ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၁၅-၂၀၁၆ (၁၁-၃-၂၀၁၆) ထိ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ (၁၁-၃-၂၀၁၅) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း ဝ.၀၅၃ ၂၃၆၃.၀၁၄ ၂၃၆၃.၀၆၇   ၂၅၀၁.၁၀၇ ၂၅၀၁.၁၀၇ ဝ.၀၅၃ -၁၃၈.၀၉၃ -၁၃၈.၀၄၀
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၇.၄၅၄ ၇.၄၅၄   ၇.၇၆၀ ၇.၇၆၀ ဝ.၀၀၀ -ဝ.၃၀၆ -ဝ.၃၀၆
‌ရေထွက်   ၄၃၂.၆၃၆ ၄၃၂.၆၃၆ ဝ.၀၂၀ ၃၉၁.၆၅၅ ၃၉၁.၆၇၅ -ဝ.၀၂၀ ၄၀.၉၈၁ ၄၀.၉၆၁
သတ္တုတွင်းထွက် ၄၄၅.၈၂၃ ၅၀၅.၆၇၈ ၉၅၁.၅၀၁ ၉၇၉.၈၇၅ ၄၅၉.၇၈၈ ၁၄၃၉.၆၆၃ -၅၃၄.၀၅၂ ၄၅.၈၉၀ -၄၈၈.၁၆၂
သစ်တောထွက် ၅.၇၅၄ ၁၈၇.၈၁၉ ၁၉၃.၅၇၃ ၁၂.၃၄၈ ၇၁.၂၃၇ ၈၃.၅၈၅ -၆.၅၉၄ ၁၁၆.၅၈၂ ၁၀၉.၉၈၈
စက်မှုကုန်ချော ၄၀၉၂.၄၂၄ ၁၂၀၆.၆၀၅ ၅၂၉၉.၀၂၉ ၄၈၃၃.၂၄၅ ၁၁၈၃.၆၀၉ ၆၀၁၆.၈၅၄ -၇၄၀.၈၂၁ ၂၂.၉၉၆ -၇၁၇.၈၂၅
အခြား ၅၆၆.၃၆၉ ၄၆၃.၆၀၃ ၁၀၂၉.၉၇၂ ၆၄၁.၂၄၉ ၁၄၉.၁၄၂ ၇၉၀.၃၉၁ -၇၄.၈၈၀ ၃၁၄.၄၆၁ ၂၃၉.၅၈၁
  စုစုပေါင်း ၅၁၁၀.၄၂၃ ၅၁၆၆.၈၀၉ ၁၀၂၇၇.၂၃၂ ၆၄၆၆.၇၃၇ ၄၇၆၄.၂၉၈ ၁၁၂၃၁.၀၃၅ -၁၃၅၆.၃၁၄ ၄၀၂.၅၁၁ -၉၅၃.၈၀၃

ဇစ်မြစ် - Customs 

ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှု ပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

 

Pages