ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပသြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး - အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ သြင္းကုန္အုပ္စု ၂၀၁၆-၂၀၁၇  (၂၂-၄-၂၀၁၆)ထိ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ (၂၂-၄-၂၀၁၅) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုန္ပစၥည္း ၁၁.၉၆၈ ၁၉၈.၄၁၈ ၂၁၀.၃၈၆ ၉.၆၇၇ ၂၆၂.၀၀၉ ၂၇၁.၆၈၆ ၂.၂၉၁ -၆၃.၅၉၁ -၆၁.၃၀၀
လုပ္ငန္းသုံးကုန္ၾကမ္းပစၥည္း ၂.၇၇၅ ၂၅၉.၄၉၈ ၂၆၂.၂၇၃ ၂၄.၀၇၄ ၁၈၃.၈၀၂ ၂၀၇.၈၇၆ -၂၁.၂၉၉ ၇၅.၆၉၆ ၅၄.၃၉၇
လူသုံးကုန္ပစၥည္း ၁.၆၄၉ ၁၃၁.၆၃၇ ၁၃၃.၂၈၆ ၄.၉၆၄ ၁၃၃.၆၃၃ ၁၃၈.၅၉၇ -၃.၃၁၅ -၁.၉၉၆ -၅.၃၁၁
  စုစုေပါင္း ၁၆.၃၉၂ ၅၈၉.၅၅၃ ၆၀၅.၉၄၅ ၃၈.၇၁၅ ၅၇၉.၄၄၄ ၆၁၈.၁၅၉ -၂၂.၃၂၃ ၁၀.၁၀၉ -၁၂.၂၁၄

ဇစ္ျမစ္ - Customs 

ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပသြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳ ပမာဏအေျခအေနအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

 

Pages