ဈေးနှုန်းသတင်းများ

ပြည်ပဈေးနှုန်း (၂၁-၀၂-၂၀၁၂)

Thu, 09/08/2011 - 07:05 -- Anonymous (not verified)
Undefined

1.ASIAN RICE MARKET INFORMATION
                                                                                          (USD, PMT)

Sr.No      Variety 14 - 2 - 2012 21 - 2 - 2012
1. Thai Jasmine 100% 535 535
2. Thai White Rice 25% 510 505
3. Vietnam White Rice 25% 400 390
4. Pakistan White Rice 25% 375 380

 

2.INDIAN PULSES & BEANS MARKET INFORMATION                       (USD, PMT)

Sr.No      Pulses 14 - 2 - 2012 21 - 2 - 2012
1. Toor Whole(Lemon New) 625 609
2. Matpe (FAQ) 590-610 589-609
3. Green Mung Bean Annashwewah 635 629
4. Chickpea 671 685-690
5. Exchange Rate - 1 USD = 49.37 49.27

Remark - Prices are converted from India level Price range (Rs/ Quintal) to Price per metric ton.

3.MALAYSIAN PALM OIL MARKET INFORMATION (PALM OLEIN (RBD)    (USD/ MT,FOB)

Sr.No     Shipment 31 - 1 - 2012 20 - 2 - 2012
1. February Shipment 1075.00 1077.00
2. March Shipment - 1082.00

4. WORLD CRUDE OIL MARKET INFORMATION                                      (USD/BBL)

Sr.No      Variety 14 - 2 - 2012 21 - 2 - 2012
1. Brent North SeaCrude Oil (London) 117.93 119.58
2. Light Sweet Oil (USA) 100.60 105.23

5.WORLD GOLD MARKET INFORMATION                                               (USD/Oz)

Sr.No     Gold Market 14 - 2 - 2012 21 - 2 - 2012
1. London 1717.86 1733.41
2. New York 1715.64 1741.92

 

6.THAILAND RUBBER MARKET INFORMATION                                     (USD/TON)

Sr.No Rubber Market 14 - 2 - 2012 21 - 2 - 2012
1. RSS-1 4084.50 4138.00
2. RSS-2 4065.50 4118.50
3. RSS-3 4047.50 4101.00
4. RSS-4 4037.50 4091.00
5. RSS-5 4023.00 4076.50

7.MALAYSIAN RUBBER MARKET INFORMATION                                   (USD/TON)

Sr.No Rubber Market
14 - 2 - 2012 21 - 2 - 2012
1. SMR-20 3686.50 3702.50
2. Latex (60%dre) 2574.50 2615.00

 

8. JAPANESE STEEL MARKET INFORMATION                                        (USD/TON)

Sr.No
Kinds of Steel 14 - 2 - 2012 21 - 2 - 2012
Price Price
1. Long Product Tokyo Osaka Tokyo Osaka
(a) Deformed Bar[SD 295(direct)D 19-25] 761 748 740 727
(b) Flat Bar (6 x 50.9 x 100) 1160 1006 1128 978
(c) H-beam (5.5'8 x 200 x 100) 954 877 928 853
2. Steel Sheet
(a) Hot R-sheet 2.3mm 799 773 777 752
(b) Cold R-Sheet 1.0mm 1006 980 978 953
(c) Medium Plate (3.2 x 3 x 6) 786 761 765 740
(d) Plate (12 x 5 x 10) 1070 1031 1041 1003

ပြည်ပဈေးနှုန်း(၇-၂-၂၀၁၂)

Thu, 09/08/2011 - 07:05 -- Anonymous (not verified)
Undefined

1.ASIAN RICE MARKET INFORMATION
                                                                                          (USD, PMT)

Sr.No      Variety 31 - 1 - 2012 7 - 2 - 2012
1. Thai Jasmine 100% 530 530
2. Thai White Rice 25% 500 500
3. Vietnam White Rice 25% 400 400
4. Pakistan White Rice 25% 375 375

 

2.INDIAN PULSES & BEANS MARKET INFORMATION                       (USD, PMT)

Sr.No      Pulses 31 - 1 - 2012 7 - 2 - 2012
1. Toor Whole(Lemon New) 624 607
2. Matpe (FAQ) 664 652-714
3. Green Mung Bean Annashwewah 644 632
4. Chickpea 634 653
5. Exchange Rate - 1 USD = 47.07 49.22

Remark - Prices are converted from India level Price range (Rs/ Quintal) to Price per metric ton.

3.MALAYSIAN PALM OIL MARKET INFORMATION (PALM OLEIN (RBD)    (USD/ MT,FOB)

Sr.No     Shipment 20 - 1 - 2012 31 - 1 - 2012
1. January Shipment 1063.50 -
2. February Shipment - 1046.50

4. WORLD CRUDE OIL MARKET INFORMATION                                      (USD/BBL)

Sr.No      Variety 31 - 1 - 2012 7 - 2 - 2012
1. Brent North SeaCrude Oil (London) 110.75 115.93
2. Light Sweet Oil (USA) 99.36 96.80

5.WORLD GOLD MARKET INFORMATION                                               (USD/Oz)

Sr.No     Gold Market 31 - 1 - 2012 7 - 2 - 2012
1. London 1736.78 1721.33
2. New York 1736.76 1723.43

 

6.THAILAND RUBBER MARKET INFORMATION                                     (USD/TON)

Sr.No Rubber Market 31 - 1 - 2012 7 - 2 - 2012
1. RSS-1 3163.89 4145.50
2. RSS-2 3056.64 4126.50
3. RSS-3 2949.36 4108.50
4. RSS-4 2815.33 4099.00
5. RSS-5 2681.27 4084.50

7.MALAYSIAN RUBBER MARKET INFORMATION                                   (USD/TON)

Sr.No Rubber Market
31 - 1 - 2012 7 - 2 - 2012
1. SMR-20 3164.00 -
2. Latex (60%dre) 3006.00 -

 

8. JAPANESE STEEL MARKET INFORMATION                                        (USD/TON)

Sr.No
Kinds of Steel 31 - 1 - 2012 7 - 2 - 2012
Price Price
1. Long Product Tokyo Osaka Tokyo Osaka
(a) Deformed Bar[SD 295(direct)D 19-25] 787 760 782 756
(b) Flat Bar (6 x 50.9 x 100) 1180 1023 1173 1017
(c) H-beam (5.5'8 x 200 x 100) 983 931 978 926
2. Steel Sheet
(a) Hot R-sheet 2.3mm 813 787 808 782
(b) Cold R-Sheet 1.0mm 1023 996 1017 991
(c) Medium Plate (3.2 x 3 x 6) 800 773 795 769
(d) Plate (12 x 5 x 10) 1088 1049 1082 1043

ပြည်ပဈေးနှုန်း

Fri, 02/03/2012 - 04:27 -- Anonymous (not verified)
Undefined

1.THAILAND RICE MARKET INFORMATION
(USD, PMT)

Sr.No 

Variety 

20.1.2012

27.1.2012

1.

100% Grade B

540

540

2.

White Rice 5%

525

525

3.

White Rice 10%

520

520

4.

White Rice 15%

517

517

5

White Rice 25%

515

515

6

A1 Super Broken

515

515

7

Parboiled Milled Rice 100% STX

540

540

8

Parboiled Milled Rice 100%

530

530

9

Parboiled Milled Rice 5% STX

535

535

10

Parboiled Milled Rice 5%

525

525

11

Hom Mali White Rice 100% Grade B New

990

995

12

Hom Mali White Rice 100% Grade B Old

1015

1020

13

Hom Mali White Rice A1 Super

550

555

14

Pathumthani Fragrant 100% Grade B

895

900

15

White Glutinous Rice 10% Broken

800

810

16

White Glutinous Rice 10% Broken (Sanpathong)

880

890

17

White Glutinous Broken Rice

680

685

2.VIETNAM RICE MARKET INFORMATION
(USD, PMT)

Sr.No 

Variety 

20.1.2012

27.1.202

1.

White Rice 5%

445

445

2.

White Rice 10%

440

440

3.

White Rice 15%

425

425

4.

White Rice 25%

410

410

5

Broken Rice

360

360

6

Fragrant Rice 5% Broken New

615

615

3.Pakistan RICE MARKET INFORMATION
(USD, PMT)

Sr.No 

Variety 

20.1.2012

27.1.2012

1.

IRRI -6 5% Broken

430

435

2.

IRRI -6 10% Broken

425

430

3.

IRRI -6 15% Broken

420

420

4.

IRRI -6 25% Broken

375

375

5

Broken Rice

350

350

6

IRRI -6 Parboiled Milled Rice 5% Broken STX 

460

465

7

IRRI -6 Parboiled Milled Rice 15% Broken STX 

445

445

8

Super Kernel white Basmati Rice 2%

590

595

9

Super Kernel Parboiled Milled Basmati Rice 2%

1010

1020

4. India RICE MARKET INFORMATION
(USD, PMT)

Sxr.No 

Variety 

20.1.2012

27.1.2012

1.

IR64 5% Broken

450

540

2.

IR64 25% Broken

395

395

3.

PR 106 5% Broken

460

460

4.

PR 106 25% Broken

405

405

5

1001 /PANT 4 25% Broken

390

390

6

IR64 Parboiled Milled Rice 5% STX

440

440

7

PR 106 Parboiled Milled Rice 5% STX

460

460

8

Traditional White Basmati Rice 2%

900

920

9

Traditional Brown Basmati Rice 2%

775

795

10

Traditional Parboiled Milled Basmati Rice 2%

775

795

11

Pusa White Basmati Rice 2%

775

795

12

Pusa Brown Basmati Rice 2%

685

705

13

Pusa Parboiled Milled Basmati Rice 2%

685

705

14

1121 White Basmati Rice 2%

935

955

15

1121 Parboiled Milled Basmati Rice 2%

780

800

INTERNATIONAL MARKET PRICE (17-1-2012)

Thu, 09/08/2011 - 07:05 -- Anonymous (not verified)
Undefined

1.ASIAN RICE MARKET INFORMATION
                                                                                        (USD, PMT)

Sr.No      Variety 10 - 1 - 2012 17 - 1 - 2012
1. Thai Jasmine 100% 560 525
2. Thai White Rice 25% 520 485
3. Vietnam White Rice 25% 425 420
4. Pakistan White Rice 25% 375 375

 

2.INDIAN PULSES & BEANS MARKET INFORMATION                       (USD, PMT)

Sr.No      Pulses 10 - 1 - 2012 17 - 1 - 2012
1. Toor Whole(Lemon New) 619-624 627
2. Matpe (FAQ) 686-724 681-720
3. Green Mung Bean Annashwewah 638 661-666
4. Chickpea 647-667 637-657
5. Exchange Rate - 1 USD = 52.47 52.47

Remark - Prices are converted from India level Price range (Rs/ Quintal) to Price per metric ton.

3.MALAYSIAN PALM OIL MARKET INFORMATION (PALM OLEIN (RBD)    (USD/ MT,FOB)

Sr.No     Shipment 9 - 1 - 2012 16 - 1 - 2012
1. December Shipment

1076.00

960.00
2. January Shipment - -

4. WORLD CRUDE OIL MARKET INFORMATION                                      (USD/BBL)

Sr.No      Variety 10 - 1 - 2012 17 - 1 - 2012
1. Brent North SeaCrude Oil (London) 112.45 110.35
2. Light Sweet Oil (USA) 101.70 100.13

5.WORLD GOLD MARKET INFORMATION                                               (USD/Oz)

Sr.No     Gold Market 10 - 1 - 2012 17 - 1 - 2012
1. London 1615.95 1655.74
2. New York 1621.06 1658.75

 

6.THAILAND RUBBER MARKET INFORMATION                                     (USD/TON)

Sr.No Rubber Market 10 - 1 - 2012 17 - 1 - 2012
1. RSS-1 3370.00 3515.75
2. RSS-2 3351.50 3496.50
3. RSS-3 3334.00 3479.50
4. RSS-4 3324.50 3469.50
5. RSS-5 3310.50 3455.50

7.MALAYSIAN RUBBER MARKET INFORMATION                                   (USD/TON)

Sr.No Rubber Market
10 - 1 - 2012 17 - 1 - 2012
1. SMR-20 3222.50 3376.00
2. Latex (60%dre) 2018.00 2133.50

 

8. JAPANESE STEEL MARKET INFORMATION                                        (USD/TON)

Sr.No
Kinds of Steel 10 - 1 - 2012 17 - 1 - 2012
Price Price
1. Long Product Tokyo Osaka Tokyo Osaka
(a) Deformed Bar[SD 295(direct)D 19-25] 794 820 794 820
(b) Flat Bar (6 x 50.9 x 100) 1236 1041 1237 1042
(c) H-beam (5.5'8 x 200 x 100) 1028 976 1029 977
2. Steel Sheet
(a) Hot R-sheet 2.3mm 872 872 873 873
(b) Cold R-Sheet 1.0mm 1041 1041 1042 1042
(c) Medium Plate (3.2 x 3 x 6) 858 858 859 859
(d) Plate (12 x 5 x 10) 1118 1092 1120 1094

INTERNATIONAL MARKET PRICE (10-1-2012)

Fri, 01/13/2012 - 00:00 -- Anonymous (not verified)
Undefined

1.ASIAN RICE MARKET INFORMATION
                                                                                        (USD, PMT)

Sr.No      Variety 3 - 1 - 2012 10 - 1 - 2012
1. Thai Jasmine 100% 560 560
2. Thai White Rice 25% 520 520
3. Vietnam White Rice 25% 425 425
4. Pakistan White Rice 25% 375 375

 

2.INDIAN PULSES & BEANS MARKET INFORMATION                       (USD, PMT)

Sr.No      Pulses 3 - 1 - 2012 10 - 1 - 2012
1. Toor Whole(Lemon New) 638 619-624
2. Matpe (FAQ) 675-713 686-724
3. Green Mung Bean Annashwewah 619 638
4. Chickpea 619-642 647-667
5. Exchange Rate - 1 USD = 52.92 52.47

Remark - Prices are converted from India level Price range (Rs/ Quintal) to Price per metric ton.

3.MALAYSIAN PALM OIL MARKET INFORMATION (PALM OLEIN (RBD)    (USD/ MT,FOB)

Sr.No     Shipment 28 - 12 - 2011 9 - 1 - 2012
1. December Shipment

-

1076.00
2. January Shipment 1079.00 1077.50

4. WORLD CRUDE OIL MARKET INFORMATION                                      (USD/BBL)

Sr.No      Variety 3 - 1 - 2012 10 - 1 - 2012
1. Brent North SeaCrude Oil (London) 107.38 112.45
2. Light Sweet Oil (USA) 98.83 101.70

5.WORLD GOLD MARKET INFORMATION                                               (USD/Oz)

Sr.No     Gold Market 3 - 1 - 2012 10 - 1 - 2012
1. London 1577.46 1615.95
2. New York 1588.29 1621.06

 

6.THAILAND RUBBER MARKET INFORMATION                                     (USD/TON)

Sr.No Rubber Market 3 - 1 - 2012 10 - 1 - 2012
1. RSS-1 3242.79 3370.00
2. RSS-2 3132.87 3351.50
3. RSS-3 3022.94 3334.00
4. RSS-4 2885.54 3324.50
5. RSS-5 2748.13 3310.50

7.MALAYSIAN RUBBER MARKET INFORMATION                                   (USD/TON)

Sr.No Rubber Market
3 - 1 - 2012 10 - 1 - 2012
1. SMR-20 3228.50 3222.50
2. Latex (60%dre) 2029.50 2018.00

 

8. JAPANESE STEEL MARKET INFORMATION                                        (USD/TON)

Sr.No
Kinds of Steel 3 - 1 - 2012 10 - 1 - 2012
Price Price
1. Long Product Tokyo Osaka Tokyo Osaka
(a) Deformed Bar[SD 295(direct)D 19-25] 794 820 794 820
(b) Flat Bar (6 x 50.9 x 100) 1236 1041 1236 1041
(c) H-beam (5.5'8 x 200 x 100) 1028 976 1028 976
2. Steel Sheet
(a) Hot R-sheet 2.3mm 872 872 872 872
(b) Cold R-Sheet 1.0mm 1041 1041 1041 1041
(c) Medium Plate (3.2 x 3 x 6) 859 859 858 858
(d) Plate (12 x 5 x 10) 1119 1093 1118 1092

See also: Domestic Market Price

MARKET PRICE

Tue, 07/12/2011 - 00:43 -- Anonymous (not verified)
Undefined

1.RICE                                                                                                    Kyats

Sr.No Description of Goods A/U 20 - 12 - 2011 27 - 12 - 2011
Bayintnaung Market

Mandalay

Pyay Bayintnaung Market Mandalay Pyay
1. Emata Pyi 600 800 600 600 550 500
Bag 14000 19000 14000 14000 13000 12000
2. Ngasein Pyi 600 650 500 600 650 -
Bag 14000 15000 12000 14000 15000 -
3. Ngakyew Pyi 1200 1200 - 1250 1250 -
Bag 28000 28000 - 30000 30000 -
4. Pawsan Pyi 1350 1350 1350 1350 1350 1250
Bag 32000 32000 32000 32000 32000 30000

 

2.EDIBLE OIL MARKET INFORMATION                                                            Kyats

Sr.No Description of Goods A/U 20 - 12 - 2011 27 - 12 - 2011
Bayintnaung Market

Mandalay

Pyay
Bayintnaung Market

Mandalay Pyay
1. Peanut Oil
Viss
3900 3500 3200 3900 3500 3200
2. Sesamum Oil Viss 3200 3200 3100 3200 3200 3100
3. Palm Oil Viss 1800 1950 1900 1800 1950 1900

 

3.PULSES & BEANS MARKET INFORMATION                                                      Kyats

Sr.No
Description of
Goods
A/U 20 - 12 - 2011 27 - 12 - 2011
Bayintnaung
Market
Monywa Pyay Mandalay Bayintnaung
Market
Monywa Pyay Mandalay
1. Matpe basket 15500 14200 13400 12700 14700 12700 13500 10000
2. Toor Whole basket 18500 18400 15100 18500 16200 16900 14900 17100
3. Green Mung Bean basket 14200 14300 13000 13000 13900 14000 12500 14000
4. Whole Chick Pea basket 20200 17700 - 17800 20200 17200 - 16800

 

4.STATES AND DIVISIONS GOODS PRICES (27-12-2011)                                  Kyat/Viss

City Chilli Onion Garlic Potato
Myintkyina 4000 1300 2000 1000
Lashow 3000 1200 1800 800
Kengtong 4000 1400 2000 700
Taungyi 4500 800 2000 500
Loikaw 3000 600 2500 700
Hpa-An 3000 700 3000 1000
Mawlamying 3500 500 2600 800
Myeik 4500 800 2800 1000
Yangon 4000 600 2500 900
Pathein 3000 600 2500 900
Sittwe 4000 1000 2400 800
Hakha 3500 1000 3000 1000
Monywa 3000 600 2600 800
Mandalay 4000 700 2000 1000
Pakukku 2800 600 2500 800
Magway 3500 650 2300 800
Pyay 3800 600 2200 900
Bago 3600 700 2400 800
Naypyidaw 3500 700 2600 900
Kalay - 700 1500 800

 

5.FISH/SHRIMP PRICE

Sr.No 
Description of Goods A/U 20 - 12 - 2011 27 - 12 - 2011
Sanpya
Fish Trading Center

Border
Sanpya
Fish Trading Center

Border
Low High Low High Low High Low High
1. Mirgal Viss/Kilo 1800 3200 2500 3300
2. Rohu Viss/Kilo 1000 1600 1200 1700
3. Cutla Viss/Kilo 1000 1900 - - 1200 1800 - -
4. Feather Back Viss/Kilo 1500 2700 2000 3000
5. Hilsa Viss/Kilo 2500 25000 2800 24000
6. Snake Head Viss/Kilo 2100 4000 2500 3500
7. Eel Viss/Kilo 1600 1800 1800 2500
8. Giant Sea Perch Viss/Kilo 2100 5500 2000 4000
9. Rosy Jaw Fish Viss/Kilo - - - - - - - -
10. Pacu Viss/Kilo - - - - - - - -
11. Shrimp Viss/Kilo 1200 1800 1800 2000
12. Shrimp(big size) Viss/Kilo 1600 5000 2000 3500
13. Prawn Viss/Kilo 10000 20000 12000 26000

 

6.MYANMAR GOLD PRICE                                                       Kyats/1 Tickle (16 Karat) 

City 20 - 12 - 2011 27 - 12 - 2011
Taungyi 689000 690000
Myitkyina 691000 685000
Myeik 691000 689000
Mawlamying 710000 700000
Sittwe 691500 689000
Yangon 690000 685000
Mandalay 690800 688300
Pyay 699500 692500
Naypyidaw 695000 695000

7.MYANMAR RUBBER PRICE                                                                  KYATS/TON

Sr.No Kinds of Rubber
20 - 12 - 2011 27 - 12 - 2011
Price
FOB Price (US$)
Price
FOB Price (US$)
1. RSS-1 2755000 3250-3350 2755000 3250-3350
2. RSS-2 2644800 3200-3300 2644800 3200-3300
3. RSS-3 2534600 3150-3250 2534600 3150-3250
4. RSS-4 2524400 3100-3200 2524400 3100-3200
5. RSS-5 2314200 3050-3150 2314200 3050-3150

 

8.MYANMAR STEEL PRICE                                                                   KYATS/TON

Sr.No Kinds of Steel 20 - 12 - 2011 27 - 12 - 2011
Price Price
 1. Long Product
(a) Deformed Bar[SD 295(direct) D 19-25] 560000 560000
(b) Flat Bar (6 x 50.9 x 100) 620000 620000
(c) H-beam (5.5'8 x 200 x 100) 700000 700000
 2. Steel Sheet
(a) Hot R-sheet 2.3mm 800000 800000
(b) Cold R-sheet 1.0mm 930000 930000
(c) Medium Plate (3.2 x 3 x 6) 710000 710000
(d) Plate (12 x 5 x 10) 800000 800000

 

See also: International Market Price


1.RICE                                                                                                      Kyats

Sr.No Description of Goods A/U 18 - 10 - 2011 25 - 10 - 2011
Bayintnaung Market

Mandalay

Pyay Bayintnaung Market Mandalay Pyay
1. Emata Pyi 800 800 600 800 800 600
Bag 19000 19000 14000 19000 19000 14000
2. Ngasein Pyi 620 650 - 625 650 -
Bag 14500 15000 - 14500 15000 -
3. Ngakyew Pyi 1250 1250 - 1250 1200 -
Bag 30000 30000 - 30000 28000 -
4. Pawsan Pyi 1350 1350 1350 1350 1350 1350
Bag 32000 32000 32000 32000 32000 32000

 

2.EDIBLE OIL MARKET INFORMATION                                                             Kyats

Sr.No Description of Goods A/U 18 - 10 - 2011 25 - 10 - 2011
Bayintnaung Market

Mandalay

Pyay
Bayintnaung Market

Mandalay Pyay
1. Peanut Oil
Viss
3900 3600 3200 3900 3600 3200
2. Sesamum Oil Viss 3700 3500 3100 3800 3500 3200
3. Palm Oil Viss 1800 1900 1800 1800 1900 1900

 

3. PULSES & BEANS MARKET INFORMATION                                                     Kyats

Sr.No
Description of
Goods
A/U 18 - 10 - 2011 25 - 10 - 2011
Bayintnaung
Market
Monywa Pyay Mandalay Bayintnaung
Market
Monywa Pyay Mandalay
1. Matpe basket 18700 16700 18600 16000 19200 16800 18000 16700
2. Toor Whole basket 14300 13000 - 13000 14300 13200 - 13400
3. Green Mung Bean basket - 17000 - 17800 18700 15800 16000 15300
4. Whole Chick Pea basket 27000 22000 - 23000 25000 23200 - 228000

 

4.STATES AND DIVISIONS GOODS PRICES (25-10-2011)                                  Kyat/Viss

City Chilli Onion Garlic Potato
Myintkyina 4000 1300 2000 1000
Lashow 3000 1500 1200 800
Kengtong 4000 1500 2000 700
Taungyi 3500 1500 1700 500
Loikaw 3000 1300 1500 700
Hpa-An 3000 1500 2000 800
Mawlamying 3500 1500 2000 700
Myeik 3000 1800 2700 1000
Yangon 4000 1500 2500 600
Pathein 3000 1450 2500 700
Sittwe 4000 1300 2000 700
Hakha 3500 1000 3000 1000
Monywa 3000 1200 3400 800
Mandalay 4000 1400 2000 600
Pakukku 3200 1200 2000 700
Magway 3000 1200 2400 700
Pyay 2800 1400 1800 750
Bago 4300 1300 1900 750
Naypyidaw 3000 1400 2400 600
Kalay - 1000 2000 800

 

5.FISH/SHRIMP PRICE

Sr.No 
Description of Goods A/U 18 - 10 - 2011 25 - 10 - 2011
Sanpya
Fish Trading Center

Border
Sanpya
Fish Trading Center

Border
Low High Low High Low High Low High
1. Mirgal Viss/Kilo 2000 3200 2000 3000
2. Rohu Viss/Kilo 1300 1600 1300 1600
3. Cutla Viss/Kilo 1300 2200 - - 1300 2000 - -
4. Feather Back Viss/Kilo 2000 3200 2000 3200
5. Hilsa Viss/Kilo 2500 26000 2800 26000
6. Snake Head Viss/Kilo 2500 4500 2000 4200
7. Eel Viss/Kilo 2000 3500 2000 3500
8. Giant Sea Perch Viss/Kilo 2000 4000 2800 4000
9. Rosy Jaw Fish Viss/Kilo - - - - - - - -
10. Pacu Viss/Kilo - - - - - - - -
11. Shrimp Viss/Kilo 1800 2000 1800 2800
12. Shrimp(big size) Viss/Kilo 2800 3500 2800 3800
13. Prawn Viss/Kilo 10000 27000 14000 26000

 

6.MYANMAR GOLD PRICE                                                       Kyats/1 Tickle (16 Karat) 

City 18 - 10 - 2011 25 - 10 - 2011
Taungyi 702000 702000
Myitkyina 718000 718000
Myeik 720000 720000
Mawlamying 716000 716000
Sittwe 730000 730000
Yangon 711000 711000
Mandalay 707500 707500
Pyay 720000 720000
Naypyidaw 718000 718000

7.MYANMAR RUBBER PRICE                                                                  KYATS/TON

Sr.No Kinds of Rubber
18 - 10 - 2011 25 - 10 - 2011
Price
FOB Price (US$)
Price
FOB Price (US$)
1. RSS-1 3195800 4100-4200 3085600 4100-4200
2. RSS-2 3140700 4050-4150 2975400 4050-4150
3. RSS-3 3085600 4000-4100 2865200 4000-4100
4. RSS-4 2920300 3950-4050 2721940 3950-4050
5. RSS-5 2755000 3900-4000 2578680 3900-4000

 

8.MYANMAR STEEL PRICE                                                                     KYATS/TON

Sr.No Kinds of Steel 18 - 10 - 2011 25 - 10 - 2011
Price Price
 1. Long Product
(a) Deformed Bar[SD 295(direct) D 19-25] 570000 570000
(b) Flat Bar (6 x 50.9 x 100) 700000 700000
(c) H-beam (5.5'8 x 200 x 100) 710000 710000
 2. Steel Sheet
(a) Hot R-sheet 2.3mm 800000 800000
(b) Cold R-sheet 1.0mm 1000000 1000000
(c) Medium Plate (3.2 x 3 x 6) 700000 700000
(d) Plate (12 x 5 x 10) 800000 800000

 

See also: International Market Price


INTERNATIONAL MARKET PRICE(27-12-2011)

Thu, 09/08/2011 - 07:05 -- Anonymous (not verified)
Undefined

1.ASIAN RICE MARKET INFORMATION
                                                                                        (USD, PMT)

Sr.No      Variety 20 - 12 - 2011 27 - 12 - 2011
1. Thai Jasmine 100% 590 570
2. Thai White Rice 25% 555 525
3. Vietnam White Rice 25% 470 440
4. Pakistan White Rice 25% 390 380

 

2.INDIAN PULSES & BEANS MARKET INFORMATION                       (USD, PMT)

Sr.No      Pulses 20 - 12 - 2011 27 - 12 - 2011
1. Toor Whole(Lemon New) 610-614 607
2. Matpe (FAQ) 700-718 683-721
3. Green Mung Bean Annashwewah 610-614 607
4. Chickpea 586-624 588-595
5. Exchange Rate - 1 USD = 52.83 53.03

Remark - Prices are converted from India level Price range (Rs/ Quintal) to Price per metric ton.

3.MALAYSIAN PALM OIL MARKET INFORMATION (PALM OLEIN (RBD)    (USD/ MT,FOB)

Sr.No     Shipment 19 - 12 - 2011 23 - 12 - 2011
1. December Shipment

1055.00

-
2. January Shipment 1045.00 1060.50

4. WORLD CRUDE OIL MARKET INFORMATION                                      (USD/BBL)

Sr.No      Variety 20 - 12 - 2011 27 - 12 - 2011 
1. Brent North SeaCrude Oil (London) 103.64 107.96
2. Light Sweet Oil (USA) 94.34 99.76

5.WORLD GOLD MARKET INFORMATION                                               (USD/Oz)

Sr.No     Gold Market 20 - 12 - 2011 27 - 12 - 2011
1. London 1597.88 1595.85
2. New York 1597.44 1606.43

 

6.THAILAND RUBBER MARKET INFORMATION                                     (USD/TON)

Sr.No Rubber Market 20 - 12 - 2011 27 - 12 - 2011
1. RSS-1 3398.00 3456.50
2. RSS-2 3378.50 3437.50
3. RSS-3 3403.50 3420.00
4. RSS-4 3394.00 3410.50
5. RSS-5 3379.50 3396.00

7.MALAYSIAN RUBBER MARKET INFORMATION                                   (USD/TON)

Sr.No Rubber Market
20 - 12 - 2011 27 - 12 - 2011
1. SMR-20 3293.00 3325.00
2. Latex (60%dre) 2086.00 2098.50

 

8. JAPANESE STEEL MARKET INFORMATION                                        (USD/TON)

Sr.No
Kinds of Steel 20 - 12 - 2011 27 - 12 - 2011
Price Price
1. Long Product Tokyo Osaka Tokyo Osaka
(a) Deformed Bar[SD 295(direct)D 19-25] 784 809 784 809
(b) Flat Bar (6 x 50.9 x 100) 1221 1028 1221 1028
(c) H-beam (5.5'8 x 200 x 100) 1015 964 1015 964
2. Steel Sheet
(a) Hot R-sheet 2.3mm 861 861 861 861
(b) Cold R-Sheet 1.0mm 1028 1028 1028 1028
(c) Medium Plate (3.2 x 3 x 6) 848 848 848 848
(d) Plate (12 x 5 x 10) 1105 1079 1105 1079

See also: Domestic Market Price

INTERNATIONAL MARKET PRICE (20122011)

Thu, 09/08/2011 - 07:05 -- Anonymous (not verified)
Undefined

1.ASIAN RICE MARKET INFORMATION
                                                                                        (USD, PMT)

Sr.No      Variety 14 - 12 - 2011 20 - 12 - 2011
1. Thai Jasmine 100% 625 590
2. Thai White Rice 25% 575 555
3. Vietnam White Rice 25% 485 470
4. Pakistan White Rice 25% 390 390

 

2.INDIAN PULSES & BEANS MARKET INFORMATION                       (USD, PMT)

Sr.No      Pulses 14 - 12 - 2011 20 - 12 - 2011
1. Toor Whole(Lemon New) 629 610-614
2. Matpe (FAQ) 695-733 700-718
3. Green Mung Bean Annashwewah 625 610-614
4. Chickpea 601-620 586-624
5. Exchange Rate - 1 USD = 53.64 52.83

Remark - Prices are converted from India level Price range (Rs/ Quintal) to Price per metric ton.

3.MALAYSIAN PALM OIL MARKET INFORMATION (PALM OLEIN (RBD)    (USD/ MT,FOB)

Sr.No     Shipment 13 - 12 - 2011 19 - 12 - 2011
1. December Shipment

1049.50

1055.00
2. January Shipment 1062.00 1045.00

4. WORLD CRUDE OIL MARKET INFORMATION                                      (USD/BBL)

Sr.No      Variety 14 - 12 - 2011 20 - 12 - 2011 
1. Brent North SeaCrude Oil (London) 109.50 103.64
2. Light Sweet Oil (USA) 99.89 94.34

5.WORLD GOLD MARKET INFORMATION                                               (USD/Oz)

Sr.No     Gold Market 14 - 12 - 2011 20 - 12 - 2011
1. London 1636.40 1597.88
2. New York 1638.00 1597.44

 

6.THAILAND RUBBER MARKET INFORMATION                                     (USD/TON)

Sr.No Rubber Market 14 - 12 - 2011 20 - 12 - 2011
1. RSS-1 3440.50 3398.00
2. RSS-2 3421.50 3378.50
3. RSS-3 3403.50 3361.00
4. RSS-4 3394.00 3351.50
5. RSS-5 3379.50 3337.00

7.MALAYSIAN RUBBER MARKET INFORMATION                                   (USD/TON)

Sr.No Rubber Market
14 - 12 - 2011 20 - 12 - 2011
1. SMR-20 3285.50 3293.00
2. Latex (60%dre) 2134.50 2086.00

 

8. JAPANESE STEEL MARKET INFORMATION                                        (USD/TON)

Sr.No
Kinds of Steel 14 - 12 - 2011 20 - 12 - 2011
Price Price
1. Long Product Tokyo Osaka Tokyo Osaka
(a) Deformed Bar[SD 295(direct)D 19-25] 782 808 784 809
(b) Flat Bar (6 x 50.9 x 100) 1218 1026 1221 1028
(c) H-beam (5.5'8 x 200 x 100) 1013 962 1015 964
2. Steel Sheet
(a) Hot R-sheet 2.3mm 859 859 861 861
(b) Cold R-Sheet 1.0mm 1026 1026 1028 1028
(c) Medium Plate (3.2 x 3 x 6) 864 864 848 848
(d) Plate (12 x 5 x 10) 1103 1077 1105 1079

See also: Domestic Market Price

Pages

Subscribe to RSS - ဈေးနှုန်းသတင်းများ