ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး - အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း

စဉ်
ပို့ကုန်အုပ်စု
၂၀၁၅-၂၀၁၆ (၁၈-၃-၂၀၁၆) ထိ
၂၀၁၄-၂၀၁၅ (၁၈-၃-၂၀၁၅) ထိ
တိုး/လျော့

နိုင်ငံပိုင်
ပုဂ္ဂလိကပိုင်
ပေါင်း
နိုင်ငံပိုင်
ပုဂ္ဂလိကပိုင်
ပေါင်း
နိုင်ငံပိုင်
ပုဂ္ဂလိကပိုင်
ပေါင်း


လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း
ဝ.၀၅၃
၂၄၃၆.၀၃၁
၂၄၃၆.၀၈၄
 
၂၅၉၀.၄၆၉
၂၅၉၀.၄၆၉
ဝ.၀၅၃
-၁၅၄.၄၃၈
-၁၅၄.၃၈၅


တိရိစ္ဆာန်ထွက်
 
၇.၆၈၃
၇.၆၈၃
 
၇.၈၂၅
၇.၈၂၅
ဝ.၀၀၀
-ဝ.၁၄၂
-ဝ.၁၄၂


‌ရေထွက်
 
၄၄၂.၅၀၅
၄၄၂.၅၀၅
ဝ.၀၂၀
၄၀၀.၆၄၆
၄၀၀.၆၆၆
-ဝ.၀၂၀
၄၁.၈၅၉
၄၁.၈၃၉


သတ္တုတွင်းထွက်
၄၄၅.၈၂၃
၅၁၀.၈၂၆
၉၅၆.၆၄၉
၉၉၆.၇၁၆
၄၆၇.၃၆၈
၁၄၆၄.၀၈၄
-၅၅၀.၈၉၃
၄၃.၄၅၈
-၅၀၇.၄၃၅


သစ်တောထွက်
၆.၀၀၉
၁၉၃.၁၄၀
၁၉၉.၁၄၉
၁၂.၄၈၂
၇၅.၁၃၆
၈၇.၆၁၈
-၆.၄၇၃
၁၁၈.၀၀၄
၁၁၁.၅၃၁


စက်မှုကုန်ချော
၄၂၆၉.၇၈၅
၁၂၂၈.၃၄၄
၅၄၉၈.၁၂၉
၄၉၈၃.၁၉၄
၁၁၈၆.၃၄၅
၆၁၆၉.၅၃၉
-၇၁၃.၄၀၉
၄၁.၉၉၉
-၆၇၁.၄၁၀


အခြား
၅၆၆.၅၈၃
၄၉၁.၂၆၉
၁၀၅၇.၈၅၂
၈၆၅.၆၉၉
၁၈၃.၅၂၈
၁၀၄၉.၂၂၇
-၂၉၉.၁၁၆
၃၀၇.၇၄၁
၈.၆၂၅

 
စုစုပေါင်း
၅၂၈၈.၂၅၃
၅၃၀၉.၇၉၈
၁၀၅၉၈.၀၅၁
၆၈၅၈.၁၁၁
၄၉၁၁.၃၁၇
၁၁၇၆၉.၄၂၈
-၁၅၆၉.၈၅၈
၃၉၈.၄၈၁
-၁၁၇၁.၃၇၇

ဇစ်မြစ် - Customs 

ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှု ပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

 

Pages