သရက္သီး စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ျခင္း

Tue, 04/23/2013 - 08:01 -- admin
ယခုအခါ သရက္သီးကို ျပည္ပသို႕တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ တင္ပို႔ေနျပီျဖစ္သည္-
ဤစာအုပ္တြင္ ႏိုင္ငံအလိုက္ ထင္ရွားသည့္ သရက္သီးမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ရွိေသာ သရက္ သီးမ်ိဳးမ်ား၏ အရည္အေသြးမ်ား၊ ကမၻာ့့သရက္သီးစိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ေစ်းကြက္ ၊ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ သရက္သီးစိုက္ပ်ိဳးထြက္ရွိမႈႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သရက္သီး တင္ပို႕မႈမ်ား ေစ်းကြက္အေၾကာင္း၊ အရည္အေသြးမီ သရက္သီးမ်ားရရန္ မွန္ကန္ေသာ ခူးဆြတ္ခ်ိန္၊ ခူးဆြတ္ျပီး စနစ္တက် ကိုင္တြယ္ ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား ႏွင့္ သယ္ယူပို႕ေဆာင္မႈတို႕ကို ေလ့လာၾကည့္ရွႈနိုင္ပါသည္။ အ‌ေသးစိတ္ဖတ္ရွဳ႕ရန္