ဒေသတွင်းကုန်သွယ်မှု/တာဝန်ဝတ္တရားများ

ဒေသတွင်းစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဌာနခွဲ ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

Fri, 01/23/2015 - 14:34 -- dccaadmin
Myanmar

(က)   ဝန်ဆောင်မှုကုန်သွယ်ရေး၊ ပင်ရင်းနိုင်ငံစည်းမျဉ်းများနှင့် အကောက်ခွန်မဟုတ်သော စီမံဆောင်ရွက်မှုများတွင် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ဦးဆောင်ဝန်ကြီးဌာနဖြစ်သည့်အတွက် ဝန်ကြီးဌာနကိုယ်စား ၎င်းဘာသာရပ်များကို            တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခြင်း။

( ခ )   အာဆီယံစီးပွားရေးအသိုက်အဝန်း (AEC) တွင် ဝန်ကြီးဌာနနှင့်သက်ဆိုင်သော ကိစ္စရပ်များကို ဝန်ကြီးဌာနအတွင်းတွင်လည်းကောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာပြင်ပဌာနများနှင့်လည်းကောင်း၊ ပုဂ္ဂလိကအသင်းအဖွဲ့အများနှင့်လည်းကောင်း ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်  ခြင်း။

(ဂ)    လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်မှုဒေသ (FTA) များ ထူထောင်ရာတွင်ဝန်ကြီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်သောကိစ္စရပ်များကိုဝန်ကြီးဌာနအတွင်းတွင်လည်းကောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာပြင်ပဌာနများနှင့်လည်းကောင်း၊ ပုဂ္ဂလိကအသင်းအဖွဲ့များနှင့်လည်းကောင်း၊ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း  ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(ဃ)   အာဆီယံလွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်မှုဒေသဆိုင်ရာ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲများတွင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ဘာသာရပ်အလိုက် တာဝန်ယူ၍ ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်ဆွေးနွေးခြင်း။

(င)     အာဆီယံစီးပွားရေးအသိုက်အဝန်းနှင့် လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှုဒေသဆိုင်ရာ အသိပညာပေးလုပ်ငန်းများ၊ သင်တန်းများ၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများဆောင်ရွက်ခြင်း။

(စ)    အာဆီယံ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးနှင့်လည်းကောင်း၊ အာဆီယံနှင့် အာဆီယံ + ဒေသတွင်း FTA အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့်လည်းကောင်း၊ ထပ်မံတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်သည့် လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်မှုဒေသများ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရာတွင်လည်းကောင်း၊ အဆိုပါလွတ်လပ်        သောကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ ပြည်တွင်းဆက်စပ်ဝန်ကြီးဌာနများ၊ သက်ဆိုင်ရာပြင်ပဌာနများ၊ ပုဂ္ဂလိကအသင်းအဖွဲ့များနှင့်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။

 (ဆ)  တိုးချဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလျှက်ရှိသော အခြားဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများတွင် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်သောဘာသာရပ်များကို ဝန်ကြီးဌာနအတွင်းတွင် လည်းကောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာပြင်ပဌာနများနှင့်လည်းကောင်း၊ ပုဂ္ဂလိကအသင်းအဖွဲ့များနှင့်လည်း              ကောင်း၊ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။

(ဇ)    စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ဒေသတွင်းအဖွဲ့အစည်းများ၏ စေ့စပ်ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးပွဲများတွင် ဝန်ကြီးဌာန ကိုယ်စားတက်ရောက်ဆွေးနွေးခြင်း။

(ဈ)   စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာဒေသတွင်းအဖွဲ့အစည်းများ နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အသိပညာပေးလုပ်ငန်းများ၊သင်တန်းများ၊အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(ည)  စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ဒေသတွင်းအဖွဲ့အစည်းများ၏ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ များမှ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ရုံးအဖွဲ့များနှင့် ဝန်ကြီးဌာနကိုယ်စား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ခြင်း။

(ဋ)   အာဆီယံ၊ အာဆီယံ+FTA များနှင့် ဒေသတွင်းစီးပွားရေးပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုများ တွင်အဓိကဘာသာရပ်များအနေဖြင့် ပင်ရင်းနိုင်ငံစည်းမျဉ်းများ၊ အကောက်ခွန် မဟုတ်သောကိစ္စရပ်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ ကုန်သွယ်မှုလွယ်ကူ      ချောမွေ့စေရေးအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုများကို ပြည်တွင်း/ပြည်ပညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်းများ၊ ပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

Latest News: 
Subscribe to RSS - ဒေသတွင်းကုန်သွယ်မှု/တာဝန်ဝတ္တရားများ