ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး - အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၁၅-၂၀၁၆ (၁၉-၂-၂၀၁၆) ထိ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ (၁၉-၂-၂၀၁၅) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၂၁၈၂.၄၆၈ ၂၁၈၂.၄၆၈   ၂၃၀၇.၁၉၈ ၂၃၀၇.၁၉၈ ဝ.၀၀၀ -၁၂၄.၇၃၀ -၁၂၄.၇၃၀
တိရိစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်း   ၇.၀၃၃ ၇.၀၃၃   ၇.၂၅၀ ၇.၂၅၀ ဝ.၀၀၀ -ဝ.၂၁၇ -ဝ.၂၁၇
‌ရေထွက်   ၃၉၉.၄၉၂ ၃၉၉.၄၉၂ ဝ.၀၂၀ ၃၆၈.၂၂၄ ၃၆၈.၂၄၄ -ဝ.၀၂၀ ၃၁.၂၆၈ ၃၁.၂၄၈
သတ္တုတွင်းထွက်ပစ္စည်း ၄၃၇.၅၇၅ ၄၉၆.၀၄၄ ၉၃၃.၆၁၉ ၉၇၈.၅၂၃ ၄၁၈.၀၈၈ ၁၃၉၆.၆၁၁ -၅၄၀.၉၄၈ ၇၇.၉၅၆ -၄၆၂.၉၉၂
သစ်တောထွက် ၅.၃၈၂ ၁၇၄.၂၅၃ ၁၇၉.၆၃၅ ၁၂.၁၃၅ ၆၀.၉၃၄ ၇၃.၀၆၉ -၆.၇၅၃ ၁၁၃.၃၁၉ ၁၀၆.၅၆၆
စက်မှုကုန်ချော ၃၉၇၃.၂၀၈ ၁၀၅၀.၅၅၃ ၅၀၂၃.၇၆၁ ၄၄၃၅.၆၅၉ ၁၀၄၆.၆၀၂ ၅၄၈၂.၂၆၁ -၄၆၂.၄၅၁ ၃.၉၅၁ -၄၅၈.၅၀၀
အခြား ၄၇၉.၃၅၇ ၄၀၀.၃၉၃ ၈၇၉.၇၅၀ ၆၂၂.၉၄၁ ၁၄၅.၉၅၂ ၇၆၈.၈၉၃ -၁၄၃.၅၈၄ ၂၅၄.၄၄၁ ၁၁၀.၈၅၇
  စုစုပေါင်း ၄၈၉၅.၅၂၂ ၄၇၁၀.၂၃၆ ၉၆၀၅.၇၅၈ ၆၀၄၉.၂၇၈ ၄၃၅၄.၂၄၈ ၁၀၄၀၃.၅၂၆ -၁၁၅၃.၇၅၆ ၃၅၅.၉၈၈ -၇၉၇.၇၆၈

 ဇစ်မြစ် - Customs 

ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှု ပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

Pages