ပဲမျိုးစုံတင်ပို့မှု

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပဲမျိုးစုံတင်ပို့နိုင်မှုအခြေအနေ

မြန်မာနိုင်ငံတွင်အဓိကသီးနှံများအနေဖြင့် စပါး၊ ပြောင်း၊ မြေပဲ၊ နှမ်း၊ နေကြာ၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ ဝါ၊ ကြံ တို့အား စိုက်ပျိုးပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး၏ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုတွင် ပဲအမျိုးမျိုး စိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်မှု သည် ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပြီး ပဲမျိုးစုံအနေဖြင့် တစ်နိုင်ငံလုံး၏ လယ်ယာ ထွက်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှု၏ (၃၃%) စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်လျက်ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ စိုက်ပျိုးမြေဧရိယာ၏ (၂၀%) ခန့်သည် ပဲမျိုးစုံ စိုက်ပျိုးနေပြီး ပဲမျိုးစုံ စိုက်ဧက၏ (၇၂ %) သည် မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊ ပဲစဉ်းငုံများဖြစ်ပြီး ပဲလွန်း၊ မြေထောက်ပဲ၊ ထောပတ်ပဲ၊ ပဲယင်း၊ ကုလားပဲ၊ ပဲပုပ်၊ စားတော်ပဲနှင့် အခြားပဲများလည်း စိုက်ပျိုး ကြပါသည်။ လက်ရှိတွင် စိုက်ပျိုးရေးကိုအခြေခံသည့် နိုင်ငံဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ မြန်မာနိုင်ငံမှ တင်ပို့သည့် ပို့ကုန်အများစုသည် လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းများဖြစ်ပြီး ပဲမျိုးစုံသည်လည်း အဓိက ပို့ကုန်တစ်မယ် ဖြစ်ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြည်ပသို့ ပဲမျိုးစုံတင်ပို့မှုအနေဖြင့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် စာရင်းများအရ ပင်လယ်ရေကြောင်းမှ (၁၀၄၅၃၈၅)တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၇၇၃.၀၂၈)သန်း၊ နယ်စပ်မှ (၅၆၀၉၇၇)တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၄၂၂.၇၇၉)သန်း၊ စုစုပေါင်း (၁၆၀၆၃၆၂) တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၁၉၅.၈၀၇)သန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီး ယခု (၂၀၂၀-၂၀၂၁) ဘဏ္ဍာနှစ် (၁-၁၀-၂၀၂၀ မှ ၃၀-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့ထိ) ကာလအတွင်း ပင်လယ်ရေကြောင်းမှ (၉၈၂၂၇၆.၁၈၄)တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၇၆၀.၇၀၂)သန်း၊ နယ်စပ်မှ (၇၇၇၆၃၁.၂၂၉)တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၅၉၇.၂၈၂)သန်း၊ စုစုပေါင်း (၁၇၅၉၉၀၇.၄၁၃) တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၃၅၇.၉၈၄)သန်း တင်ပို့ နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ် (၃၀-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့ထိ) ကာလအတွင်း ပဲအမျိုးအစားအလိုက် တင်ပို့နိုင်မှု အခြေအနေမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် -   

          အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
ကီလို-ထောင်ပေါင်း
စဉ် အကြောင်းအရာ တွက်
ပုံ
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်
(၃၀-၇-၂၀၂၁) ထိ
ပင်လယ်
ရေကြောင်း
နယ်စပ် ‌​​ပေါင်း
  မတ်ပဲ US$ ၃၉၂.၈၀၇ ၈.၁၆၈ ၄၀၀.၉၇၅
ကီလို ၅၁၃၅၆၃.၀၂၇ ၉၅၁၄.၂၄၀ ၅၂၃၀၇၇.၂၆၇
  ပဲတီစိမ်း US$ ၁၉၃.၅၄၇ ၂၈၈.၁၉၂ ၄၈၁.၇၃၉
ကီလို ၂၀၈၃၆၆.၃၉၅ ၄၁၀၃၉၇.၅၅၉ ၆၁၈၇၆၃.၉၅၄
  ပဲတီစိမ်းလုံးခြမ်း US$   ၃.၅၂၇ ၃.၅၂၇
ကီလို   ၂၆၅၀.၅၀၀ ၂၆၅၀.၅၀၀
  ပဲစဉ်းငုံ US$ ၁၁၄.၂၇၃ ၀.၆၅၄ ၁၁၄.၉၂၇
ကီလို ၁၇၁၅၉၅.၈၄၉ ၁၁၁၂.၇၅၀ ၁၇၂၇၀၈.၅၉၉
  ကုလားပဲ US$ ၁၃.၀၈၂ ၁.၉၂၀ ၁၅.၀၀၂
ကီလို ၂၂၂၈၄.၆၉၆ ၃၁၆၉.၅၅၀ ၂၅၄၅၄.၂၄၆
  ပဲလွန်းဖြူ US$ ၈.၆၉၅ ၁၇.၄၃၈ ၂၆.၁၃၃
ကီလို ၉၃၁၉.၄၅၆ ၃၈၁၉၀.၇၅၄ ၄၇၅၁၀.၂၁၀
  မြေထောက်ပဲ US$ ၁၁.၂၀၇ ၂၅.၄၇၄ ၃၆.၆၈၁
ကီလို ၁၄၀၇၅.၁၂၃ ၃၇၆၆၁.၁၇၀ ၅၁၇၃၆.၂၉၃
  ထောပတ်ပဲ US$ ၉.၁၃၁ ၁၅.၃၅၄ ၂၄.၄၈၅
ကီလို ၁၇၀၁၂.၆၂၃ ၂၅၉၀၂.၆၇၀ ၄၂၉၁၅.၂၉၃
   ပဲယင်း US$ ၉.၁၁၄ ၂၀.၉၉၁ ၃၀.၁၀၅
ကီလို ၁၃၉၃၅.၀၅၀ ၄၂၆၄၈.၈၄၀ ၅၆၅၈၃.၈၉၀
  ၁၀ ပဲကြီး US$ ၀.၁၇၈ ၁၁.၂၅၉ ၁၁.၄၃၇
ကီလို ၂၄၉.၉၁၅ ၁၈၈၂၅.၆၅၀ ၁၉၀၇၅.၅၆၅
  ၁၁ ပဲကတ္တီပါ(စွန်တာနီ) US$ ၀.၇၆၆   ၀.၇၆၆
ကီလို ၁၃၃၈.၈၉၃   ၁၃၃၈.၈၉၃
  ၁၂ စွန်တာပြာ US$ ၀.၅၃၉ ၀.၀၀၀ ၀.၅၃၉
ကီလို ၉၂၆.၁၃၀ ၀.၀၀၀ ၉၂၆.၁၃၀
  ၁၃ ပဲကတ္တီပါ(စွန်တာနီ/ပြာ) US$   ၁၀.၁၁၄ ၁၀.၁၁၄
ကီလို   ၁၅၅၅၈.၂၈၅ ၁၅၅၅၈.၂၈၅
  ၁၄ ပဲဖြူလေး US$ ၀.၀၂၇ ၀.၀၀၀ ၀.၀၂၇
ကီလို ၄၈.၉၂၅ ၀.၀၀၀ ၄၈.၉၂၅
  ၁၅ ဘိုကိတ်ပဲ US$ ၃.၇၃၉ ၀.၁၇၈ ၃.၉၁၇
ကီလို ၄၄၃၅.၈၇၄ ၂၈၈.၀၅၀ ၄၇၂၃.၉၂၄
  ၁၆ ပဲပုတ်စေ့ US$ ၂.၅၉၄ ၁.၀၅၃ ၃.၆၄၇
ကီလို ၄၀၇၆.၂၉၀ ၂၀၉၉.၃၂၃ ၆၁၇၅.၆၁၃
  ၁၇ ပဲနီကြား US$   ၄.၅၂၁ ၄.၅၂၁
ကီလို   ၉၉၆၆.၅၀၀ ၉၉၆၆.၅၀၀
  ၁၈ နိုင်လွန်ပဲ US$   ၂.၄၂၂ ၂.၄၂၂
ကီလို   ၃၃၄၅.၈၂၅ ၃၃၄၅.၈၂၅
  ၁၉ မြေပဲ(အခွံပါ) US$   ၇.၅၉၃ ၇.၅၉၃
ကီလို   ၉၉၇၂.၉၆၅ ၉၉၇၂.၉၆၅
  ၂၀ မြေပဲဆံ US$ ၀.၇၃၇ ၁၇၈.၂၀၂ ၁၇၈.၉၃၉
ကီလို ၇၃၉.၁၃၄ ၁၄၅၈၉၂.၈၄၈ ၁၄၆၆၃၁.၉၈၂
  ၂၁ အခြားပဲ US$ ၀.၂၆၆ ၀.၂၂၂ ၀.၄၈၈
ကီလို ၃၀၈.၈၀၄ ၄၃၃.၇၅၀ ၇၄၂.၅၅၄
    ပဲတင်ပို့မှုစုစုပေါင်း US$ ၇၆၀.၇၀၂ ၅၉၇.၂၈၂ ၁၃၅၇.၉၈၄
ကီလို ၉၈၂၂၇၆.၁၈၄ ၇၇၇၆၃၁.၂၂၉ ၁၇၅၉၉၀၇.၄၁၃

Sources : Customs

Pages