ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပသြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး - အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ သြင္းကုန္အုပ္စု ၂၀၁၅-၂၀၁၆  (၈-၁-၂၀၁၆) ထိ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ (၈-၁-၂၀၁၅) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုန္ပစၥည္း ၁၇၄၇.၁၆၄ ၄၈၂၇.၀၃၅ ၆၅၇၄.၁၉၉ ၁၅၅၅.၆၁၃ ၄၄၄၇.၇၈၄ ၆၀၀၃.၃၉၇ ၁၉၁.၅၅၁ ၃၇၉.၂၅၁ ၅၇၀.၈၀၂
လုပ္ငန္းသုံးကုန္ၾကမ္းပစၥည္း ၃၁၈.၆၁၂ ၃၃၅၉.၉၉၄ ၃၆၇၈.၆၀၆ ၃၉၈.၁၁၂ ၃၉၀၇.၂၁၆ ၄၃၀၅.၃၂၈ -၇၉.၅၀၀ -၅၄၇.၂၂၂ -၆၂၆.၇၂၂
လူသုံးကုန္ပစၥည္း ၃၆.၉၅၅ ၂၃၇၀.၁၆၅ ၂၄၀၇.၁၂၀ ၁၈၁.၇၃၈ ၂၀၆၉.၂၈၁ ၂၂၅၁.၀၁၉ -၁၄၄.၇၈၃ ၃၀၀.၈၈၄ ၁၅၆.၁၀၁
  စုစုေပါင္း ၂၁၀၂.၇၃၁ ၁၀၅၅၇.၁၉၄ ၁၂၆၅၉.၉၂၅ ၂၁၃၅.၄၆၃ ၁၀၄၂၄.၂၈၁ ၁၂၅၅၉.၇၄၄ -၃၂.၇၃၂ ၁၃၂.၉၁၃ ၁၀၀.၁၈၁

 ဇစ္ျမစ္ - Customs

ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏအေျခအေနအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳ ပမာဏအေျခအေနအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

 

Pages