ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး - အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၁၅-၂၀၁၆ (၂၂-၁-၂၀၁၆) ထိ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ (၂၂-၁-၂၀၁၅) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၁၉၈၈.၈၈၂ ၁၉၈၈.၈၈၂   ၂၀၄၈.၅၆၈ ၂၀၄၈.၅၆၈ ဝ.၀၀၀ -၅၉.၆၈၆ -၅၉.၆၈၆
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၆.၃၂၄ ၆.၃၂၄   ၆.၂၆၀ ၆.၂၆၀ ဝ.၀၀၀ ဝ.၀၆၄ ဝ.၀၆၄
‌ရေထွက်   ၃၅၈.၆၆၇ ၃၅၈.၆၆၇ ဝ.၀၂၀ ၃၃၂.၂၂၇ ၃၃၂.၂၄၇ -ဝ.၀၂၀ ၂၆.၄၄၀ ၂၆.၄၂၀
သတ္ထုတွင်းထွက် ၄၃၆.၃၆၄ ၄၅၉.၅၆၆ ၈၉၅.၉၃၀ ၉၅၆.၈၃၁ ၄၀၂.၅၆၄ ၁၃၅၉.၃၉၅ -၅၂၀.၄၆၇ ၅၇.၀၀၂ -၄၆၃.၄၆၅
သစ်တောထွက် ၄.၉၅၂ ၁၅၈.၂၆၂ ၁၆၃.၂၁၄ ၁၁.၆၂၆ ၅၂.၂၉၈ ၆၃.၉၂၄ -၆.၆၇၄ ၁၀၅.၉၆၄ ၉၉.၂၉၀
စက်မှုကုန်ချော ၃၅၅၀.၄၁၆ ၁၀၁၂.၆၂၆ ၄၅၆၃.၀၄၂ ၄၁၂၇.၃၄၃ ၉၆၅.၇၆၄ ၅၀၉၃.၁၀၇ -၅၇၆.၉၂၇ ၄၆.၈၆၂ -၅၃၀.၀၆၅
အခြား ၁၇၅.၂၅၂ ၃၀၆.၆၆၂ ၄၈၁.၉၁၄ ၆၁၅.၈၄၆ ၁၃၉.၂၅၄ ၇၅၅.၁၀၀ -၄၄၀.၅၉၄ ၁၆၇.၄၀၈ -၂၇၃.၁၈၆
  စုစုပေါင်း ၄၁၆၆.၉၈၄ ၄၂၉၀.၉၈၉ ၈၄၅၇.၉၇၃ ၅၇၁၁.၆၆၆ ၃၉၄၆.၉၃၅ ၉၆၅၈.၆၀၁ -၁၅၄၄.၆၈၂ ၃၄၄.၀၅၄ -၁၂၀၀.၆၂၈

ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှု ပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

 

Pages