ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး - အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႔ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၅-၂၀၁၆ (၁၅-၁-၂၀၁၆) ထိ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ (၁၅-၁-၂၀၁၅) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း   ၁၉၃၉.၃၈၀ ၁၉၃၉.၃၈၀   ၁၉၉၃.၅၅၃ ၁၉၉၃.၅၅၃ ၀.၀၀၀ -၅၄.၁၇၃ -၅၄.၁၇၃
တိရိစာၦန္ထြက္စၥည္း   ၆.၀၁၈ ၆.၀၁၈   ၆.၀၁၇ ၆.၀၁၇ ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁
‌ေရထြက္   ၃၄၈.၈၀၉ ၃၄၈.၈၀၉ ၀.၀၂၀ ၃၂၃.၈၆၅ ၃၂၃.၈၈၅ -၀.၀၂၀ ၂၄.၉၄၄ ၂၄.၉၂၄
သတၱဳတြင္းထြက္ ၄၃၆.၃၆၄ ၄၅၇.၇၉၆ ၈၉၄.၁၆၀ ၉၅၆.၈၃၁ ၄၀၁.၅၁၆ ၁၃၅၈.၃၄၇ -၅၂၀.၄၆၇ ၅၆.၂၈၀ -၄၆၄.၁၈၇
သစ္ေတာထြက္ ၄.၇၂၀ ၁၅၃.၁၉၄ ၁၅၇.၉၁၄ ၁၁.၅၀၁ ၄၈.၉၀၀ ၆၀.၄၀၁ -၆.၇၈၁ ၁၀၄.၂၉၄ ၉၇.၅၁၃
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၃၄၂၀.၆၁၇ ၉၇၈.၀၁၆ ၄၃၉၈.၆၃၃ ၃၉၉၆.၃၈၄ ၉၆၅.၄၉၅ ၄၉၆၁.၈၇၉ -၅၇၅.၇၆၇ ၁၂.၅၂၁ -၅၆၃.၂၄၆
အျခား ၁၄၇.၂၃၂ ၂၈၃.၈၃၈ ၄၃၁.၀၇၀ ၆၁၅.၁၅၆ ၁၃၅.၈၉၀ ၇၅၁.၀၄၆ -၄၆၇.၉၂၄ ၁၄၇.၉၄၈ -၃၁၉.၉၇၆
  စုစုေပါင္း ၄၀၀၈.၉၃၃ ၄၁၆၇.၀၅၁ ၈၁၇၅.၉၈၄ ၅၅၇၉.၈၉၂ ၃၈၇၅.၂၃၆ ၉၄၅၅.၁၂၈ -၁၅၇၀.၉၅၉ ၂၉၁.၈၁၅ -၁၂၇၉.၁၄၄
ဇာစ္ျမစ္ - Customs                

 

ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏအေျခအေနအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပသြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳ ပမာဏအေျခအေနအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

 

Pages