ဒေသတွင်းကုန်သွယ်မှု/တာဝန်ဝတ္တရားများ

ဒေသတွင်းကုန်သွယ်မှုဌာနခွဲ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

Fri, 01/23/2015 - 14:34 -- dccaadmin
Myanmar

 

ဒေသတွင်းစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဌာနခွဲ၊ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

 

(က)   ပင်ရင်းဒေသစည်းမျဉ်းများဌာနစု လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(၁)     ပင်ရင်းနိုင်ငံစည်းမျဉ်းနှင့်ပတ်သက်သော ကိစ္စရပ်များအား သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန၊ အဖွဲ့ အစည်းများ၊

          ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍတို့နှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၂)     မြန်မာနိုင်ငံမှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အာဆီယံလွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်မှုဒေသ၊ အာဆီယံနှင့်

         ဆွေးနွေးဖက်နိုင်ငံများအကြားထူထောင်ထားသော လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်မှု ဒေသများတွင် ကျင့်သုံးမည့်

        ပင်ရင်းနိုင်ငံစည်းမျဉ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ Focal Point အဖြစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊     

(၃)     ပင်ရင်းနိုင်ငံစည်းမျဉ်းဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ၊ အစည်းအဝေးများသို့ တက်ရောက် ကာ မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြု

          ပါဝင်စေ့စပ်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်း၊

(၄)     ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများမှ တစ်ဖက်သတ်အကောက်ခွန် သက်သာခွင့်ပေးခြင်းဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ အား လေ့လာ၍

         အသုံးချနိုင်ရန်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၅)     ထုတ်လုပ်တင်ပို့သူကိုယ်တိုင် ပင်ရင်းထုတ်ကုန်ဖြစ်ကြောင်း ကြေငြာသည့်စနစ် (Self-Certification System)

        အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၆)     သဘောတူညီထားသည့် စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ပင်ရင်းနိုင်ငံ သက်သေခံလက်မှတ်များ

          ထုတ်ပေးနိုင်ရေး၊သဘောတူညီထားသည့် စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း များကိုလိုက်ပါအကောင်အထည်ဖော်

          ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်လိုအပ်သည့် သတင်းလွှာများ၊အမိန့်စာများ၊ ညွှန်ကြားချက်များ  ထုတ်ပြန်နိုင်ရေးကို

          တင်ပြဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၇)     ပင်ရင်းနိုင်ငံသက်သေခံလက်မှတ်များကို သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ စိစစ် ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခြင်း၊

         မှတ်တမ်းများနှင့် စာရင်းဇယားများ ပြုစုတင်ပြခြင်း၊

(၈)     ပင်ရင်းနိုင်ငံသက်သေခံလက်မှတ်အသုံးပြုမှုကို လေ့လာစိစစ်တင်ပြခြင်း၊

(၉)     မြန်မာနိုင်ငံမှ ထုတ်ပေးသော ပင်ရင်းနိုင်ငံလက်မှတ်များအပေါ် ကုန်ဝယ်နိုင်ငံ၏ သက်ဆိုင် ရာ အကောက်ခွန်ဌာနများမှ

         ပြန်လည်၍ မေးမြန်းလာပါက သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းကာ စိစစ်ပြန်ကြားခြင်း၊

(၁၀)   သက်ဆိုင်ရာလွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်မှုဒေသများ၏ စာချုပ်ဝင်နိုင်ငံများ၊ အာဆီယံအတွင်း ရေးမှူးချုပ်ရုံးသို့

         ချိတ်ဆက်၍ပင်ရင်းနိုင်ငံစည်းမျဉ်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ပေါင်းစပ် ညှိ နှိုင်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၁၁)    လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်မှုဒေသများတွင်ကျင့်သုံးမည့်အပြန်အလှန်အကောက်ခွန်သက်သာ ခွင့်ဆိုင်ရာ

         ပင်ရင်းနိုင်ငံစည်းမျဉ်းနှင့်တစ်ဖက်သတ်အကောက်ခွန်သက်သာခွင့်ဆိုင်ရာ ပင်ရင်း နိုင်ငံစည်းမျဉ်းတို့ကို ပြည်သူလူထုမှ

         သိရှိအသုံးချနိုင်ရေးအတွက် ဗဟုသုတဖြန့်ဝေခြင်းနှင့် အသိပညာပေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

 

                      မြန်မာနိုင်ငံမှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်မှုဒေသများ

                       ၁။       ASEAN Free Trade Area (AFTA)

                       ၂။       ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)     

                       ၃။       ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA)

                       ၄။       ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)

                        ၅။       ASEAN-Australia, New Zealand Free Trade Area (AANZFTA)

                       ၆။       ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA)

                       ၇။       ASEAN-Hong Kong (China) Free Trade Area (AHKFTA)

                       ၈။       Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)

 

                      ခွင့်ပြုထုတ်ပေးလျက်ရှိသော FTA ဆိုင်ရာ ပင်ရင်းနိုင်ငံသက်သေခံလက်မှတ်များ

                      ၁။       ATIGA Form-D

                      ၂။       Form-E

                      ၃။       Form-AK

                      ၄။       Form-AJ

                      ၅။       Form-AANZ

                      ၆။       Form-AI

 

                    ခွင့်ပြုထုတ်ပေးလျက်ရှိသော LDC တစ်ဖက်သတ်ဆိုင်ရာ ပင်ရင်းနိုင်ငံသက်သေခံလက်မှတ်များ

                   ၁။       GSP Form-A

                   ၂။       Form-Korea

                   ၃။       Form-DFTP

                   ၄။       Form-China

 

(ခ)    အာဆီယံနှင့် လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်များဌာနစုလုပ်ငန်းတာဝန် များ

(၁)      အာဆီယံကုန်စည်ကုန်သွယ်ရေး သဘောတူညီချက်အောက်ရှိ အကောက်ခွန်မဟုတ်သော အတားအဆီးများ

           ဘာသာရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၂)      အာဆီယံကုန်စည်ကုန်သွယ်ရေး သဘောတူညီချက်အောက်ရှိ ကုန်သွယ်မှုလျှင်မြန်ချောမွေ့စေရေး ဘာသာရပ်နှင့်

          စပ်လျဉ်း၍ဦးဆောင်ဌာနဖြစ်သော အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနနှင့်ပူးပေါင်း၍ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနများ၊ ပုဂ္ဂလိက

           လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများ ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၃)      ကုန်စည်များလွတ်လပ်စွာ စီးဆင်းစေနိုင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ အကောင်အထည်ဖော်

          ဆောင်ရွက်ရာတွင်အာဆီယံဒေသတွင်း ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဈေးကွက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်း မြှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစီမံချက်

          အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြနိုင်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနများနှင့် ပူးပေါင်းညှိနှိုင်း၍ အချက်အလက်များ

          ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၄)     ဝန်ဆောင်မှုကုန်သွယ်ရေးအောက်မှ ဖြန့်ဖြူးရေးဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်အကောင် အထည်ဖော်

         ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် စပ်လျဉ်း၍အာဆီယံတွင် ဆွေးနွေးချက်များနှင့် ပြည်တွင်း လုပ်ထုံးလုပ် နည်း

         ရေးဆွဲခြင်းများတွင် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပေးခြင်း new offer များ ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက်ပေး ခြင်း။

(၅)     ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ သိသာထင်သာမြင်သာရှိရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍

         အာဆီယံကုန်စည်ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက် Article 13 အရ အာဆီယံဒေသတွင်း ကုန်သွယ်မှု

         သတင်းအချက်အလက် ဘဏ္ဍာတိုက်တည်ဆောက်ရေးတွင် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအလိုက် အကောင်အထည်ဖော်မှုကို

         သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနများ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်ပအဖွဲ့ အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်

         ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၆)     အစိုးရဝန်ကြီးဌာနများ၏ အာဆီယံဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်အလိုက် ဆွေးနွေးခြင်းများ၊ အကောင် အထည်ဖော်ခြင်းများတွင်

         ကုန်သွယ်မှုနှင့် ဆက်စပ်သည့် အာဆီယံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို ပူးပေါင်းပါဝင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။

(၇)     အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိကတို့ ပူးပေါင်း၍ အာဆီယံဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်ရေးဘာသာရပ်များကို အသိပညာ ပေးခြင်း၊ လုပ်ငန်း

         အကောင်အထည်ဖော်ပြီးစီးမှုဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ၊ သင်တန်းများ ကျင်းပခြင်း၊ ပြည်တွင်းပြည်ပ

          အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လုပ်ငန်းသဘာဝအရ လိုအပ်သည်များကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။

(ဂ)    အခြားသောဒေသဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းများဌာနစု လုပ်ငန်းတာဝန် သတ်မှတ်ချက်များ

(၁)     မဟာမဲခေါင်စီးပွားရေးစြင်္ကန်တလျှောက်ရှိ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းများ ကုန်သွယ်ရေးဇုန်များအား

         မဟာမဲခေါင်စီးပွားရေးအဖွဲ့၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရမည့်အစီအစဉ်အတိုင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်

         အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားရေး။

(၂)     GMS၊ BIMSTEC၊ ACMECS အစရှိသည့် ဒေသတွင်း အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ       ချိတ်ဆက်၍

         လိုက်ပါအကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား သက်ဆိုင်ရာ

         ဝန်ကြီးဌာနအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်း ၍ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

 (၃)    သဘောတူညီထားသည့် ဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီလိုက်ပါ အကောင်

          အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သည့်အမိန့်စာများ၊ ညွှန်ကြားချက်များ ထုတ်ပြန်နိုင်ရေး၊

          ဌာနတွင်းညှိနှိုင်းမှုအား အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၄)     အာဆီယံနှင့်ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၏ ပြည်တွင်းအလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပနိုင်ရေး၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ

          အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း။ အခြားလိုအပ်မည့်အချက် အလက်များအား သက်ဆိုင်ရာ Focal

          ဝန်ကြီးဌာနနှင့်ချိတ်ဆက်၍  ပူးပေါင်းညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက် ခြင်း။

 (၅)    Development Partners များ၊  Donor များနှင့်ညှိနှိုင်း၍ ဒေသတွင်းဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း များအတွင်း

         ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးများတွင် ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့်ဆောင်ရွက်ရမည့် ဘာသာရပ် များကို

          အကောင်အထည်ဖော်ပေးခြင်း၊ အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းများ၏ဒေသတွင်း ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် လာမှုများကို

          လိုက်ပါအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

 (၆)    စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့များ၏ ကုန်သွယ်မှုနှင့်ကုန်စည်စီးဆင်းမှု လွယ်ကူလျှင်မြန်

         ချောမွေ့စေရေးနှင့်အပင်ပိုးမွှားစစ်ဆေးရေးတို့ကိုစနစ်တကျပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်

        သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။

 (၇)    စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့များ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်အရပေး အပ်မည့် ငွေကြေးနှင့်

        နည်းပညာအကူအညီများအား ရယူနိုင်ရေးအတွက် မိမိနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး စခန်းများ၊ ကုန်သွယ်ရေးဇုန်များ၏

        လိုအပ်ချက်များကို ထိထိရောက်ရောက်တောင်းဆို ဆောင်ရွက်ခြင်း။

 (၈)     စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့များ၏ မဟာဗျူဟာလုပ်ငန်းစဉ်မူဘောင် ၂၀၁၂-၂၀၂၂ နှင့်စပ်လျဉ်း၍

          အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှုများတွင် လိုအပ်သည်များကို ပူးပေါင်းညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၉)     စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့များ၏ မဟာဗျူဟာလုပ်ငန်းစဉ် မူဘောင်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အကောင်

         အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုများတွင် လိုအပ်သည်များကို ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် ခြင်း။

(၁၀)    စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့များ၏ အနာဂတ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍

          ကုန်သွယ်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းစဉ်များအား မျက်ခြေမပြတ် လေ့လာသုံးသပ်ကာ စာတမ်းများပြုစုခြင်းနှင့်

          အထက်ဌာနများသို့ အချိန်နှင့်တပြေးညီတင်ပြဆောင်ရွက်ခြင်း။

                     -     စီမံရေးရာဌာနစိတ်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

                          -        ဝန်ထမ်းများ၏ အထွေထွေစီမံရေးရာကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

                          -         ပြည်တွင်း ပြည်ပ သင်တန်း၊ ဆွေးနွေးပွဲဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

                          -         ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများ ထိန်းသိမ်းခြင်း။

  -         ရုံးသုံးစာရေးကိရိယာ/ ကွန်ပျူတာနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ရရှိမှုနှင့် ထုတ်ယူမှု စာရင်းများ  ပြုစု ထားရှိခြင်း။

                          -         ဌာနတွင်း အမိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်း၊ အပတ်စဉ်၊ လစဉ် ပြန်တမ်းများ ပေးပို့ခြင်း။

                          -         ဝန်ထမ်းများ၏ ခွင့်ကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

                         -         နေ့စဉ် ဝင်စာ၊ထွက်စာကိစ္စဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကွန်ပျူတာစာစီစာရိုက်ခြင်း။

                         -         ညွှန်ကြားရေးမှူး၏လမ်းညွှန်ချက်များအားလိုက်နာအကောင် အထည်ဖော် ဆောင် ရွက်ခြင်း။

Subscribe to RSS - ဒေသတွင်းကုန်သွယ်မှု/တာဝန်ဝတ္တရားများ