ဌာနတွင်းစာရင်းစစ်/တာဝန်ဝတ္တရားများ

Fri, 10/30/2015 - 15:27 -- ictuser

ဌာနတွင်းလုပ်ငန်းနှင့်စာရင်းစစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ

(၁)   လုပ်ငန်းနှင့်စာရင်းစစ်ဆေးရေးဌာနစု

       (  က  )    ပို့ကုန်သွင်းကုန်လိုင်စင်ထုတ်ပေးမှု မှတ်တမ်းများ စိစစ်ခြင်း။

       (   ခ   )    ပို့ကုန်သွင်းကုန်လိုင်စင်ရရှိမှု၊ ထုတ်ပေးမှု၊ လက်ကျန်စာရင်းများ စိစစ်ခြင်း။

       (   ဂ  )    ပို့/သွင်းအမှန်တင်သွင်းမှုစာရင်းများ စိစစ်ခြင်း။

       (  ဃ  )    ပို့/သွင်းအုပ်စုလိုက် တစ်မယ်ခြင်းစာရင်းစိစစ်ခြင်း။

       (   င   )    ပို့/သွင်းကုမ္ပဏီအလိုက် တစ်မယ်ခြင်းစာရင်းစိစစ်ခြင်း။

       (   စ  )    ပို့/သွင်းလိုင်စင်ထုတ်ပေးရာတွင် စာရွက်စာတမ်းများ ပြည့်စုံမှန်ကန်မှု ရှိ/မရှိ

                     စိစစ်ခြင်း။

       (  ဆ  )    အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးပစ္စည်းများကဲ့သို့ FDA ထောက်ခံချက်နှင့်အခြား

                    လိုအပ်သည့် ထောက်ခံချက်များ ပါဝင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခြင်း။   

       (   ဇ  )    ပြင်ဆင်/အပ်နှံ/ သက်တမ်းတိုးကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

       (  ဈ  )    လိုင်စင်အရ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု ရှိ/မရှိ စိစစ်ခြင်း။

       (  ည  )    နေ့စဉ်ကုန်ဈေးနှုန်းသတင်းများ၊ တစ်ဖက်နိုင်ငံပေါက်ဈေးများအား

                     ဆောင်ရွက် ထား ခြင်း ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခြင်း။

       (   ဋ  )    နယ်စခန်းများမှ ကြေးနန်းဖြင့် ခွင့်ပြုမိန့်တောင်းခံလာသည့် EICC ဇယားများ

                     စိစစ်ထားခြင်း နှင့် ပြန်ကြားပေးခြင်း ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခြင်။

       (   ဌ   )    (၆) လချုပ်၊ နှစ်ချုပ်စာရင်းများ စခန်းနှင့်ရုံးချုပ် ကိုက်ညီမှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခြင်း။

      (   ဍ  )    ရုံးချုပ်မှ သုံးလပတ်အလိုက် ရန်ပုံငွေခွဲဝေပေးထားခြင်းအပေါ် အမှန်သုံးစွဲမှုနှင့် အနီးစပ်ဆုံး LC ဖွင့်လှစ်နိုင်မှု အခြေအနေ။

       (   ဎ  )    ဌစလချုပ်အား Accounting Software ဖြင့် ရေးဆွဲမှုရှိ/မရှိနှင့် ဌစလချုပ်များ (ဌစ ၇၊ ၈၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၄၊ ၁၆) များ

                     စနစ်တကျဖိုင်တွဲထားခြင်း ရှိ/ မရှိ စစ်ဆေးခြင်း။

       ( ဏ  )    ပိုလျှံငွေအား ရုံးချုပ်မှ သတ်မှတ်ရက်အတိုင်း အချိန်မီ ပြန်လည်အပ်နှံခြင်း ရှိ/ မရှိ

                     စစ်ဆေးခြင်း။

       (  တ  )    ရငွေများကို ထိန်ချန်ထားခြင်းမရှိဘဲ အပြည့်အဝ အချိန်မီဘဏ်သို့ပေးသွင်း ခြင်း

                     ရှိ/မရှိနှင့်   ဘဏ်ချိန်ကျော်လွန်မှ     ရရှိငွေအား   ဌစ-၅၊    ဌစ-၆ တွင်    နေ့စဉ်

                     ရေးသွင်းခြင်း ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခြင်း။      

       (  ထ  )   ​ငွေသားလက်ကျန်များကို ငွေစာရင်းစာအုပ်လက်ကျန်နှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေး၍ ပုံစံ

                     ဌစ-၆ငွေစာရင်းစာအုပ် လက်ကျန်ရှင်းတမ်းတွင် လိုအပ်သကဲ့သို့ အသေးစိတ်များ

                     ဖော်ပြထားခြင်း ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခြင်း။

       (   ဒ   )   Bank သွင်းချလံအရ (ဌစ-၇) တွင်ရေးသွင်းထားခြင်း ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခြင်း။

       (   ဓ  )   ဌစ-၉ ခေါင်းစဉ်တစ်ခုချင်းအလိုက် အဆင့်ဆင့်စုစုပေါင်းများ မှန်ကန်မှု ရှိ/မရှိ

                   စစ်ဆေးခြင်း။

       (   န  )   ဌစ-၁၀ ရငွေတွင် ယခင်လထိ ရငွေ၊ ပေးငွေစာရင်းများ မှန်ကန်ပြည့်စုံမှု ရှိ/မရှိ

                    စစ်ဆေးခြင်း။

       (   ပ  )   ကုန်ချကွင်းကြေး ကောက်ခံမှုဖြတ်ပိုင်းပုံစံ ရရှိ/ထုတ်ပေး/ လက်ကျန် မှတ်တမ်း

                    စာအုပ်ပြုလုပ် ရေးသွင်းထားခြင်း ရှိ/မရှိ၊ Weight Bridge ရှိသော    စခန်းများ၌

                    နေ့စဉ်ရငွေစာရင်း စာအုပ်ရေးဆွဲပြုစုပေးသွင်းထားခြင်းရှိ/မရှိနှင့်ယင်းစာအုပ်ပါ

                    ယာဉ်စီးရေအတိုင်း ဘဏ်သို့ပေးသွင်းမှု ရှိ/မရှိ၊   ကုန်ချကွင်းကြေး ကောက်ခံမှု  

                    ဖြတ်ပိုင်းဖြတ်ထားမှုနှင့်   ယာဉ်ကြီး၊  ယာဉ်ငယ်စာရင်းများ   ကိုက်ညီမှုရှိ/မရှိ

                    စစ်ဆေးခြင်း။

       (   ဖ  )   အသုံးစရိတ်နှင့်ပတ်သက်၍  ခွင့်ပြုမိန့်၊ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေ၊   ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်

                    အညီသုံးစွဲမှုရှိ/မရှိနှင့်အသုံးစရိတ်တစ်ရပ်အား သက်ဆိုင်ရာငွေစာရင်းခေါင်းစဉ်

                   အောက်တွင် မှန်ကန်စွာ ရေးသွင်း ထားမှုရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခြင်း။

       (   ဗ  )   ကြိုတင်ငွေထုတ်ယူ သုံးစွဲပြီးသော်လည်း ပြန်လည်ရှင်းလင်းခြင်းရှိ/ မရှိနှင့်

                    သက်ဆိုင်ရာခေါင်းစဉ်တွင် စာရင်းညှိနှိုင်းမှုရှိ/မရှိနှင့်အစိုးရအချင်းချင်းငွေပေးချေ

                    ရာတွင် အထူးမျဉ်းသားချက်ဖြင့် ပေးချေခြင်းရှိ/မရှိစစ်ဆေးခြင်း။

       (  ဘ  )   ဘတ်ဂျက်ခွင့်ပြုငွေတွင် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း၊ စက်ပစ္စည်းများအား ငွေလုံး

                     ငွေရင်းအသုံးစရိတ်ဖြင့် ဝယ်ယူခြင်းရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခြင်း။

       (   မ  )   အပ်ငွေ (တင်ဒါစဘော်ငွေ ၁% ၊ လုပ်ငန်းအာမခံစဘော်ငွေ ၅%) စာရင်းများအား

                    ရုံးချုပ်၏ ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ထားမှုရှိ/မရှိနှင့် ယာယီ (ကုန်သွယ်

                   လုပ်ငန်းခွန် ၅%  စသည့်) စာရင်းများအား ရရှိသည့်လတွင် ပြည်တွင်းအခွန်သို့

                   ပေးသွင်းထားရှိခြင်း ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခြင်း။

       (  ယ  )    ​ပေးချေရန် အချိန်မစေ့ရောက်သေးသည့် အပ်ငွေ၊ ယာယီရငွေများအား မှတ်တမ်း

                      တင်ထား ခြင်း ရှိ/မရှိ ၊ ဌစ (၁၂)၊ ဌစ(၁၅) ၊ ဌစ(၁၆) များတွင် ရေးသွင်းထားခြင်း

                      ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခြင်း။

       (   ရ   )    ဘဏ်ကိုက်ညှိရှင်းတမ်းဖြင့် ရငွေ/အသုံးစရိတ်များ တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးခြင်းပြီး

                      ဘဏ်ကိုက်ညီချက် ရှင်းတမ်းအရ ခြားနားချက်အား ဌစ-၁၁ တွင် အသေးစိတ်

                      ဖော်ပြထားခြင်း ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခြင်း။

       (  လ  )    ငွေ/ပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်ပေါ်ပါက စနစ်တကျရေးသွင်းထားမှုနှင့် စာရင်းပယ်ဖျက်မှု

                      ရှိ/ မရှိ စစ်ဆေးခြင်း။

       (   ဝ  )    (၃) လတစ်ကြိမ် သုံးစွဲရန် ပေးပို့အကြောင်းကြားသည့်ငွေမှ ပိုလျှံငွေအား (-) LC

                     ပြုလုပ်ခြင်း ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခြင်း။

(၂)    မှုခင်းစစ်ဆေးရေးနှင့်အုပ်ချုပ်မှုဌာနစု

       (  က )     ဌာနဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းစစ်ဆေးရန် လိုအပ်သောကိစ္စရပ်များ

                     အတွက် စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်အပေါ်

                    အချိန်နှင့်တပြေးညီ အထက်အဆင့်ဆင့်သို့ အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း။

       (   ခ )     ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများ ငွေစာရင်းခေါင်းစဉ်အလိုက်ဝယ်ယူဖြန့်ခွဲမှုများစစ်ဆေးခြင်း။

       (   ဂ )     ငွေလုံးငွေရင်းခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဝယ်ယူသည့် ရုံးသုံးစက်ကိရိယာ၊ ပရိဘောဂနှင့်

                     ယာဉ်များအား ဝန်ကြီးဌာန ဝယ်/ကော် နှင့် တင်ဒါစစ်ဆေးရေး ကော်မတီသို့

                     တင်ပြ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု စစ်ဆေးခြင်း။

       (  ဃ )     ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများအပျက်များ စာရင်းပြုစု၍ လေလံတင်ထုခွဲရောင်းချခြင်း

                      အား လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခြင်း။

       (   င )     အဆောက်အဦ၊ အခန်း၊ သိုလှောင်ရုံ၊ မြေငှားရမ်းမှုများအား လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

                    နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခြင်း။

       (   စ )     ငွေစာရင်းလချုပ်များအား ဘဏ္ဍာရေး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်

                     ထားရှိ မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခြင်း။

       (  ဆ )     ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း     ဖောက်ဖျက်သူများအား    ဌာနဆိုင်ရာစုံစမ်း

                     စစ်ဆေးရေး အဖွဲ့ဖြင့် စစ်ဆေးခြင်း။