ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး - အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၁၆-၂၀၁၇ (၂၀-၅-၂၀၁၆) ထိ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ (၂၀-၅-၂၀၁၅) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၃၈၂.၅၅၄ ၃၈၂.၅၅၄   ၄၆၅.၉၈၉ ၄၆၅.၉၈၉ ဝ.၀၀၀ -၈၃.၄၃၅ -၈၃.၄၃၅
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ဝ.၇၁၂ ဝ.၇၁၂   ၁.၁၂၁ ၁.၁၂၁ ဝ.၀၀၀ -ဝ.၄၀၉ -ဝ.၄၀၉
‌ရေထွက်   ၅၆.၇၅၁ ၅၆.၇၅၁   ၅၀.၅၈၅ ၅၀.၅၈၅ ဝ.၀၀၀ ၆.၁၆၆ ၆.၁၆၆
သတ္ထုတွင်းထွက် ဝ.၁၉၉ ၁၄.၁၃၃ ၁၄.၃၃၂ ဝ.၀၀၆ ၄၂.၉၉၀ ၄၂.၉၉၆ ဝ.၁၉၃ -၂၈.၈၅၇ -၂၈.၆၆၄
သစ်တောထွက် ဝ.၂၇၉ ၁၉.၉၃၃ ၂၀.၂၁၂ ဝ.၆၃၈ ၂၀.၀၄၁ ၂၀.၆၇၉ -ဝ.၃၅၉ -ဝ.၁၀၈ -ဝ.၄၆၇
စက်မှုကုန်ချော ၂၆၂.၅၇၉ ၂၄၈.၉၀၃ ၅၁၁.၄၈၂ ၃၄၁.၅၈၀ ၉၁.၇၇၉ ၄၃၃.၃၅၉ -၇၉.၀၀၁ ၁၅၇.၁၂၄ ၇၈.၁၂၃
အခြား ၃.၆၅၇ ၁၆၁.၇၀၃ ၁၆၅.၃၆၀ ၃၈.၄၇၂ ၉.၇၃၀ ၄၈.၂၀၂ -၃၄.၈၁၅ ၁၅၁.၉၇၃ ၁၁၇.၁၅၈
  စုစုပေါင်း ၂၆၆.၇၁၄ ၈၈၄.၆၈၉ ၁၁၅၁.၄၀၃ ၃၈၀.၆၉၆ ၆၈၂.၂၃၅ ၁၀၆၂.၉၃၁ -၁၁၃.၉၈၂ ၂၀၂.၄၅၄ ၈၈.၄၇၂

ဇစ်မြစ် - Customs 

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

 

Pages