ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး - အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၁၅-၂၀၁၆ (၂၅-၃-၂၀၁၆) ထိ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ (၂၅-၃-၂၀၁၅) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း ဝ.၀၅၃ ၂၅၁၀.၇၄၈ ၂၅၁၀.၈၀၁   ၂၆၉၇.၄၉၆ ၂၆၉၇.၄၉၆ ဝ.၀၅၃ -၁၈၆.၇၄၈ -၁၈၆.၆၉၅
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၇.၇၂၄ ၇.၇၂၄   ၈.၀၇၂ ၈.၀၇၂ ဝ.၀၀၀ -ဝ.၃၄၈ -ဝ.၃၄၈
‌ရေထွက်   ၄၅၄.၂၅၀ ၄၅၄.၂၅၀ ဝ.၀၂၀ ၄၁၀.၈၂၉ ၄၁၀.၈၄၉ -ဝ.၀၂၀ ၄၃.၄၂၁ ၄၃.၄၀၁
သတ္တုတွင်းထွက် ၄၄၅.၈၂၃ ၅၁၁.၉၉၈ ၉၅၇.၈၂၁ ၉၉၆.၇၁၆ ၄၇၀.၅၉၄ ၁၄၆၇.၃၁၀ -၅၅၀.၈၉၃ ၄၁.၄၀၄ -၅၀၉.၄၈၉
သစ်တောထွက် ၆.၃၇၅ ၁၉၈.၁၅၇ ၂၀၄.၅၃၂ ၁၂.၇၈၂ ၇၉.၀၄၆ ၉၁.၈၂၈ -၆.၄၀၇ ၁၁၉.၁၁၁ ၁၁၂.၇၀၄
စက်မှုကုန်ချော ၄၃၁၅.၁၁၇ ၁၂၃၂.၃၀၅ ၅၅၄၇.၄၂၂ ၄၉၈၃.၁၉၅ ၁၂၁၃.၃၁၉ ၆၁၉၆.၅၁၄ -၆၆၈.၀၇၈ ၁၈.၉၈၆ -၆၄၉.၀၉၂
အခြား ၅၆၆.၆၁၆ ၅၂၀.၉၂၅ ၁၀၈၇.၅၄၁ ၈၇၁.၃၀၂ ၁၈၄.၅၁၁ ၁၀၅၅.၈၁၃ -၃၀၄.၆၈၆ ၃၃၆.၄၁၄ ၃၁.၇၂၈
  စုစုပေါင်း ၅၃၃၃.၉၈၄ ၅၄၃၆.၁၀၇ ၁၀၇၇၀.၀၉၁ ၆၈၆၄.၀၁၅ ၅၀၆၃.၈၆၇ ၁၁၉၂၇.၈၈၂ -၁၅၃၀.၀၃၁ ၃၇၂.၂၄၀ -၁၁၅၇.၇၉၁

ဇစ်မြစ် - Customs 

ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှု ပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

 

Pages