ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး - အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၁၆-၂၀၁၇ (၁၂-၈-၂၀၁၆) ထိ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ (၁၂-၈-၂၀၁၅) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း ဝ.၀၄၃ ၁၁၅၇.၁၂၉ ၁၁၅၇.၁၇၂   ၁၁၁၂.၆၄၂ ၁၁၁၂.၆၄၂ ဝ.၀၄၃ ၄၄.၄၈၇ ၄၄.၅၃၀
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၂.၃၇၁ ၂.၃၇၁   ၂.၂၉၈ ၂.၂၉၈ ဝ.၀၀၀ ဝ.၀၇၃ ဝ.၀၇၃
ရေထွက်   ၁၇၀.၀၇၅ ၁၇၀.၀၇၅   ၁၄၁.၁၉၆ ၁၄၁.၁၉၆ ဝ.၀၀၀ ၂၈.၈၇၉ ၂၈.၈၇၉
သတ္တုတွင်းထွက် ၁၄၈.၃၀၇ ၈၄.၂၇၃ ၂၃၂.၅၈၀ ၁၄၉.၆၈၀ ၃၃၄.၉၄၁ ၄၈၄.၆၂၁ -၁.၃၇၃ -၂၅၀.၆၆၈ -၂၅၂.၀၄၁
သစ်တောထွက် ဝ.၈၄၃ ၈၄.၈၅၄ ၈၅.၆၉၇ ၁.၈၈၇ ၆၃.၄၉၄ ၆၅.၃၈၁ -၁.၀၄၄ ၂၁.၃၆၀ ၂၀.၃၁၆
စက်မှုကုန်ချော ၉၉၄.၃၂၇ ၆၀၄.၇၇၂ ၁၅၉၉.၀၉၉ ၁၇၇၇.၈၇၇ ၃၀၁.၃၉၇ ၂၀၇၉.၂၇၄ -၇၈၃.၅၅၀ ၃၀၃.၃၇၅ -၄၈၀.၁၇၅
အခြား ၁၉၆.၀၈၈ ၅၀၅.၄၇၄ ၇၀၁.၅၆၂ ၆၀.၅၃၇ ၅၉.၂၉၅ ၁၁၉.၈၃၂ ၁၃၅.၅၅၁ ၄၄၆.၁၇၉ ၅၈၁.၇၃၀
  စုစုပေါင်း ၁၃၃၉.၆၀၈ ၂၆၀၈.၉၄၈ ၃၉၄၈.၅၅၆ ၁၉၈၉.၉၈၁ ၂၀၁၅.၂၆၃ ၄၀၀၅.၂၄၄ -၆၅၀.၃၇၃ ၅၉၃.၆၈၅ -၅၆.၆၈၈

ဇစ်မြစ် - Customs 

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages