ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပြု

Fri, 09/16/2011 - 09:32 -- Anonymous (not verified)

        ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ ရဲ့ 2011ခုနှစ် သြဂုတ်လ(11)ရက်စွဲပါ အမိန့် ကြော်ငြာစာအမှတ်(32/2011)ဖြင့် ပြည်ပပို့ကုန်တိုးမြှင့်ရေး ကို အားပေးသည့်အနေဖြင့် ဆန်၊ပဲမျိုးစုံ၊ပြောင်း၊နှမ်း ၊ ရာဘာ ၊ ရေချို ၊ ရေငံထွက် ရေထွက် ပစ္စည်းများ ၊ တိရ စ္ဆာန်နှင့်တရ စ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများ (ကန့်သတ်ကုန်ပစ္စည်းများမှအပ)၏ ပြည်ပပို့ ကုန်ရောင်းရငွေအပေါ် စည်းကြပ် ကောက်ခံသည့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကို ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၈ ပုဒ်မခွဲ(ဃ)အရ 2011ခုနှစ်သြဂုတ်လ(၁၅)ရက်နေ့မှ 2012ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ(14)ရက်နေ့အထိ ကင်းလွှတ်ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါ သည်။

Export Mg

16-9-2011