အခြားပစ္စည်းပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် ပါရှိရမည့် စိစစ်ချက်များ

Wed, 12/19/2012 - 10:55 -- Anonymous (not verified)

(က) ကုမ္ပဏီ Letter Head ဖြင့် ထုတ်ကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်း။

(ခ) Online Application Form ။ ၆၀၀ ကျပ်တန် တံဆိပ်ခေါင်းကပ်ပြီးလျှောက်လွှာ။

(ဂ) ပြည်ပကုမ္ပဏီနှင့် ချုပ်ဆိုထားသော အရောင်းအဝယ်စာချုပ် (Sales Contract) (Invoice)။

(ဃ) သက်ဆိုင်ရာဌာန ထောက်ခံချက်တင်ပြရမည့် ပစ္စည်းများ-

(၁) သတ္တုတွင်းထွက်ပစ္စည်းများ - သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာန၊ သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာန။

(၂) သာသနာရေးဆိုင်ရာ - သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန၊သာသနာရေးဦးစီးဌာန။

ပစ္စည်းများ

(၃) ရုပ်ရှင်ကားများဗီဒီယိုအခွေများ - မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်း၊ ဗီဒီယိုဆင်ဆာအဖွဲ့။

(၄) တိရစ္ဆာန်အစားအစာနှင့် - မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန။

တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများ

(၅) မြန်မာ့ရိုးရာအစား - အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဌာန(FDA)

အသောက်များ

(၆) မုတ်ခွံ၊ ပုလဲနှင့်ပတ်သက်သော - မြန်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ရောင်းဝယ်ရေးဌာန။

ပစ္စည်းများ

(၇) ဝါ - မြန်မာ့အထည်အလိပ်လုပ်ငန်း၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

ထောက်ခံချက်။

(င) ထုတ်လုပ်သည့် ပစ္စည်းဖြစ်လျှင် တွက်ချက်မှုစာရင်း (Costing Sheet)

(စ) အမယ်သစ်(သို့)တင်ပို့မှုနည်းသည့် ပစ္စည်းများဖြစ်လျှင် ထွက်ရှိသည့်ဒေသ၊ ပြည်တွင်းဈေး အသုံးပြု

ပုံ ၊ Costing Sheet ၊ နမူနာပစ္စည်း၊ ဓါတ်ပုံတို့ ပူးတွဲတင်ပြရပါမည်။

(ဆ) ကုမ္ပဏီကိုယ်စားလှယ်ကဒ် မူရင်း/မိတ္တူ ။

(ဇ) သင်္ဘောတင်ပြီးစီးမှုကို ဌာနသို့ အထောက်အထားဖြင့် တင်ပြရန်။