ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပသြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး - အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ သြင္းကုန္အုပ္စု ၂၀၁၅-၂၀၁၆  (၁၅-၁-၂၀၁၆) ထိ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ (၁၅-၁-၂၀၁၅) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
ရင္းႏွီးျမွုပ္ႏွံမႈကုန္ပစၥည္း ၁၇၅၉.၄၄၇ ၄၉၅၃.၆၁၀ ၆၇၁၃.၀၅၇ ၁၅၈၉.၇၂၇ ၄၅၅၀.၄၁၆ ၆၁၄၀.၁၄၃ ၁၆၉.၇၂၀ ၄၀၃.၁၉၄ ၅၇၂.၉၁၄
လုပ္ငန္းသုံးကုန္ၾကမ္းပစၥည္း ၃၃၁.၄၈၆ ၃၄၃၆.၃၂၃ ၃၇၆၇.၈၀၉ ၄၀၅.၁၆၀ ၄၀၀၄.၈၀၄ ၄၄၀၉.၉၆၄ -၇၃.၆၇၄ -၅၆၈.၄၈၁ -၆၄၂.၁၅၅
လူသုံးကုန္ပစၥည္း ၃၉.၀၉၇ ၂၄၄၇.၉၀၄ ၂၄၈၇.၀၀၁ ၁၈၂.၃၆၇ ၂၁၀၄.၇၅၃ ၂၂၈၇.၁၂၀ -၁၄၃.၂၇၀ ၃၄၃.၁၅၁ ၁၉၉.၈၈၁
  စုစုေပါင္း ၂၁၃၀.၀၃၀ ၁၀၈၃၇.၈၃၇ ၁၂၉၆၇.၈၆၇ ၂၁၇၇.၂၅၄ ၁၀၆၅၉.၉၇၃ ၁၂၈၃၇.၂၂၇ -၄၇.၂၂၄ ၁၇၇.၈၆၄ ၁၃၀.၆၄၀

 

 

ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏအေျခအေနအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳ ပမာဏအေျခအေနအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

 

Pages