ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး - အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၁၆-၂၀၁၇ (၂၆-၈-၂၀၁၆) ထိ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ (၂၆-၈-၂၀၁၅) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း ဝ.၀၄၃ ၁၂၃၂.၄၉၁ ၁၂၃၂.၅၃၄   ၁၁၈၂.၈၈၁ ၁၁၈၂.၈၈၁ ဝ.၀၄၃ ၄၉.၆၁၀ ၄၉.၆၅၃
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၂.၆၃၃ ၂.၆၃၃   ၂.၅၁၂ ၂.၅၁၂ ဝ.၀၀၀ ဝ.၁၂၁ ဝ.၁၂၁
ရေထွက်   ၁၈၉.၅၉၀ ၁၈၉.၅၉၀   ၁၅၈.၀၄၁ ၁၅၈.၀၄၁ ဝ.၀၀၀ ၃၁.၅၄၉ ၃၁.၅၄၉
သတ္တုတွင်းထွက် ၂၁၇.၈၀၃ ၁၀၀.၃၆၂ ၃၁၈.၁၆၅ ၂၅၉.၆၅၇ ၃၄၆.၉၃၁ ၆၀၆.၅၈၈ -၄၁.၈၅၄ -၂၄၆.၅၆၉ -၂၈၈.၄၂၃
သစ်တောထွက် ဝ.၈၈၁ ၉၇.၉၅၈ ၉၈.၈၃၉ ၂.၁၅၈ ၆၈.၉၈၂ ၇၁.၁၄၀ -၁.၂၇၇ ၂၈.၉၇၆ ၂၇.၆၉၉
စက်မှုကုန်ချော ၁၁၇၈.၆၅၂ ၈၀၁.၂၀၉ ၁၉၇၉.၈၆၁ ၁၇၅၄.၂၂၂ ၃၅၃.၉၇၁ ၂၁၀၈.၁၉၃ -၅၇၅.၅၇၀ ၄၄၇.၂၃၈ -၁၂၈.၃၃၂
အခြား ၁၉၇.၀၈၂ ၅၅၉.၉၄၅ ၇၅၇.၀၂၇ ၆၂.၀၆၁ ၆၅.၂၅၁ ၁၂၇.၃၁၂ ၁၃၅.၀၂၁ ၄၉၄.၆၉၄ ၆၂၉.၇၁၅
  စုစုပေါင်း ၁၅၉၄.၄၆၁ ၂၉၈၄.၁၈၈ ၄၅၇၈.၆၄၉ ၂၀၇၈.၀၉၈ ၂၁၇၈.၅၆၉ ၄၂၅၆.၆၆၇ -၄၈၃.၆၃၇ ၈၀၅.၆၁၉ ၃၂၁.၉၈၂

ဇစ်မြစ် - Customs 

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages