ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး -  အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၁၆-၂၀၁၇ (၂၉-၄-၂၀၁၆) ထိ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ (၂၉-၄-၂၀၁၅) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၁၇၅.၆၄၅ ၁၇၅.၆၄၅   ၂၀၇.၀၆၆ ၂၀၇.၀၆၆ ဝ.၀၀၀ -၃၁.၄၂၁ -၃၁.၄၂၁
တိရိစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်း   ဝ.၃၄၉ ဝ.၃၄၉   ဝ.၇၁၀ ဝ.၇၁၀ ဝ.၀၀၀ -ဝ.၃၆၁ -ဝ.၃၆၁
‌ရေထွက်ပစ္စည်း   ၂၆.၉၄၄ ၂၆.၉၄၄   ၂၅.၈၄၅ ၂၅.၈၄၅ ဝ.၀၀၀ ၁.၀၉၉ ၁.၀၉၉
သတ္တုတွင်းထွက်ပစ္စည်း   ၇.၈၉၃ ၇.၈၉၃   ၂၆.၉၈၄ ၂၆.၉၈၄ ဝ.၀၀၀ -၁၉.၀၉၁ -၁၉.၀၉၁
သစ်တောထွက်ပစ္စည်း ဝ.၀၃၉ ၁၁.၈၃၆ ၁၁.၈၇၅ ဝ.၁၉၀ ၁၁.၆၆၈ ၁၁.၈၅၈ -ဝ.၁၅၁ ဝ.၁၆၈ ဝ.၀၁၇
စက်မှုကုန်ချော ၅၇.၅၈၂ ၁၃၈.၃၃၈ ၁၉၅.၉၂၀   ၇၀.၀၆၂ ၇၀.၀၆၂ ၅၇.၅၈၂ ၆၈.၂၇၆ ၁၂၅.၈၅၈
အခြား ၂.၅၂၅ ၄၀.၈၉၂ ၄၃.၄၁၇ ၁၂.၉၃၀ ၅.၆၁၄ ၁၈.၅၄၄ -၁၀.၄၀၅ ၃၅.၂၇၈ ၂၄.၈၇၃
  စုစုပေါင်း ၆၀.၁၄၆ ၄၀၁.၈၉၇ ၄၆၂.၀၄၃ ၁၃.၁၂၀ ၃၄၇.၉၄၉ ၃၆၁.၀၆၉ ၄၇.၀၂၆ ၅၃.၉၄၈ ၁၀၀.၉၇၄

ဇစ်မြစ် - Customs 

ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှု ပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

 

Pages