ပညာပေး/လှုပ်ရှားမှုများ

၁။         စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏   လမ်းညွှန်ချက်အရလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုး

 တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်  ထည့်သွင်းရေးဆွဲထားရှိသည့်   သင်တန်းများကို  ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၊  ကုန်သွယ်မှုပညာပေးရေးဌာနခွဲ

အနေဖြင့်တာဝန်ယူအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

၂။         ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည့် အရာထမ်း ၊ အမှုထမ်းများ ၏ စွမ်းဆောင်ရည်စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်မြင့်မားစေရန် ၊ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေရန်နှင့်မိမိတို့ဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသည့် လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက် ပြီး တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်သိရှိစေရန်၊ ရုံးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင်ထိရောက်လျင်မြန်မှု ရှိစေရန် အတွက်ရည်ရွယ်၍  ယှဉ်ပြိုင်မှုဥပဒေဆိုင်ရာ စီးပွားရေးဘာသာရပ်သင်တန်းကို  ဖွင့်လှစ်ခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၃။       အဆိုပါသင်တန်းကို ၂၀၂၃ ခုနှစ် ၊ သြဂုတ်လ (၃၀) ရက်နေ့မှ (၃၁) ရက်ထိ (ဗုဒ္ဓဟူး ၊ ကြာသပတေး)နေ့များတွင်နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီမှ (၁၂:၀၀) နာရီထိဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးသင်တန်းသား ၊ သင်တန်းသူ (၂၀ )ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

၁။         စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ လမ်းညွှန်ချက်အရ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် ထည့်သွင်းရေးဆွဲထားရှိသည့် သင်တန်းများကို ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ကုန်သွယ်မှုပညာပေးရေး ဌာနခွဲအနေဖြင့် တာဝန်ယူအကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

၂။            ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည့် အရာထမ်း ၊ အမှုထမ်းများ ၏ စွမ်းဆောင်ရည်စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မြင့်မားစေရန် ၊ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေရန်နှင့်မိမိတို့ဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသည့် လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီး တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်သိရှိစေရန်နှင့်ရုံးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင်ထိရောက်လျင်မြန်မှုရှိစေရန်ရည်ရွယ်၍ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းရေးဆွဲခြင်းသင်တန်း၊ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်နှင့် ဆက်စပ်ကတ်များ ဆိုင်ရာအသိပညာပေးသင်တန်း ၊ မျက်မှောက်ခေတ်နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ဆက်ဆံ မှုဆိုင်ရာအသိပညာပေးသင်တန်းနှင့် ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့၏ အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အကြောင်းသိကောင်းစရာ သင်တန်း စသည် ဖြင့်သင်တန်း (၄) ခုဖွင့်လှစ် ခဲ့ခြင်းဖြစ် ပါသည်။

၃။      ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းရေးဆွဲခြင်းသင်တန်းကို ၂၀၂၃ ခုနှစ် ၊ သြဂုတ်လ (၁၀) ရက်မှ (၁၁) ရက်ထိ (ကြာသပတေး ၊သောကြာ) နေ့များတွင်နံနက် (၁၀:၀၀)နာရီမှ (၁၂:၀၀) နာရီထိ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးသင်တန်းသား၊သင်တန်းသူ (၂၀ )ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

၄။         ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်နှင့်ဆက်စပ်ကတ်များဆိုင်ရာအသိပညာပေးသင်တန်း ကို ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ၊ သြဂုတ်လ (၁၅) ရက်မှ (၁၆) ရက်ထိ ( အင်္ဂါ ၊ ဗုဒ္ဓဟူး) နေ့များတွင် နံနက် (၁၀ : ၀၀)  နာရီမှ (၁၂:၀၀) နာရီထိ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူ (၂၀) ဦး တက်ရောက် ခဲ့ပါသည်။

၅။         မျက်မှောက်ခေတ် နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာအသိပညာပေးသင်တန်းကို ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၁၇ )ရက်နေ့မှ (၁၈) ရက်နေ့ထိ (ကြာသပတေး၊ သောကြာ)နေ့များတွင် နံနက် (၁၀:၀၀)  နာရီမှ (၁၂ : ၀၀) နာရီထိဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူ (၁၉) ဦး တက်ရောက် ခဲ့ပါသည်။

 

၁။         စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ လမ်းညွှန်ချက် အရ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် ထည့်သွင်းရေးဆွဲ ထားရှိသည့် သင်တန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

၂။         ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနရှိ အရာထမ်း ၊ အမှုထမ်းများအား မိမိတို့ဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်နေသည့် လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီး တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် သိရှိစေရန် ရည်ရွယ်၍  အသုံးစရိတ်ထုတ်ယူရန် ကြိုတင်စစ်ဆေးခြင်းသင်တန်း၊ ဒေသတွင်းစီးပွားရေးပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု ဆိုင်ရာအသိပညာပေးသင်တန်း၊ သွင်းကုန်ပမာဏမြင့်တက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးမှု ဥပဒေသင်တန်း၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များသင်တန်းနှင့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ၏ ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဆိုင်ရာမူဝါဒများအသိပညာပေးသင်တန်း စသည်ဖြင့် သင်တန်း (၅) ခုဖွင့်လှစ် ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၃။      အသုံးစရိတ်ထုတ်ယူရန် ကြိုတင်စစ်ဆေးခြင်းသင်တန်းကို ၂၀၂၃ ခုနှစ် ၊ ဇူလိုင်လ (၁၇) ရက်မှ (၁၈) ရက်ထိ (တနင်္လာ ၊ အင်္ဂါ) နေ့များတွင် နံနက် (၀၉:၄၅)နာရီမှ (၁၂:၂၀) နာရီထိ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူ (၂၀) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

၄။    ဒေသတွင်းစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာအသိပညာပေးသင်တန်းကို ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၂၀) ရက်မှ (၂၁) ရက်ထိ ( ကြာသပတေး၊ သောကြာ) နေ့များတွင် နံနက် (၀၉ : ၄၅)  နာရီမှ (၁၂:၂၀) နာရီထိ ဖွင့်လှစ် ခဲ့ပြီးသင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူ(၁၉)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

၅။    သွင်းကုန်ပမာဏမြင့်တက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးမှုဥပဒေသင်တန်းကို ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၂၁ )ရက် (သောကြာနေ့)၊ နေ့လယ် (၁၃:၃၀) နာရီမှ (၁၆:၀၅) နာရီထိ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူ (၂၀) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

၆။      စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များသင်တန်းကို ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၂၄) ရက်မှ (၂၅) ရက်ထိ (တနင်္လာ ၊ အင်္ဂါ ) နေ့များတွင် နံနက် (၀၉:၄၅)  နာရီမှ (၁၂:၂၀) နာရီထိ  ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူ (၂၀) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

၇။     အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ၏ ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ မူဝါဒများအသိပညာပေးသင်တန်းကို ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၂၆) ရက် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)၊ နေ့လယ် (၁၃:၃၀)  နာရီမှ (၁၆:၀၅ ) နာရီထိ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး သင်တန်းသား (၁၉)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

၁။      စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ကုန်သွယ်မှု သင်တန်းကျောင်း (ရန်ကုန်) တွင် ၂၀၂၂ ခုနှစ် ၊ အောက်တိုဘာလ (၂၂) ရက်နေ့ မှစ၍ ဖွင့်လှစ် သင်ကြားလျက်ရှိသော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်မှုအခြေခံသင်တန်း (စနေ၊တနင်္ဂနွေ) အမှတ်စဉ်-၆ မှ သင်တန်းသား/သူ (၆၀) ဦး၊ ကုန်သွယ်မှုသင်တန်းကျောင်းမှ အုပ်ချုပ်သူ (၃) ဦး၊ စုစုပေါင်း (၆၈) ဦးတို့သည် ၂၀၂၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) တွင် သီလဝါ အထူးစီးပွားရေးဇုန် စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီနှင့် မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆိပ်ကမ်း (သီလဝါ) တို့သို့ လေ့လာရေးခရီးသွား ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

၂။      သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီသို့ နံနက် (၀၉:၀၀) နာရီအချိန်တွင် စတင် ရောက်ရှိခဲ့ရာ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ ဥက္ကဌ ဦးရန်နိုင်ထွန်းမှ အထူးစီးပွားရေး ဇုန်အကြောင်း အသေးစိတ်ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး OSS မှ တာဝန်ရှိသူများက သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများ၏ သိလိုသည်များကို ရှင်းလင်းဖြေကြားခဲ့ပါသည်။

၃။      ထို့နောက် အထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွင်းရှိ DAIZEN Myanmar ကုန်ပစ္စည်း သိုလှောင်ဂိုထောင် နှင့် Bonded Warehouse တို့အားလည်းကောင်း၊ CPP Fertilizer Co., Ltd. သိုလှောင်ရုံအား လည်းကောင်းလှည့်လည် ကြည့်ရှုလေ့လာ ခဲ့ပြီး သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများ၏ သိလိုသည်များကို တာဝန်ခံများမှ ရှင်းလင်းဖြေကြားခဲ့ပါသည်။

၄။      ဆက်လက်၍ မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆိပ်ကမ်း (သီလဝါ) MITT သို့ သွားရောက်လေ့လာ ခဲ့ပြီး ညနေ (၁၆:၃၀) အချိန်တွင် ရုံးချုပ်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။                   

၁။      စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ လမ်းညွှန်မှု၊ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၏ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုဖြင့် ဦးစီးဌာနများရှိ ဝန်ထမ်းများအား ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ကိုသိရှိပြီး ပေးအပ်သောတာဝန်အပေါ် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားစွာဖြင့်ကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်နိုင်ရန်၊ ဝန်ထမ်းများ၏ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် ရည်ရွယ်၍ ပို့ကုန်သွင်းကုန် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၂/၂၀၂၂) ကို ၂၀၂၂ ခုနှစ် ၊ အောက်တိုဘာလ(‌၁၇) ရက်နေ့ နံနက် (၀၉:၃၀) နာရီအချိန်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။

၂။         သင်တန်း မစတင်ခင် အချိန်တွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် တို့သည် သင်တန်းသားများကိုတွေ့ဆုံအားပေးခဲ့ပြီး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

၃။      အဆိုပါသင်တန်းကို ၂၀၂၂ ခုနှစ် ၊ အောက်တိုဘာလ (၁၇) ရက်နေ့မှ ဒီဇင်ဘာလ (၁၂) ရက်နေ့ထိ နေ့စဉ်တနင်္လာနေ့ မှသောကြာနေ့ထိ၊ နံနက် (၀၉ : ၃၀) နာရီမှ (၁၂ : ၀၅) နာရီထိ ရက်သတ္တပတ် (၈) ပတ်ကြာ Covid-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက် ၊ စည်းကမ်း ချက်များနှင့်အညီ ဖွင့်လှစ်သင်ကြား ပို့ချသွားမည်ဖြစ်ပြီး သင်တန်းသို့ အရာထမ်း ၊ အမှုထမ်း စုစုပေါင်း (၃၀)ဦးတို့ဖြင့် တက်ရောက် သင်ကြားလျက်ရှိပါသည်။

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ကုန်သွယ်မှုပညာပေးရေးဌာနခွဲ

Pages

Subscribe to ပညာပေး/လှုပ်ရှားမှုများ