ရုံးချုပ်ဌာနခွဲ၊ ဌာနစုနှင့် စခန်းအလိုက်လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက်များ

Wed, 05/08/2013 - 09:31 -- admin

ရုံးချုပ်ဌာနခွဲ၊ ဌာနစုနှင့် စခန်းအလိုက်လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက်များ

( ၁ ) ဝန်ထမ်းစီးမံရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဌာနစု၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

( ၂ ) စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

( ၃ ) ကုန်သွယ်မှုမူဝါဒနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ လေ့လာသုံးသပ်စိစစ်ရေးဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

( ၄ ) ကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

( ၅ ) ပို့ကုန်ဌာန၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ

( ၆ ) သွင်းကုန်ဌာနခွဲ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ

( ၇ ) ငွေစာရင်းဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

( ၈ ) နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးရုံးနှင့် စခန်းများ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ