ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၁၆-၂၀၁၇ (၂-၉-၂၀၁၆) ထိ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ (၂-၉-၂၀၁၅) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း ဝ.၀၄၃ ၁၂၆၄.၁၃၀ ၁၂၆၄.၁၇၃   ၁၂၀၄.၂၁၉ ၁၂၀၄.၂၁၉ ဝ.၀၄၃ ၅၉.၉၁၁ ၅၉.၉၅၄
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၂.၈၆၁ ၂.၈၆၁   ၂.၇၅၆ ၂.၇၅၆   ဝ.၁၀၅ ဝ.၁၀၅
ရေထွက်   ၁၉၇.၉၁၂ ၁၉၇.၉၁၂   ၁၆၄.၉၈၂ ၁၆၄.၉၈၂   ၃၂.၉၃၀ ၃၂.၉၃၀
သတ္တုတွင်းထွက် ၂၂၈.၄၄၆ ၁၂၅.၅၂၀ ၃၅၃.၉၆၆ ၂၈၄.၇၈၈ ၃၆၇.၃၇၈ ၆၅၂.၁၆၆ -၅၆.၃၄၂ -၂၄၁.၈၅၈ -၂၉၈.၂၀၀
သစ်တောထွက် ဝ.၉၆၄ ၁၀၄.၁၈၁ ၁၀၅.၁၄၅ ၂.၂၆၈ ၇၄.၇၃၁ ၇၆.၉၉၉ -၁.၃၀၄ ၂၉.၄၅၀ ၂၈.၁၄၆
စက်မှုကုန်ချော ၁၁၇၈.၆၅၂ ၉၅၆.၅၂၃ ၂၁၃၅.၁၇၅ ၂၀၂၁.၇၈၇ ၃၇၈.၀၇၈ ၂၃၉၉.၈၆၅ -၈၄၃.၁၃၅ ၅၇၈.၄၄၅ -၂၆၄.၆၉၀
အခြား ၁၉၇.၁၄၃ ၅၇၈.၂၀၆ ၇၇၅.၃၄၉ ၆၂.၂၁၇ ၆၇.၇၅၀ ၁၂၉.၉၆၇ ၁၃၄.၉၂၆ ၅၁၀.၄၅၆ ၆၄၅.၃၈၂
  စုစုပေါင်း ၁၆၀၅.၂၄၈ ၃၂၂၉.၃၃၃ ၄၈၃၄.၅၈၁ ၂၃၇၁.၀၆၀ ၂၂၅၉.၈၉၄ ၄၆၃၀.၉၅၄ -၇၆၅.၈၁၂ ၉၆၉.၄၃၉ ၂၀၃.၆၂၇

ဇစ်မြစ် - Customs 

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

 

Pages