ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပသြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး - အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ သြင္းကုန္အုပ္စု ၂၀၁၅-၂၀၁၆  (၂၉-၁-၂၀၁၆)ထိ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ (၂၉-၁-၂၀၁၅) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပုိင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုန္ပစၥည္း ၁၈၄၉.၆၅၈ ၅၁၆၃.၇၃၇ ၇၀၁၃.၃၉၅ ၁၆၃၀.၃၅၁ ၄၈၄၂.၇၆၅ ၆၄၇၃.၁၁၆ ၂၁၉.၃၀၇ ၃၂၀.၉၇၂ ၅၄၀.၂၇၉
လုပ္ငန္းသုံးကုန္ၾကမ္းပစၥည္း ၃၃၅.၈၇၈ ၃၆၅၇.၇၁၆ ၃၉၉၃.၅၉၄ ၄၃၇.၈၅၃ ၄၂၁၁.၀၈၂ ၄၆၄၈.၉၃၅ -၁၀၁.၉၇၅ -၅၅၃.၃၆၆ -၆၅၅.၃၄၁
လူသုံးကုန္ပစၥည္း ၄၀.၇၉၀ ၂၆၂၂.၆၅၇ ၂၆၆၃.၄၄၇ ၁၉၃.၇၆၂ ၂၁၉၂.၄၁၄ ၂၃၈၆.၁၇၆ -၁၅၂.၉၇၂ ၄၃၀.၂၄၃ ၂၇၇.၂၇၁
  စုစုေပါင္း ၂၂၂၆.၃၂၆ ၁၁၄၄၄.၁၁၀ ၁၃၆၇၀.၄၃၆ ၂၂၆၁.၉၆၆ ၁၁၂၄၆.၂၆၁ ၁၃၅၀၈.၂၂၇ -၃၅.၆၄၀ ၁၉၇.၈၄၉ ၁၆၂.၂၀၉

ဇစ္ျမစ္- Customs

ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပသြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳ ပမာဏအေျခအေနအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

Pages