ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပသြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး - အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ သြင္းကုန္အုပ္စု ၂၀၁၅-၂၀၁၆  (၁၈-၃-၂၀၁၆)ထိ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ (၁၈-၃-၂၀၁၅) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
ရင္းႏွီးၿမွဳပ္ႏွံမႈကုန္ပစၥည္း ၂၀၄၇.၆၀၈ ၅၈၈၅.၃၃၀ ၇၉၃၂.၉၃၈ ၁၉၆၀.၇၆၃ ၅၇၅၆.၁၇၀ ၇၇၁၆.၉၃၃ ၈၆.၈၄၅ ၁၂၉.၁၆၀ ၂၁၆.၀၀၅
လုပ္ငန္းသုံးကုန္ၾကမ္းပစၥည္း ၄၂၁.၂၉၇ ၄၂၀၉.၅၉၄ ၄၆၃၀.၈၉၁ ၅၁၁.၂၂၂ ၄၈၉၅.၄၁၁ ၅၄၀၆.၆၃၃ -၈၉.၉၂၅ -၆၈၅.၈၁၇ -၇၇၅.၇၄၂
လူသုံးကုန္ၾကမ္းပစၥည္း ၄၉.၄၅၉ ၃၂၄၅.၅၂၁ ၃၂၉၄.၉၈၀ ၂၁၉.၉၈၁ ၂၅၆၂.၃၃၁ ၂၇၈၂.၃၁၂ -၁၇၀.၅၂၂ ၆၈၃.၁၉၀ ၅၁၂.၆၆၈
  စုစုေပါင္း ၂၅၁၈.၃၆၄ ၁၃၃၄၀.၄၄၅ ၁၅၈၅၈.၈၀၉ ၂၆၉၁.၉၆၆ ၁၃၂၁၃.၉၁၂ ၁၅၉၀၅.၈၇၈ -၁၇၃.၆၀၂ ၁၂၆.၅၃၃ -၄၇.၀၆၉

ဇစ္ျမစ္ - Customs 

ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပသြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳ ပမာဏအေျခအေနအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

 

Pages