ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပသြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ သြင္းကုန္အုပ္စု ၂၀၁၅-၂၀၁၆  (၁၁-၃-၂၀၁၆)ထိ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ (၁၁-၃-၂၀၁၅) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္

ပုဂၢလိကပိုင္

ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုန္ပစၥည္း ၂၀၃၈.၀၃၁ ၅၇၈၀.၀၅၃ ၇၈၁၈.၀၈၄ ၁၉၄၃.၆၀၇ ၅၅၉၂.၄၄၁ ၇၅၃၆.၀၄၈ ၉၄.၄၂၄ ၁၈၇.၆၁၂ ၂၈၂.၀၃၆
လုပ္ငန္းသံုးကုန္ၾကမ္းပစၥည္း ၃၉၈.၈၃၀ ၄၁၁၁.၉၉၈ ၄၅၁၀.၈၂၈ ၄၉၆.၁၄၂ ၄၇၉၀.၁၃၆ ၅၂၈၆.၂၇၈ -၉၇.၃၁၂ -၆၇၈.၁၃၈ -၇၇၅.၄၅၀
လူသုံးကုန္ပစၥည္း ၄၈.၄၅၀ ၃၁၃၈.၄၇၅ ၃၁၈၆.၉၂၅ ၂၁၈.၈၃၄ ၂၅၀၁.၇၂၂ ၂၇၂၀.၅၅၆ -၁၇၀.၃၈၄ ၆၃၆.၇၅၃ ၄၆၆.၃၆၉
  စုစုေပါင္း ၂၄၈၅.၃၁၁ ၁၃၀၃၀.၅၂၆ ၁၅၅၁၅.၈၃၇ ၂၆၅၈.၅၈၃ ၁၂၈၈၄.၂၉၉ ၁၅၅၄၂.၈၈၂ -၁၇၃.၂၇၂ ၁၄၆.၂၂၇ -၂၇.၀၄၅

Pages