုန္၊ သြင္းကုန္) စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊

(၃)     စီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲေရးအတြက္ သက္ဆုိင္သည့္ ဆက္စပ္ဌာနမ်ားနွင့္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

(၄)     ကုန္သြယ္မွုလ်ာထားခ်က္ျပည့္မီေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈအေျခအေနအား သုံးသပ္တင္ျပျခင္း၊

 (၅)    နယ္စခန္းမ်ား၏ လအလုိက္ လ်ာထားခ်က္မ်ား ျပဳစုျခင္း၊

                   (၆)     နယ္စခန္းမ်ား၏ လအလုိက္ လ်ာထားခ်က္မ်ားအေပၚ ေဆာင္ရြက္နုိင္မႈအေျခအေနသုံးသပ္တင္ျပျခင္း၊

     (င) ဝန္ေဆာင္မႈစာရင္းမ်ား ျပဳစုေရး ဌာနစိတ္

(၁)     အသင္းအဖြဲ႕ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္မွတ္တမ္းထိန္းသိမ္းေရးကိစၥရပ္မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

(၂)     စီးပြားေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ လက္ခစားလုပ္ငန္းမ်ား စုစည္းထားသည့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား မွန္ကန္ျမန္ဆန္စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္၊ မွန္ကန္သည့္စာရင္းဇယားမ်ားျဖစ္ေစရန္ ထိန္းေၾကာင္းေပးျခင္းႏွင့္လုိအပ္ခ်က္မ်ားျဖည့္ဆီးေပးႏုိင္ေရးတုိ႕အတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊

(၃)     ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာအသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ အေျခအေနစာရင္းဇယား မ်ားအားတင္ျပျခင္း၊

(၄)     ပုဂၢလိကက႑ဖြံျဖိဳးတုိးတက္ေစမည့္ ကုန္ပစၥည္းအလုိက္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားအား ကုန္သြယ္မႈစာရင္းမ်ားအားပံ့ပုိးေပးျခင္း၊

(၅)     လယ္ယာ၊သား၊ငါးစသည့္ကဲ့သုိ႕က႑အလုိက္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၏ ပုိ႕ကုန္သြင္းကုန္ ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊

(၆)     CMP (လက္ခစားလုပ္ငန္းမ်ား)၏ ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္ ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကုိ ၾကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

(၇)     UMFCCI ႏွင့္ ညီေနာင္အသင္းဖြဲ႔စည္းျခင္းမွတ္တမ္း ကိစၥရပ္မ်ားကုိ စုစည္းေဆာင္ရြက္ျခင္း။

(စ) ၀န္ထမ္းေရးရာရံုးလုပ္ငန္းဌာနစိတ္

(၁)     ဌာနခြဲရွိ စီမံေရးရာကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

(၂)     လစာ၊ လုပ္ခႏွင့္ ပင္စင္ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

(၃)     ၀န္ထမ္းသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

(၄)     ပံုေသပိုင္ပစၥည္းမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း။

(၅)     ၀န္ထမ္းကိစၥရပ္မ်ား (ခြင့္၊ စာေရးကိရိယာ၊ လုံျခဳံေရး၊ သန္႔ရွင္းေရး)လုပ္ငန္းမ်ားအား တာဝန္ခံႀကီးၾကပ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

(၆)     အခါအားေလ်ာ္စြာေပးအပ္သည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

Subscribe to စီမံကိန္း/တာဝန္ဝတၱရားမ်ား