အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာကုုန္သြယ္မွုဳ

ဗီယက္နမ္လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဌာနမွ ေနာက္ဆံုးထုတ္ေ၀တဲ့ အစီရင္ခံစာအရ ယခုႏွစ္ ဆန္တင္ပို႔မႈက တန္ခ်ိန္ ၇ ဒႆမ ၁ သန္းမွ ၇ ဒႆမ ၄ သန္းထိ ေရာက္ရွိႏုိင္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဗီယက္နမ္ မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းေဒသ စပါးရိတ္သိမ္းစဥ္ကာလ ျပည္တြင္းဆန္ေစ်း ျမင့္မားေစဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ေႏြ - ေဆာင္းဦးရာသီ သီးႏွံဆန္တန္ခ်ိန္ တစ္သန္းကို ဇူလုိင္လ ၁၅ ရက္မွ စတင္ကာ ၃ လၾကာ သိုေလွာင္ထားဖို႔ ဆန္ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္ေတြက

ပို႔ကုန္ရည္မွန္းခ်က္ လြဲေခ်ာ္ေနသည့္ ဗီယက္နမ္ သစ္လုပ္ငန္း။

ပင္နဆိုးနစ္ ကုမၸဏီက ျပန္ျပည့္ၿမဲ စြမ္းအင္ကို ျပဳလုပ္ေတာ့မည္

ၸၸၸၸၸ

ဗီယက္နမ္ စက္မႈနယ္ေျမမ်ားနဲ႕ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းဇုန္တို႔က တန္ဖိုးျမွင့္ထုတ္ကုန္ ဦးစားေပးမည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ မေလးရွားကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္း ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာ

Pages