ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၁၆-၂၀၁၇ (၃၁-၃-၂၀၁၇) ထိ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ (၃၁-၃-၂၀၁၆) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း ဝ.၀၄၃ ၂၉၃၁.၃၆၃ ၂၉၃၁.၄၀၆ ဝ.၀၅၃ ၂၆၁၅.၇၂၈ ၂၆၁၅.၇၈၁ -ဝ.၀၁၀ ၃၁၅.၆၃၅ ၃၁၅.၆၂၅
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၁၀.၆၃၆ ၁၀.၆၃၆   ၈.၀၀၅ ၈.၀၀၅   ၂.၆၃၁ ၂.၆၃၁
ရေထွက်   ၅၈၁.၇၇၂ ၅၈၁.၇၇၂   ၄၆၉.၅၂၀ ၄၆၉.၅၂၀   ၁၁၂.၂၅၂ ၁၁၂.၂၅၂
သတ္တုတွင်းထွက် ၃၈၆.၈၇၉ ၅၃၈.၂၁၆ ၉၂၅.၀၉၅ ၄၄၅.၈၂၅ ၅၂၂.၅၂၈ ၉၆၈.၃၅၃ -၅၈.၉၄၆ ၁၅.၆၈၈ -၄၃.၂၅၈
သစ်တောထွက် ၄.၄၁၁ ၂၄၂.၄၃၈ ၂၄၆.၈၄၉ ၆.၅၁၂ ၂၀၆.၄၅၃ ၂၁၂.၉၆၅ -၂.၁၀၁ ၃၅.၉၈၅ ၃၃.၈၈၄
စက်မှုကုန်ချော ၂၉၈၀.၈၃၉ ၂၄၀၆.၂၃၇ ၅၃၈၇.၀၇၆ ၄၃၆၂.၆၄၂ ၁၃၇၁.၃၂၇ ၅၇၃၃.၉၆၉ -၁၃၈၁.၈၀၃ ၁၀၃၄.၉၁၀ -၃၄၆.၈၉၃
အခြား ၂၉၇.၀၇၅ ၁၂၄၀.၉၆၇ ၁၅၃၈.၀၄၂ ၅၆၇.၄၂၈ ၅၆၀.၈၅၈ ၁၁၂၈.၂၈၆ -၂၇၀.၃၅၃ ၆၈၀.၁၀၉ ၄၀၉.၇၅၆
  စုစုပေါင်း ၃၆၆၉.၂၄၇ ၇၉၅၁.၆၂၉ ၁၁၆၂၀.၈၇၆ ၅၃၈၂.၄၆၀ ၅၇၅၄.၄၁၉ ၁၁၁၃၆.၈၇၉ -၁၇၁၃.၂၁၃ ၂၁၉၇.၂၁၀ ၄၈၃.၉၉၇

ဇစ်မြစ် - Customs 

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

 

Pages