ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပသြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး - အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ သြင္းကုန္အုပ္စု ၂၀၁၅-၂၀၁၆  (၅-၂-၂၀၁၆)ထိ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ (၅-၂-၂၀၁၅) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
နိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း နိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း နိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုန္ပစၥည္း ၁၈၇၆.၀၉၀ ၅၂၈၂.၁၈၀ ၇၁၅၈.၂၇၀ ၁၆၄၃.၀၀၆ ၄၉၇၀.၂၇၈ ၆၆၁၃.၂၈၄ ၂၃၃.၀၈၄ ၃၁၁.၉၀၂ ၅၄၄.၉၈၆
လုပ္ငန္းသုံးကုန္ၾကမ္းပစၥည္း ၃၄၄.၄၃၈ ၃၇၄၂.၀၅၄ ၄၀၈၆.၄၉၂ ၄၄၅.၀၀၇ ၄၃၃၉.၇၀၆ ၄၇၈၄.၇၁၃ -၁၀၀.၅၆၉ -၅၉၇.၆၅၂ -၆၉၈.၂၂၁
လူသုံးကုန္ပစၥည္း ၄၁.၆၆၃ ၂၇၁၁.၂၄၃ ၂၇၅၂.၉၀၆ ၁၉၃.၈၄၂ ၂၂၄၂.၈၇၂ ၂၄၃၆.၇၁၄ -၁၅၂.၁၇၉ ၄၆၈.၃၇၁ ၃၁၆.၁၉၂
  စုစုေပါင္း ၂၂၆၂.၁၉၁ ၁၁၇၃၅.၄၇၇ ၁၃၉၉၇.၆၆၈ ၂၂၈၁.၈၅၅ ၁၁၅၅၂.၈၅၆ ၁၃၈၃၄.၇၁၁ -၁၉.၆၆၄ ၁၈၂.၆၂၁ ၁၆၂.၉၅၇

ဇစ္ျမစ္ - Customs 

ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပသြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳ ပမာဏအေျခအေနအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

Pages