ရုံးခ်ဳပ္ဌာနခြဲ၊ ဌာနစုႏွင့္ စခန္းအလိုက္လုပ္ငန္းတာ၀န္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

Wed, 05/08/2013 - 09:31 -- admin

ရုံးခ်ဳပ္ဌာနခြဲ၊ ဌာနစုႏွင့္ စခန္းအလိုက္လုပ္ငန္းတာ၀န္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

( ၁ ) ဝန္ထမ္းစီးမံေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဌာနစု၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

( ၂ ) စီမံကိန္းႏွင့္စာရင္းအင္းဌာနခြဲ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

( ၃ ) ကုန္သြယ္မွဳမူဝါဒနွင့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ေလ့လာသုံးသပ္စိစစ္ေရးဌာနခြဲ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

( ၄ ) ကုန္သြယ္မွဳျမွင့္တင္ေရးဌာနခြဲ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

( ၅ ) ပို႔ကုန္ဌာန၏လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

( ၆ ) သြင္းကုန္ဌာနခြဲ၏လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

( ၇ ) ေငြစာရင္းဌာနခြဲ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

( ၈ ) နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးရုံးႏွင့္ စခန္းမ်ား၏လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား