ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး - အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၁၅-၂၀၁၆ (၁၈-၃-၂၀၁၆) ထိ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ (၁၈-၃-၂၀၁၅) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း ဝ.၀၅၃ ၂၄၃၆.၀၃၁ ၂၄၃၆.၀၈၄   ၂၅၉၀.၄၆၉ ၂၅၉၀.၄၆၉ ဝ.၀၅၃ -၁၅၄.၄၃၈ -၁၅၄.၃၈၅
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၇.၆၈၃ ၇.၆၈၃   ၇.၈၂၅ ၇.၈၂၅ ဝ.၀၀၀ -ဝ.၁၄၂ -ဝ.၁၄၂
‌ရေထွက်   ၄၄၂.၅၀၅ ၄၄၂.၅၀၅ ဝ.၀၂၀ ၄၀၀.၆၄၆ ၄၀၀.၆၆၆ -ဝ.၀၂၀ ၄၁.၈၅၉ ၄၁.၈၃၉
သတ္တုတွင်းထွက် ၄၄၅.၈၂၃ ၅၁၀.၈၂၆ ၉၅၆.၆၄၉ ၉၉၆.၇၁၆ ၄၆၇.၃၆၈ ၁၄၆၄.၀၈၄ -၅၅၀.၈၉၃ ၄၃.၄၅၈ -၅၀၇.၄၃၅
သစ်တောထွက် ၆.၀၀၉ ၁၉၃.၁၄၀ ၁၉၉.၁၄၉ ၁၂.၄၈၂ ၇၅.၁၃၆ ၈၇.၆၁၈ -၆.၄၇၃ ၁၁၈.၀၀၄ ၁၁၁.၅၃၁
စက်မှုကုန်ချော ၄၂၆၉.၇၈၅ ၁၂၂၈.၃၄၄ ၅၄၉၈.၁၂၉ ၄၉၈၃.၁၉၄ ၁၁၈၆.၃၄၅ ၆၁၆၉.၅၃၉ -၇၁၃.၄၀၉ ၄၁.၉၉၉ -၆၇၁.၄၁၀
အခြား ၅၆၆.၅၈၃ ၄၉၁.၂၆၉ ၁၀၅၇.၈၅၂ ၈၆၅.၆၉၉ ၁၈၃.၅၂၈ ၁၀၄၉.၂၂၇ -၂၉၉.၁၁၆ ၃၀၇.၇၄၁ ၈.၆၂၅
  စုစုပေါင်း ၅၂၈၈.၂၅၃ ၅၃၀၉.၇၉၈ ၁၀၅၉၈.၀၅၁ ၆၈၅၈.၁၁၁ ၄၉၁၁.၃၁၇ ၁၁၇၆၉.၄၂၈ -၁၅၆၉.၈၅၈ ၃၉၈.၄၈၁ -၁၁၇၁.၃၇၇

ဇစ်မြစ် - Customs 

ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှု ပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

 

Pages