သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခွဲ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ

(၁)  နိုင်ငံတော်အဆင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေသော e-Government ဆိုင်ရာ Applications များ (DEMS,GPMS,GOS) နှင့်ပတ်သက်၍ မိမိတို့ဝန်ကြီးဌာနမှ လိုက်ပါအသုံးပြုနိုင်ရေး နည်းပညာပိုင်း အကောင်းအထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၂)  ရုံးချုပ်တွင် အသုံးပြုလျက်ရှိသည့် လိုင်စင်စနစ် (IELPS, Bot-Trade, မော်တော်ယာဉ် ပါမစ်ထုတ်ပေး သည့်စနစ်များ) နယ်စခန်းများတွင် အသုံးပြုသည့် BTOS စနစ်များ၊ ရုံးချုပ်၊ နယ်စခန်းများတွင် အသုံးပြု သည့် ဌစ(Accounting Software) များ၊ Application     များနှင့် ပတ်သက်သည့် နေ့စဉ် Complain များရှင်းလင်းခြင်း၊ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရပြင်ဆင်/ဖြည့်စွက်ခြင်း။

(၃)  အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ပြီးဖြစ်သည့် MPU စနစ်နှင့်ပတ်သက်၍ လိုအပ်သည်များအား သက်ဆိုရာ ဘဏ်နှင့် ညှိနှိုင်းမှုများချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၄)  MACCS စနစ်နှင့်ချိတ်ဆက်၍ နေ့စဉ် License EDI ၊ ထသက Data နှင့် MACCS စနစ် (Oversea) နှင့်ပတ်သက်သည့် နေ့စဉ် (Error) များရှင်းလင်းခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၅)  E-payment လုပ်ငန်းများအဆင်ပြေချောမွေ့စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးလိုအပ်သည်များဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၆)  ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းများနှင့်ဆက်စပ်၍ Software ဝယ်ယူရေးကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၇)  နိုင်ငံတော်အဆင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေသော e-Government ဆိုင်ရာ Applications များ (DEMS,GPMS,GOS) နှင့်ပတ်သက်၍ မိမိတို့ဝန်ကြီးဌာနမှ လိုက်ပါအသုံးပြုနိုင်ရေး နည်းပညာပိုင်း အကောင်းအထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၈)  ရုံးချုပ်တွင် အသုံးပြုလျက်ရှိသည့် လိုင်စင်စနစ် (IELPS, Bot-Trade, မော်တော်ယာဉ် ပါမစ်ထုတ်ပေး သည့်စနစ်များ) နယ်စခန်းများတွင် အသုံးပြုသည့် BTOS စနစ်များ၊ ရုံးချုပ်၊ နယ်စခန်းများတွင် အသုံးပြု သည့် ဌစ(Accounting Software) များ၊ Application များနှင့် ပတ်သက်သည့် နေ့စဉ် Complain များရှင်းလင်းခြင်း၊ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရပြင်ဆင်/ဖြည့်စွက်ခြင်း။

(၉)  အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ပြီးဖြစ်သည့် MPU စနစ်နှင့်ပတ်သက်၍ လိုအပ်သည်များအား သက်ဆိုရာ ဘဏ်နှင့် ညှိနှိုင်းမှုများချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၁၀) MACCS စနစ်နှင့်ချိတ်ဆက်၍ နေ့စဉ် License EDI ၊ ထသက Data နှင့် MACCS စနစ် (Oversea) နှင့်ပတ်သက်သည့် နေ့စဉ် (Error) များရှင်းလင်းခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၁၁) E-payment လုပ်ငန်းများအဆင်ပြေချောမွေ့စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးလိုအပ်သည်များဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၁၂) ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းများနှင့်ဆက်စပ်၍ Software ဝယ်ယူရေးကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၁၃) e-commerce လုပ်ငန်းများစနစ်တကျအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်နိုင်ရန် ဝန်ထမ်းများနှင့် အများပြည်သူ ထံလေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်း၊ အသိပညာဖြန့်ဖြူးခြင်း လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၁၄) e-commerce လုပ်ငန်းအား အထောက်အပံ့ဖြစ်စေရေးအတွက် ပြည်တွင်း/ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများ၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ပူးပေါင်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများ၊ Project များ အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၁၅) DEDC – Digital Economy Development Committee ပါလုပ်ငန်းများ၊ DTEC – Digital Trade and E Commerce Sub Committee ပါလုပ်ငန်းများ၊ e-CommerceLaw(Draft) ရေးဆွဲရေးကော်မတီပါ လုပ်ငန်းများ၊ e-Commerce Registration စနစ်အကောင်အထည်ဖော်ရေးအပါအဝင် Digital Trade, Digital Economy ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင် ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၁၆) ACCEC – ASEAN Coordinating Committee on e-Commerce ပါလုပ်ငန်းများအား ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၁၇) ပို့ကုန်/သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ာထားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ရုံးချုပ်/ နယ်စခန်းများတွင် အသုံးပြုသော Online Application များ ၊ ဌာနတွင်း အသုံးပြုလျက်ရှိသည့် Online Application များ၏ နေ့စဉ် လိုအပ်ချက်အရ ပြင်ဆင်ခြင်း ၊ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း လုပ်ငန်းများ အား နည်ပညာပိုင်းအရအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၁၈) OGA ဌာနများနှင့် လိုင်စင်စနစ် Electronic အချက်အလက် ချိတ်ဆက်နိုင်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၁၉) Fully Online Licencing System,  Tradenet2.0, e-Commerce,e-Co,Re-Enigneering ကိစ္စရပ်များနှင့် MGMA ဆိုင်ရာကိစ္စများ တာ၀န်ယူဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ e-ATIGA Form-D Data အချက်အလက်များကို အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေသည့် NSW-RPမှ တစ်ဆင့် ASEAN Gateway သို့ ချိတ်ဆက်ပေးပို့နိုင်ရေး တာ၀န်ယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊၊

(၂၀) Fully Online Licencing System , Tradenet 2.0, e-COများနှင့် MGMA ဆိုင်ရာကိစ္စများ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ e-ATIGA Form-D Data အချက်အလက်များကိုအကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေသည့် NSW-RP မှတစ်ဆင့် ASEAN Gateway သို့ ချိတ်ဆက်ပေးပို့နိုင်ရေးတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၂၁) Tradenet 2.0 သို့ဝင်ရောက်လျှောက်ထားလာသည့် member regisster များအားစစ်ဆေး၍  Approved ပေးခြင်း။

(၂၂) အများပြည်သူသိသင့်သိထိုက်သည့် မိမိဝန်ကြီးဌာန နိုင်ငံတကာနှင့်ပြည်တွင်းကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ စီးပွား ရေးသတင်းအချက်အလက်များ စာစောင်များ ၊ Website များတွင် တင်ပြနိုင်ရေးနှင့် ဖြန့်ချီနိုင်ရေး တို့အတွက် ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၂၃) Website တွင် အချက်အလက်များ update ပြုလုပ်လျက်ရှိရာနည်းပညာပိုင်းအရလိုအပ်သည်များပြင်ဆင် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ နည်းပညာကုမ္ပဏီနှင့်ညှိနှိုင်းပြင်ဆင်ရမည့် ဆောင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စရပ်များ ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၂၄) Website တွင် သတင်းတင်ပြမှု/အချက်အလက်တင်ပြမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ လိုအပ်သည့် သင်တန်းများ ပို့ချမှုများဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၂၅) ဝန်ထမ်းများအားကွန်ပျူတာအခြေခံ၊အဆင့်မြင့်သင်တန်းများနှင့် Application/ Website အသုံးချနည်း သင်တန်းများဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၂၆) ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေး၊လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရေးအတွက် ဝန်ထမ်းများ Humen Resource တိုးတက်ရေးအတွက် ဌာနတွင်းနည်းပညာပြန့်ပွားစေရေး သင်တန်းများပေးခြင်း။ 

(၂၇) ကုန်သည်လုပ်ငန်းရှင်/ ကိုယ်စားလှယ်များအား ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်း ပညာပေးသည့် သင်တန်းများတွင် e-Commerceနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကိစ္စရပ်များအား အသိပညာပေး ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးစီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၂၈) ရုံးချုပ်နှင့်နယ်စခန်းများ၏ ICT လုပ်ငန်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။

(၂၉) ပို့ကုန်/သွင်းကုန်လိုင်စင်ထုတ်ပေးမှုအား Tradenet 2.0 အပြည့်အဝ အသုံးပြုထုတ်ပေးနိုင်ရေး Software/ Hardware Infrastructure တည်ဆောက်ခြင်း။ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် နည်းပညာပိုင်းအရ ချိတ်ဆက်ခြင်းစသည့် လုပ်ငန်းများအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၃၀) ဝန်ကြီးဌာန၏ ရုံးချုပ်နှင့်ပြည်နယ်တိုင်းဒေသရုံးခွဲများရှိ သတင်းအချက်အလက် လုံခြုံမှုအတွက် ကွန်ပျူတာနှင့်ကွန်ယက်စနစ်အားအမြဲမပြတ် Monitoring / Troubleshooting လုပ်ငန်းများ အားဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၃၁) ဝန်ကြီးဌာန၏ e-Government အထောက်အကူပြု ICT ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအတွက် ဝယ်ယူရေး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၃၂) ဝန်ကြီးဌာန၏သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာလုံခြုံရေးအတွက် နည်းပညာပံ့ပိုးခြင်း၊ စံချိန်စံညွှန်နှင့် အညီဖြစ်ရေး၊ လိုအပ်သည့် ညွှန်ကြားချက်များထုတ်ပြန်ခြင်း၊ ပညာပေးခြင်းနှင့် Data backup အား စနစ်တကျသိမ်းဆည်းခြင်း လုပ်ငန်းများအားဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၃၃) ASEAN Single Window နှင့်ပတ်သက်သည့်လုပ်ငန်းများ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရပ်များအတွက် ဆက်စပ်ဌာနများနှင့်ချိတ်ဆက်၍ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများအားတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၃၄) Computer Maintainace Service လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၃၅) Network လိုင်းများပြင်ဆင် ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် Network Point အသစ်တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများအား ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၃၆) အစည်းအဝေးများကျင်းပရာတွင် Videoconferencing, Multi Conferencing စနစ်များ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၃၇) Microsoft Office 365 ကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ရာတွင်နည်းပညာပိုင်းအရ လိုအပ်သည်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။     

(၃၈) ဝင်စာ၊ ထွက်စာများ မှတ်ပုံတင်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက်ခွဲခြား၍ အဆင့်ဆင့် တင်ပြခြင်း။

(၃၉) A4၊ Cartridge နှင့်စာရေးကိရိယာများစိစစ်၍ တင်ပြတောင်းခံခြင်းနှင့် ဌာနတွင်း စနစ်တကျခွဲဝေသုံးစွဲနိုင် ရေးဆောင်ရွက်ခြင်နှင့် ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းစာရင်းများ ပြုစုထိန်းသိမ်းခြင်း။

(၄၀) ဝန်ထမ်းများ၏ ခွင့်မှတ်တမ်းများ၊ သက်သာချောင်ချိရေးကိစ္စများဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပညာသင်စရိတ် ထောက်ပံ့ကြေး တောင်းခံထုတ်ပေးမှုများဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၄၁) ဌာနမှကျင်းပပြုလုပ်သော အစည်းအဝေး၊ သင်တန်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၄၂) ဝန်ထမ်းရေးရာစီမံခန့်ခွဲမှု (e-bis)တွင် မိမိဌာနဝန်ထမ်းများနှင့်ပတ်သက်၍ အမြဲတမ်း Update  ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၄၅) သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခွဲ၏ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဝန်ထမ်းအင်အား ပြန်တမ်းနှင့် တစ်ဦးချင်းတာဝန် သတ်မှတ်ချက်ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ရုံးတွင်းအမိန့်စာများ ထုတ်ပြန်ခြင်း။

(၄၆) သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခွဲမှ ကြီးမှူးကျင်းပသော Workshop၊ အစည်းအဝေး၊ ပြည်တွင်း/ ပြည်ပဆိုင်ရာသင်တန်းကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။