ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး - အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် သွင်းကုန်အုပ်စု ၂၀၁၅-၂၀၁၆  (၅-၂-၂၀၁၆)ထိ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ (၅-၂-၂၀၁၅) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်း ၁၈၇၆.၀၉၀ ၅၂၈၂.၁၈၀ ၇၁၅၈.၂၇၀ ၁၆၄၃.၀၀၆ ၄၉၇၀.၂၇၈ ၆၆၁၃.၂၈၄ ၂၃၃.၀၈၄ ၃၁၁.၉၀၂ ၅၄၄.၉၈၆
လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကြမ်းပစ္စည်း ၃၄၄.၄၃၈ ၃၇၄၂.၀၅၄ ၄၀၈၆.၄၉၂ ၄၄၅.၀၀၇ ၄၃၃၉.၇၀၆ ၄၇၈၄.၇၁၃ -၁၀၀.၅၆၉ -၅၉၇.၆၅၂ -၆၉၈.၂၂၁
လူသုံးကုန်ပစ္စည်း ၄၁.၆၆၃ ၂၇၁၁.၂၄၃ ၂၇၅၂.၉၀၆ ၁၉၃.၈၄၂ ၂၂၄၂.၈၇၂ ၂၄၃၆.၇၁၄ -၁၅၂.၁၇၉ ၄၆၈.၃၇၁ ၃၁၆.၁၉၂
  စုစုပေါင်း ၂၂၆၂.၁၉၁ ၁၁၇၃၅.၄၇၇ ၁၃၉၉၇.၆၆၈ ၂၂၈၁.၈၅၅ ၁၁၅၅၂.၈၅၆ ၁၃၈၃၄.၇၁၁ -၁၉.၆၆၄ ၁၈၂.၆၂၁ ၁၆၂.၉၅၇

ဇစ်မြစ် - Customs 

ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှု ပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

Pages