ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၂၁-၄-၂၀၁၇) ထိ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ (၂၁-၄-၂၀၁၆) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၁၇၈.၈၃၇ ၁၇၈.၈၃၇   ၁၀၆.၅၀၂ ၁၀၆.၅၀၂   ၇၂.၃၃၅ ၇၂.၃၃၅
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၁.၀၀၁ ၁.၀၀၁   ဝ.၃၀၄ ဝ.၃၀၄   ဝ.၆၉၇ ဝ.၆၉၇
ရေထွက်   ၃၃.၈၀၇ ၃၃.၈၀၇   ၂၀.၈၅၅ ၂၀.၈၅၅   ၁၂.၉၅၂ ၁၂.၉၅၂
သတ္တုတွင်းထွက် ၁၀.၀၀၁ ၂၅.၃၄၃ ၃၅.၃၄၄ ဝ.၀၀၁ ဝ.၈၇၄ ဝ.၈၇၅ ၁၀.၀၀၀ ၂၄.၄၆၉ ၃၄.၄၆၉
သစ်တောထွက် ဝ.၅၇၄ ၂၂.၅၁၃ ၂၃.၀၈၇ ဝ.၀၃၉ ၈.၉၄၇ ၈.၉၈၆ ဝ.၅၃၅ ၁၃.၅၆၆ ၁၄.၁၀၁
စက်မှုကုန်ချော ၁၂၇.၁၁၅ ၁၄၆.၅၁၅ ၂၇၃.၆၃၀   ၅၁.၅၀၁ ၅၁.၅၀၁ ၁၂၇.၁၁၅ ၉၅.၀၁၄ ၂၂၂.၁၂၉
အခြား ၈၁.၉၃၉ ၅၄.၁၁၉ ၁၃၆.၀၅၈ ဝ.၁၇၄ ၃၀.၃၁၂ ၃၀.၄၈၆ ၈၁.၇၆၅ ၂၃.၈၀၇ ၁၀၅.၅၇၂
  စုစုပေါင်း ၂၁၉.၆၂၉ ၄၆၂.၁၃၅ ၆၈၁.၇၆၄ ဝ.၂၁၄ ၂၁၉.၂၉၅ ၂၁၉.၅၀၉ ၂၁၉.၄၁၅ ၂၄၂.၈၄၀ ၄၆၂.၂၅၅

ဇစ်မြစ် - Customs 

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

 

Pages