ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၇-၄-၂၀၁၇) ထိ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ (၇-၄-၂၀၁၆) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၇၆.၉၈၇ ၇၆.၉၈၇   ၆၅.၅၁၉ ၆၅.၅၁၉   ၁၁.၄၆၈ ၁၁.၄၆၈
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ဝ.၆၂၀ ဝ.၆၂၀   ဝ.၃၀၄ ဝ.၃၀၄   ဝ.၃၁၆ ဝ.၃၁၆
ရေထွက်   ၁၅.၅၃၁ ၁၅.၅၃၁   ၁၂.၃၀၀ ၁၂.၃၀၀   ၃.၂၃၁ ၃.၂၃၁
သတ္တုတွင်းထွက်   ၂၂.၈၉၀ ၂၂.၈၉၀ ဝ.၀၀၁ ဝ.၄၆၃ ဝ.၄၆၄ -ဝ.၀၀၁ ၂၂.၄၂၇ ၂၂.၄၂၆
သစ်တောထွက် ဝ.၂၅၄ ၁၃.၉၈၃ ၁၄.၂၃၇ ဝ.၀၃၉ ၈.၃၂၉ ၈.၃၆၈ ဝ.၂၁၅ ၅.၆၅၄ ၅.၈၆၉
စက်မှုကုန်ချော ဝ.၆၂၄ ၅၅.၅၉၀ ၅၆.၂၁၄   ၄၆.၁၄၄ ၄၆.၁၄၄ ဝ.၆၂၄ ၉.၄၄၆ ၁၀.၀၇၀
အခြား ၈၁.၉၃၉ ၁၉.၉၆၉ ၁၀၁.၉၀၈ ဝ.၀၆၀ ၂၂.၅၃၉ ၂၂.၅၉၉ ၈၁.၈၇၉ -၂.၅၇၀ ၇၉.၃၀၉
  စုစုပေါင်း ၈၂.၈၁၇ ၂၀၅.၅၇၀ ၂၈၈.၃၈၇ ဝ.၁၀၀ ၁၅၅.၅၉၈ ၁၅၅.၆၉၈ ၈၂.၇၁၇ ၄၉.၉၇၂ ၁၃၂.၆၈၉

ဇစ်မြစ် - Customs 

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

 

Pages