ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး - အေမရိကန္ေဒၚလာေပါင္း
စဥ္ ပို႔ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၅-၂၀၁၆ (၅-၂-၂၀၁၆) ထိ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ (၅-၂-၂၀၁၅) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း နိုင်ငံပိုင် ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း   ၂၀၉၂.၈၂၅ ၂၀၉၂.၈၂၅   ၂၁၉၅.၃၃၇ ၂၁၉၅.၃၃၇ ၀.၀၀၀ -၁၀၂.၅၁၂ -၁၀၂.၅၁၂
တိရိစာၦန္ထြက္ပစၥည္း   ၆.၈၂၆ ၆.၈၂၆   ၆.၉၀၀ ၆.၉၀၀ ၀.၀၀၀ -၀.၀၇၄ -၀.၀၇၄
‌ေရထြက္   ၃၈၂.၇၇၄ ၃၈၂.၇၇၄ ၀.၀၂၀ ၃၄၈.၂၇၇ ၃၄၈.၂၉၇ -၀.၀၂၀ ၃၄.၄၉၇ ၃၄.၄၇၇
သတၱဳတြင္းထြက္ ၄၃၇.၄၇၃ ၄၇၅.၄၄၁ ၉၁၂.၉၁၄ ၉၅၆.၈၃၁ ၄၀၆.၂၆၅ ၁၃၆၃.၀၉၆ -၅၁၉.၃၅၈ ၆၉.၁၇၆ -၄၅၀.၁၈၂
သစ္ေတာထြက္ ၅.၁၆၄ ၁၆၆.၅၇၈ ၁၇၁.၇၄၂ ၁၁.၇၆၂ ၅၅.၅၈၄ ၆၇.၃၄၆ -၆.၅၉၈ ၁၁၀.၉၉၄ ၁၀၄.၃၉၆
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၃၇၈၂.၁၄၅ ၁၀၂၇.၆၈၆ ၄၈၀၉.၈၃၁ ၄၃၇၀.၁၄၇ ၁၀၂၀.၅၀၇ ၅၃၉၀.၆၅၄ -၅၈၈.၀၀၂ ၇.၁၇၉ -၅၈၀.၈၂၃
အျခား ၁၇၆.၉၆၁ ၃၆၀.၁၅၀ ၅၃၇.၁၁၁ ၆၂၂.၂၂၇ ၁၄၃.၈၁၇ ၇၆၆.၀၄၄ -၄၄၅.၂၆၆ ၂၁၆.၃၃၃ -၂၂၈.၉၃၃
  စုစုေပါင္း ၄၄၀၁.၇၄၃ ၄၅၁၂.၂၈၀ ၈၉၁၄.၀၂၃ ၅၉၆၀.၉၈၇ ၄၁၇၆.၆၈၇ ၁၀၁၃၇.၆၇၄ -၁၅၅၉.၂၄၄ ၃၃၅.၅၉၃ -၁၂၂၃.၆၅၁

ဇစ္ျမစ္- Customs 

ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပသြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳ ပမာဏအေျခအေနအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

Pages