ပို့ကုန်/တာဝန်ဝတ္တရားများ

ပို့ကုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

Fri, 01/23/2015 - 13:31 -- dccaadmin
Myanmar

 

နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုဌာနစု

၁။       ပို့ကုန်လုပ်ငန်းဌာနစိတ်

          (က)    မိမိနိုင်ငံ၏ ပို့ကုန်ဆိုင်ရာအခြေခံမူအရ မိမိ၏သဘာဝသယံဇာတနှင့် လူ့အရင်းအမြစ်ကို အကျိုးရှိစွာအသုံးချလျှက်

                    ပြည်ပဈေးကွက်သို့တိုးချဲ့ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခြင်း။

          ( ခ )   သမရိုးကျ ပို့ကုန်ပစ္စည်းများအပြင် တန်ဖိုးမြှင့်ကုန်ချောပစ္စည်းများကို တိုးချဲ့တင်ပို့ရေး ကြိုးပမ်းခြင်း။

          ( ဂ )   ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားမှုအပေါ် စာရွက်စာတမ်းများ ပြည့်စုံမှန်ကန်မှု ရှိ/မရှိ စိစစ် ခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ရေးသွင်းခြင်း။

          (ဃ)    အထက်ဌာနများသို့ တင်ပြရန် EICC, MOCTCM အမှာစာများပြုစုရေးဆွဲတင်ပြခြင်း။

          ( င )   လိုင်စင်အရ စာရင်းဇယားများရေးဆွဲခြင်း။

          ( စ )   လိုင်စင်များ စိစစ်ထုတ်ပေးခြင်း၊ လိုင်စင်ပုံစံများ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ပို့ကုန်လိုင်စင် မိတ္တူများအား သက်ဆိုင်ရာဌာနများသို့

                   ပေးပို့ခြင်း။

          (ဆ)    လိုင်စင်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ သက်တမ်းတိုးခြင်း၊ အပ်နှံခြင်းများ စိစစ်လက်ခံဆောင်ရွက်ခြင်း။

          ( ဇ )   နယ်စခန်းများမှ ကြေးနန်းဖြင့် တင်ပြသည့်ပို့ကုန်လိုင်စင်များအား စိစစ်ခြင်း၊ အထက်ဌာနသို့ ခွင့်ပြုမိန့်တောင်းခံခြင်း၊

                    ပြန်ကြားပေးခြင်း၊ မှတ်တမ်းများ ထိန်းသိမ်း ခြင်း။

          (ဈ)     အထက်ဌာနသို့ တင်ပြဆောင်ရွက်ခြင်း။

          (ည)    အခါအားလျော်စွာ ပေးအပ်သည့် တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခြင်း။

ပင်လယ်ရေကြောင်း/လေကြောင်းဌာနစု

၂။       ပို့ကုန်လုပ်ငန်းဌာနစိတ် (၁)

          (က)    မိမိနိုင်ငံ၏ပို့ကုန်အခြေခံမူအရ မိမိ၏သဘာဝသယံဇာနှင့်အရင်းအမြစ်ကို အကျိုးရှိစွာ သုံးချလျက်ပြည်ပဈေးကွက်သို့

                    တိုးချဲ့ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ရန်ကြိုးပမ်းခြင်း။

          ( ခ )   သမရိုးကျပို့ကုန်ပစ္စည်းများအပြင်တန်ဖိုးမြှင့်ကုန်ချောပစ္စည်းများကို တိုးချဲ့တင်ပို့ရေး ကြိုးပမ်းခြင်း။

          ( ဂ )   ပင်လယ်ရေကြောင်းနှင့်လေကြောင်းမှ တင်ပို့မည့် လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းများ၊ အစိုးရနှင့် အခြားပစ္စည်းများ၊

                   CMPပစ္စည်းများအတွက် ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်လွှာများ လက်ခံခြင်း။

          (ဃ)    ပင်လယ်ရေကြောင်းနှင့်လေကြောင်းမှ တင်ပို့မည့် လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းများ၊ အစိုးရနှင့် အခြားပစ္စည်းများ၊

                    CMPပစ္စည်းများအတွက် ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်လွှာ များတွင် စာရွက်စာတမ်းများ ပြည့်စုံမှန်ကန်မှု ရှိ/မရှိကို စိစစ်ခြင်း၊

                    မှတ်ပုံတင် ရေးသွင်းခြင်း။

          ( င )   ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်လွှာပါ အရောင်းအဝယ်စာချုပ် အချက်အလက်များ၊ ကုန်အမှာလွှာပါ ဈေးနှုန်းများ၊

                    ပြည့်စုံဆီလျော်မှန်ကန်မှု ရှိ/မရှိ စိစစ်ခြင်း။

          ( စ )   အထက်ဌာနသို့ တင်ပြရန် အမှုတွဲ စာရင်းဇယားများ ပြုစုခြင်း၊ အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြရန် ပြုစုခြင်း။

          (ဆ)    ခွင့်ပြုချက်ရရှိသော ပို့ကုန်လိုင်စင် လျှောက်လွှာများအတွက် ပို့ကုန်လိုင်စင် ထုတ်ပေးခြင်း။

          ( ဇ )   ပို့ကုန်ပစ္စည်းအုပ်စုအလိုက် ခွဲခြားစာရင်းပြုစုရေးသွင်းခြင်း။

          ( ဈ)    စာရင်းအင်းဌာနသို့ နေ့စဉ် ပို့ကုန်လိုင်စင်ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေစာရင်းများ ပေးပို့ခြင်း။

၃။       ပို့ကုန်လုပ်ငန်းဌာနစိတ် (၂)

          (က)    ပင်လယ်ရေကြောင်းနှင့် လေကြောင်းဖြင့်တင်ပို့မည့် ရေထွက်ပစ္စည်း၊ သစ်တော ထွက်ပစ္စည်း ပို့ကုန်ပစ္စည်းများအတွက်

                    ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်လွှာများ လက်ခံခြင်း။

          ( ခ )   ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်လွှာများတွင် စာရွက်စာတမ်းများ ပြည့်စုံမှန်ကန်မှု ရှိ/မရှိ စိစစ်ခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ရေးသွင်းခြင်း။

          ( ဂ )   ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်လွှာပါ အရောင်းအဝယ်စာချုပ်၊ ကုန်အမှာလွှာပါ ဈေးနှုန်းများ ပြည့်စုံ ဆီလျော်မှု ရှိ/မရှိ စိစစ်ခြင်း။

          (ဃ)    အထက်ဌာနသို့တင်ပြရန် အမှုတွဲစာရင်းဇယားများပြုစုခြင်း၊ အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြရန် ပြုစုခြင်း။

          ( င )   ခွင့်ပြုချက်ရရှိသော ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်လွှာများအတွက် ပို့ကုန်လိုင်စင် ထုတ်ပေး ခြင်း။

          ( စ )   ပို့ကုန်ပစ္စည်းအုပ်စုအလိုက် ခွဲခြား၍ စာရင်းပြုစုရေးသွင်းခြင်း။

          (ဆ)    စာရင်းအင်းဌာနသို့ နေ့စဉ်ပို့ကုန်လိုင်စင်ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေစာရင်းများ

                    ပေးပို့ခြင်း။

၄။       ဝန်ထမ်းရေးရာ၊ စာရင်းအင်းမှတ်တမ်းနှင့် ဈေးကွက်သုတေသနဌာနစိတ်       

          (က)    ဝန်ထမ်းရေးရာ၊ စာရင်းအင်းမှတ်တမ်း

                    ၁။   ပို့ကုန်ဌာနခွဲ၏ ဝန်ထမ်းစီမံရေးရာကိစ္စရပ်များနှင့် အထွေထွေစီမံရေးရာကိစ္စရပ် များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။ 

                    ၂။   ပို့ကုန်ဌာန၏ စာအဝင်/အထွက်၊ ကြေးနန်းအဝင်/အထွက်များ လက်ခံပြန်ကြား ခြင်း၊ မှတ်ပုံတင် ရေးသွင်းခြင်း၊

                          အထက်ဌာနသို့တင်ပြခြင်း။

                    ၃။   အထက်ဌာနမှ ညွှန်ကြားချက်များအား နယ်စခန်းများသို့ထပ်ဆင့်ညွှန်ကြားခြင်း။

                   ၄။   ကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းများ ကြပ်မတ်ခြင်း၊ ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းစာရင်းဇယားများနှင့် ပရိဘောဂများ ၊

                         ဖိုင်များစနစ်တကျထိန်းသိမ်းခြင်း။

                   ၅။   ရုံးချုပ်လိုင်စင်အရ၊ အမှန်တင်ပို့မှု နေ့စဉ်၊ အပတ်စဉ်၊ လစဉ် စာရင်းဇယား ရေးသွင်းခြင်း။

                   ၆။   ရုံးချုပ်လိုင်စင်အရနေ့စဉ် အုပ်စုအလိုက် တစ်မယ်ချင်း တင်ပို့နိုင်မှုစာရင်းဇယား များကို စာရင်းအင်းဌာနနှင့်

                         ညှိနှိုင်းပြုစုခြင်း။

                   ၇။   နယ်စခန်းများအလိုက်၊ အုပ်စုအလိုက်၊ အမှန်တင်ပို့စာရင်းများအား စာရင်းအင်း ဌာနနှင့် ညှိနှိုင်းပြုစုခြင်း။

                   ၈။   ရုံးချုပ်လိုင်စင်အရ ကုမ္ပဏီအလိုက် တင်ပို့မှုစာရင်းအား ပြုစုရေးသွင်းခြင်း။

                   ၉။   အထက်ဌာနသို့ နေ့စဉ်၊အပတ်စဉ်၊ လစဉ်တင်ပြမည့် စာရင်းဇယားများ ပြုစုခြင်း။

                 ၁၀။   ဝင်စာ၊ ထွက်စာများ ဖြန့်ဝေခြင်း၊ လက်ခံဆောင်ရွက်ခြင်း။

                 ၁၁။   လုံခြုံရေး၊ သန့်ရှင်းရေးနှင့် ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများ၊ ဝန်ထမ်းအကဲဖြတ်မှတ်တမ်း ကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

                 ၁၂။   ပို့ကုန်လိုင်စင် အမှန်တင်/ပြင်ဆင်/အပ်နှံကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

                 ၁၃။   EICC အစည်းအဝေး ဇယားတင်ပြခြင်း၊ ထုတ်ပေးခြင်း။

                 ၁၄။   အခါအားလျော်စွာ ပေးအပ်သည့် တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခြင်း။

       (ခ)     ဈေးကွက်သုတေသန

                 ၁။   နိုင်ငံအတွင်းရှိကုန်စည်ဒိုင်များ၏ နေ့စဉ်ကုန်စည်ဒိုင်ပေါက်ဈေးအခြေအနေများကို လေ့လာ သုံးသပ်ခြင်း။

                ၂။   နယ်စပ်မြို့ကြီးများနှင့် တစ်ဖက်နိုင်ငံ နယ်စပ်မြို့ကြီးများ၏ ဈေးနှုန်းများကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း။

                ၃။   ပို့ကုန်ပစ္စည်းများ၏ ဈေးကွက်အခြေအနေနှင့် လျော့နည်းပျောက်ကွယ်သွား သော ပစ္စည်းများ၊ အမယ်သစ်များနှင့်

                      ပတ်သက်၍ အချက်အလက်များ ဖော်ထုတ်ခြင်း။

                ၄။   ပြည်ပသို့တင်ပို့မည့် ကုန်စည်များ၏ ပြည်တွင်းဝယ်ဈေး၊ တင်ပို့စရိတ်နှင့် နယ်စပ်အရောက် ဈေးများ

                      တွက်ချက်လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း။

                ၅။   ပို့ကုန်များ၏ တစ်ဖက်နိုင်ငံပေါက်ဈေးများအား မြေပြင်သတင်း၊Internet သတင်းများ ရယူပြုစုတင်ပြခြင်း။

                ၆။   အခါအားလျော်စွာ ပေးအပ်သည့် တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခြင်း။

                ၇။   EICC, MOCTCM ဇယားချုပ်များကို စနစ်တကျထိန်းသိမ်းခြင်း။

                ၈။   ဈေးနှုန်းအကြိုနှင့် အတည်ပြုအစည်းအဝေးကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

                ၉။   ပို့ကုန်မြှင့်တင်ရေးကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ခြင်း။

              ၁၀။   အဓိကကုန်ဈေးနှုန်းများ၊ နေ့စဉ်ဈေးနှုန်းအခြေအနေတင်ပြခြင်း။

              ၁၁။   ပို့ကုန်သတင်း အချက်အလက်များ ဖြန့်ဖြူးရေး၊ ပညာပေးရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း။

              ၁၂။   ပို့ကုန်သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စများ လေ့လာခြင်း။   

Subscribe to RSS - ပို့ကုန်/တာဝန်ဝတ္တရားများ