ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပသြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး - အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ သြင္းကုန္အုပ္စု ၂၀၁၅-၂၀၁၆  (၂၅-၃-၂၀၁၆)ထိ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ (၂၅-၃-၂၀၁၅) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုန္ပစၥည္း ၂၀၅၅.၁၈၂ ၅၉၇၈.၀၆၄ ၈၀၃၃.၂၄၆ ၁၉၈၀.၂၈၆ ၅၉၀၃.၉၈၇ ၇၈၈၄.၂၇၃ ၇၄.၈၉၆ ၇၄.၀၇၇ ၁၄၈.၉၇၃
လုပ္ငန္းသုံးကုန္ၾကမ္းပစၥည္း ၄၂၁.၆၂၀ ၄၂၉၃.၉၅၃ ၄၇၁၅.၅၇၃ ၅၂၅.၅၀၀ ၅၀၃၈.၈၁၃ ၅၅၆၄.၃၁၃ -၁၀၃.၈၈၀ -၇၄၄.၈၆၀ -၈၄၈.၇၄၀
လူသုံးကုန္ပစၥည္း ၄၉.၁၅၀ ၃၃၄၄.၂၂၉ ၃၃၉၃.၃၇၉ ၂၂၁.၁၇၃ ၂၆၂၉.၆၁၇ ၂၈၅၀.၇၉၀ -၁၇၂.၀၂၃ ၇၁၄.၆၁၂ ၅၄၂.၅၈၉
  စုစုေပါင္း ၂၅၂၅.၉၅၂ ၁၃၆၁၆.၂၄၆ ၁၆၁၄၂.၁၉၈ ၂၇၂၆.၉၅၉ ၁၃၅၇၂.၄၁၇ ၁၆၂၉၉.၃၇၆ -၂၀၁.၀၀၇ ၄၃.၈၂၉ -၁၅၇.၁၇၈

Pages