တင်သွင်းခွင့်မရှိသော ကုန်ပစ္စည်းများ

Wed, 09/30/2020 - 11:02 -- admin

၅။         ပြည်ပမှ တင်သွင်းခွင့်မပြုသော ကုန်ပစ္စည်း၊ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၏ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ဖေဖော်ဝါရီလ(၄) ရက် အမိန့်အမှတ် (၈/၂၀၁၃) အရ ပြည်ပမှ တင်သွင်းခွင့် မပြုသော ကုန်ပစ္စည်းများကို အောက်ပါအတိုင်း ပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည် -

           ( က )  ဘီယာ

            ( ခ )  စီးကရက်

            ( ဂ )  တည်ဆဲဥပဒေအရ ကန့်သတ်ထားသော ကုန်ပစ္စည်းများ