စီမံကိန်း/တာဝန်ဝတ္တရားများ

စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခွဲ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ

(က) ပင်လယ်ရေကြောင်းကုန်သွယ်မှု စာရင်းများစုဆောင်းစိစစ်တင်ပြရေးဌာနစိတ်

(၁)     ပင်လယ်ရေကြောင်းဖြင့် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်အမှန်တင်စာရင်းများအား စုစည်းတင်ပြခြင်း။

(၂)     ပို့ကုန်၊သွင်းကုန်လုပ်ငန်းများ၏ ပုံမှန်စာရင်းဇယားများကိုစုစည်း၍ ကုန်ပစ္စည်းအလိုက်၊ နိုင်ငံအလိုက် စိစစ် တင်ပြခြင်း။

(၃)     ပို့ကုန်၊သွင်းကုန်စာရင်းများကို အကောက်ခွန်မှရရှိသောစာရင်းများနှင့် ညှိနှိုင်းစိစစ်တင်ပြခြင်း။

(၄)     လိုအပ်ချက်အရတောင်းခံလာသည့် စာရင်းများကိုပြုစုစိစစ်တင်ပြခြင်း။

(၅)     မိမိတို့ဝန်ကြီးဌာန လိုအပ်ချက်အရတောင်းခံလာသော အိမ်းနီးချင်းနိုင်ငံများ၏ ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်စာရင်း ဇယားများကို စုစည်းတင်ပြခြင်း။

(၆)     ပင်လယ်ရေကြောင်းနှင့်နယ်စပ်စခန်းများ၏ ကုန်သွယ်မှုစာရင်းများအား အပတ်စဉ်၊လစဉ်ပြုစု စိစစ် တင်ပြခြင်း။

(ခ) နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှု စာရင်းများ စုဆောင်းစိစစ်တင်ပြရေးဌာနစိတ်

(၁)     ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနတစ်ခုလုံး၏ နေ့စဉ်ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်လိုင်စင်ထုတ်ပေးမှုစာရင်းများ ပြုစု ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၂)     နယ်စပ်စခန်းများ၏ အပတ်စဉ်ပို့ကုန်၊သွင်းကုန်အမှန်တင်ပို့စာရင်းများပြုစုခြင်း။

(၃)     နယ်စခန်းများ၏ လစဉ်၊ သုံးလပတ်၊ လေးလပတ်၊ ခြောက်လပတ်အစီရင်ခံစာများ ပြုစုတင်ပြခြင်း။

(၄)     အပတ်စဉ်ပို့ကုန်၊သွင်းကုန်းပစ္စည်းတစ်မယ်ချင်း သစ်သီးဝလံတင်ပို့တင်သွင်းမှုစာရင်း ပြုစုတင်ပြခြင်း။

(၅)     နယ်စခန်းတစ်ခုချင်းအလိုက် ပို့ကုန်၊သွင်းကုန်ပစ္စည်းတစ်မယ်ချင်းစာရင်းပြုစုခြင်း။

(၆)     အပတ်စဉ် ITC ဖြင့် အမှန်တင်ပို့၊တင်သွင်းပြုစုခြင်း။

(၇)     နိုင်ငံအလိုက် (မြန်မာ-တရုတ်၊ မြန်မာ-ထိုင်း၊ မြန်မာ-အိန္ဒိယ၊ မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်) စာရင်းများပြုစု တင်ပြခြင်း။

(၈)     နယ်စပ်စခန်းများ၏ နေ့စဉ်၊ အပတ်စဉ်၊ လစဉ်အခွန်အရပ်ရပ်ကောက်ခံရရှိမှုများ ပြုစုခြင်း။

(၉)     ခရီးစဉ်စာအုပ်ပြုစုတင်ပြခြင်း။

(၁၀)    စီးပွား/ကူးသန်းဝန်ကြီးရုံးနှင့် အခြားဝန်ကြီးဌာန၊ ဦးစီးဌာနမှအခါအားလျော်စွာ တောင်းခံလာသော စာရင်းများကို ပြုစုတင်ပြရခြင်း။

(ဂ) ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများကြီးကြပ်ရေးနှင့် အစီရင်ခံရေးဌာနစိတ်

(၁)     မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ပပို့ကုန်၊သွင်းကုန်ကုန်သွယ်မှုစာရင်းအင်းများအပေါ် စိစစ်သုံးသပ်တင်ပြခြင်း။

(၂)     ကုန်သွယ်မှုမူဝါဒဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနှင့် ခေတ်မီဖွံ့တိုးတက်မှုအကောင်အထည်ဖော်ရေး လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုများပြုစုတင်ပြခြင်း။

(၃)     မြန်မာနိုင်ငံ၏ပို့ကုန်၊သွင်းကုန်ကုန်သွယ်မှုစာရင်းဇယားများအား သက်ဆိုင်သည့်ဌာနများမှ အပတ်စဉ်၊ လစဉ်တောင်းခံ၍ စိစစ်ပြုစုတင်ပြခြင်း။

(၄)     ဘဏ္ဍရေးနှစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာများ ပြုစုတင်ပြခြင်း။

(၅)     ပို့ကုန်၊သွင်းကုန်ပစ္စည်းစာရင်းများကို အပတ်စဉ်၊ လစဉ် (နေ့အထိ) စုစည်းလျှက်တိုးတက်မှု အခြေအနေကို နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း။

(၆)     Weekly Statistic Review စာအုပ်ကို ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၇)     ပို့ကုန်၊သွင်းကုန်ကုန်သွယ်မှုပမာဏစာရင်းဇယားများကို အပတ်စဉ်၊လအလိုက်၊ နှစ်အလိုက်စုစည်း ရေးဆွဲအစီရင်ခံခြင်း။

(၈)     အခါအားလျော်စွာပေးအပ်သည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(ဃ) စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဌာနစိတ်

(၁)     နှစ်တို၊ နှစ်ရှည်စီမံကိန်းများ ရေးဆွဲခြင်း၊

(၂)     ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ (ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်) စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၊

(၃)     စီမံကိန်းများရေးဆွဲရေးအတွက် သက်ဆိုင်သည့် ဆက်စပ်ဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၄)     ကုန်သွယ်မှုလျာထားချက်ပြည့်မီဆောင်ရွက်နိုင်မှုအခြေအနေအား သုံးသပ်တင်ပြခြင်း၊

 (၅)    နယ်စခန်းများ၏ လအလိုက် လျာထားချက်များ ပြုစုခြင်း၊

                   (၆)     နယ်စခန်းများ၏ လအလိုက် လျာထားချက်များအပေါ် ဆောင်ရွက်နိုင်မှုအခြေအနေသုံးသပ်တင်ပြခြင်း၊

     (င) ဝန်ဆောင်မှုစာရင်းများ ပြုစုရေး ဌာနစိတ်

(၁)     အသင်းအဖွဲ့ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းရေးကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၂)     စီးပွားရေးအသင်းအဖွဲ့များ၊ လက်ခစားလုပ်ငန်းများ စုစည်းထားသည့် အသင်းအဖွဲ့များအနေဖြင့် လုပ်ငန်းများ မှန်ကန်မြန်ဆန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်၊ မှန်ကန်သည့်စာရင်းဇယားများဖြစ်စေရန် ထိန်းကြောင်းပေးခြင်းနှင့်လိုအပ်ချက်များဖြည့်ဆီးပေးနိုင်ရေးတို့အတွက်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

(၃)     ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့များနှင့် ဆက်နွယ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အခြေအနေစာရင်းဇယား များအားတင်ပြခြင်း၊

(၄)     ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဖွံဖြိုးတိုးတက်စေမည့် ကုန်ပစ္စည်းအလိုက် ဖွဲ့စည်းထားသည့် အသင်းအဖွဲ့များအား ကုန်သွယ်မှုစာရင်းများအားပံ့ပိုးပေးခြင်း၊

(၅)     လယ်ယာ၊သား၊ငါးစသည့်ကဲ့သို့ကဏ္ဍအလိုက် ဖွဲ့စည်းထားသည့် အသင်းအဖွဲ့များ၏ ပို့ကုန်သွင်းကုန် ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

(၆)     CMP (လက်ခစားလုပ်ငန်းများ)၏ ပို့ကုန်သွင်းကုန် ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၇)     UMFCCI နှင့် ညီနောင်အသင်းဖွဲ့စည်းခြင်းမှတ်တမ်း ကိစ္စရပ်များကို စုစည်းဆောင်ရွက်ခြင်း။

(စ) ဝန်ထမ်းရေးရာရုံးလုပ်ငန်းဌာနစိတ်

(၁)     ဌာနခွဲရှိ စီမံရေးရာကိစ္စရပ်များအား ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၂)     လစာ၊ လုပ်ခနှင့် ပင်စင်ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။

(၃)     ဝန်ထမ်းသက်သာချောင်ချိရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၄)     ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများ ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၅)     ဝန်ထမ်းကိစ္စရပ်များ (ခွင့်၊ စာရေးကိရိယာ၊ လုံခြုံရေး၊ သန့်ရှင်းရေး)လုပ်ငန်းများအား တာဝန်ခံကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၆)     အခါအားလျော်စွာပေးအပ်သည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

Subscribe to စီမံကိန်း/တာဝန်ဝတ္တရားများ