ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပသြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး - အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ သြင္းကုန္အုပ္စု ၂၀၁၅-၂၀၁၆  (၄-၃-၂၀၁၆)ထိ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ (၄-၃-၂၀၁၅) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုန္ပစၥည္း ၂၀၂၇.၃၃၂ ၅၆၇၃.၄၁၈ ၇၇၀၀.၇၅၀ ၁၉၀၆.၈၆၃ ၅၄၃၉.၇၇၄ ၇၃၄၆.၆၃၇ ၁၂၀.၄၆၉ ၂၃၃.၆၄၄ ၃၅၄.၁၁၃
လုပ္ငန္းသုံးကုန္ၾကမ္းပစၥည္း ၃၈၃.၆၀၈ ၄၀၃၉.၆၃၄ ၄၄၂၃.၂၄၂ ၄၈၇.၀၅၈ ၄၆၇၄.၀၇၀ ၅၁၆၁.၁၂၈ -၁၀၃.၄၅၀ -၆၃၄.၄၃၆ -၇၃၇.၈၈၆
လူသုံးကုန္ပစၥည္း ၄၅.၀၈၆ ၃၀၅၀.၁၆၁ ၃၀၉၅.၂၄၇ ၂၁၇.၆၃၉ ၂၄၅၂.၂၄၄ ၂၆၆၉.၈၈၃ -၁၇၂.၅၅၃ ၅၉၇.၉၁၇ ၄၂၅.၃၆၄
  စုစုေပါင္း ၂၄၅၆.၀၂၆ ၁၂၇၆၃.၂၁၃ ၁၅၂၁၉.၂၃၉ ၂၆၁၁.၅၆၀ ၁၂၅၆၆.၀၈၈ ၁၅၁၇၇.၆၄၈ -၁၅၅.၅၃၄ ၁၉၇.၁၂၅ ၄၁.၅၉၁

 

ဇစ္ျမစ္ - Customs 

ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပသြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳ ပမာဏအေျခအေနအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

 

Pages