ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပသြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး - အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ သြင္းကုန္အုပ္စု ၂၀၁၅-၂၀၁၆  (၁၉-၂-၂၀၁၆)ထိ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ (၁၉-၂-၂၀၁၅) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း နိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုန္ပစၥည္း ၁၉၇၃.၆၀၀ ၅၄၅၈.၀၆၁ ၇၄၃၁.၆၆၁ ၁၈၈၄.၆၅၅ ၅၂၂၁.၂၁၈ ၇၁၀၅.၈၇၃ ၈၈.၉၄၅ ၂၃၆.၈၄၃ ၃၂၅.၇၈၈
လုပ္ငန္းသုံးကုန္ၾကမ္းပစၥည္း ၃၆၂.၉၄၄ ၃၈၄၉.၀၉၉ ၄၂၁၂.၀၄၃ ၄၆၉.၁၆၈ ၄၄၇၈.၆၉၂ ၄၉၄၇.၈၆၀ -၁၀၆.၂၂၄ -၆၂၉.၅၉၃ -၇၃၅.၈၁၇
လူသုံးကုန္ပစၥည္း ၄၃.၈၃၁ ၂၈၆၁.၂၄၆ ၂၉၀၅.၀၇၇ ၂၀၆.၉၀၂ ၂၃၆၂.၃၁၅ ၂၅၆၉.၂၁၇ -၁၆၃.၀၇၁ ၄၉၈.၉၃၁ ၃၃၅.၈၆၀
  စုစုေပါင္း ၂၃၈၀.၃၇၅ ၁၂၁၆၈.၄၀၆ ၁၄၅၄၈.၇၈၁ ၂၅၆၀.၇၂၅ ၁၂၀၆၂.၂၂၅ ၁၄၆၂၂.၉၅၀ -၁၈၀.၃၅၀ ၁၀၆.၁၈၁ -၇၄.၁၆၉

ဇစ္ျမစ္ - Customs 

ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပသြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳ ပမာဏအေျခအေနအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

 

Pages