စီမံေရးရာဌာနခြဲ

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ား ဝတ္ရြတ္ေနစဥ္

Subscribe to စီမံေရးရာဌာနခြဲ