အရောင်းအဝယ်စာချုပ်များချုပ်ဆိုခြင်း

Wed, 12/05/2012 - 09:57 -- Anonymous (not verified)

လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် ထုတ်ကုန်သွင်းကုန်လိုင်စင်များ လျှောက်ထားရာတွင် သာမန်အားဖြင့် ဈေး နှုန်းကမ်းလှမ်းချက်ဖြင့် (Offer) သို့မဟုတ် Performa Invoice များတင်ပြ၍ လျှောက်ထားရန်သတ်မှတ်ထား ပြီး လိုင်စင်ခွင့်ပြုချက်ရရှိမှသာ တစ်ဖက်ဝယ်သူရောင်းသူနှင့် အတည်ပြုစာချုုပ်ချုပ်ဆိုရန်ဖြစ်ပါသည်။ အကယ် ၍ အရောင်းအဝယ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးမှ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားပါက ယင်းစာချုပ်တွင် အောက်ပါ စာသားများထည့်သွင်းချုပ်ဆိုရန်ဖြစ်ပါသည်။

(က) This Agreement/Contract is Subject to the receipt of Export/Import License from the Directorate of Trade, Ministry of Commerce

(ခ) This Agreement/Contract Shall be governed by the Laws of the Government of the Union of Myanmar