ယှဉ်ပြိုင်မှုမူဝါဒ/တာဝန်ဝတ္တရားများ

ယှဉ်ပြိုင်မှုမူဝါဒဌာနခွဲ (Competition Policy Branch) လုပ်ငန်းတာဝန်များ

Fri, 01/23/2015 - 14:54 -- dccaadmin
Myanmar

 

          ဈေးကွက်ဆိုင်ရာယှဉ်ပြိုင်မှုဌာနစု

             ၁။      ဈေးကွက်၌ ယှဉ်ပြိုင်မှုဆိုင်ရာအရေးကိစ္စများအား စုံစမ်းလေ့လာခြင်း။

၂။       စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာယှဉ်ပြိုင်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ တရားမျှတစွာဖြင့်ယှဉ်ပြိုင်ခံစား ခွင့်ရှိစေရန်

          ဆောင်ရွက်ခြင်း။

            ၃။      ကုမ္ပဏီများစုဖွဲ့၍ လက်ဝါးကြီးအုပ်ခြင်းများမရှိအောင် ပညာပေးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း။

             အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ၊ ဒေသဆိုင်ရာယှဉ်ပြိုင်မူဝါဒဌာနစု

၁။      နိုင်ငံတကာယှဉ်ပြိုင်မှုမူဝါဒများအား လေ့လာပြီး ယှဉ်ပြိုင်မှုမူဝါဒများချမှတ် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၂။       ယှဉ်ပြိုင်မှုဆိုင်ရာအရေးကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၃။       အာဆီယံမှချမှတ်ထားသော ယှဉ်ပြိုင်မှုမူဝါဒနှင့်အညီ လိုက်နာအကောင်အထည်ဖော် ဆောင် ရွက်ခြင်း။

            ၄။       အာဆီယံ၊ နိုင်ငံတကာတို့နှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုဆိုင်ရာ ပညာရပ်များရယူခြင်းနှင့် ဖလှယ်ခြင်း။

၅။       အစိုးရ၏မူဝါဒများယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ အတားအဆီးများကို ဖယ်ရှားပေးရေး ဆောင်ရွက် ခြင်း။

         ယှဉ်ပြိုင်မှုမူဝါဒဆိုင်ရာ စုံစမ်းရေးဌာနစု

           ၁။      ယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင်၏ရုံးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း။

          ၂။       စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဆပ်ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များဆောင်ရွက်ခြင်း။

          ၃။       ယှဉ်ပြိုင်မှုဥပဒေပါ တားမြစ်ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍စုံစမ်းတင်ပြခြင်း။

          ၄။       ယှဉ်ပြိုင်မှုဆိုင်ရာအငြင်းပွားမှုများ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။

       ယှဉ်ပြိုင်မှုမူဝါဒဆိုင်ရာဥပဒေဌာနစု

၁။       ယှဉ်ပြိုင်မှုဥပဒေကို ခိုင်မာစေရန်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၂။     ဥပဒေပါပြဌာန်းချက်များ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုက်နာသောနည်းဥပဒေ စည်းမျဉ်း(သို့မဟုတ်)

       စည်းကမ်းများကိုအစိုးရ၏သဘောတူညီချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လိုအပ်သော အမိန့်ကြောငြာစာ၊

        အမိန့်ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များကို ထုတ်ပြန်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း။

Subscribe to RSS - ယှဉ်ပြိုင်မှုမူဝါဒ/တာဝန်ဝတ္တရားများ