ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႕ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၆-၂၀၁၇ (၂၈-၁၀-၂၀၁၆) ထိ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ (၂၈-၁၀-၂၀၁၅) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း ၀.၃၂၈ ၁၅၅၆.၆၅၂ ၁၅၅၆.၉၈၀   ၁၄၂၄.၃၉၄ ၁၄၂၄.၃၉၄ ၀.၃၂၈ ၁၃၂.၂၅၈ ၁၃၂.၅၈၆
တိရိစာၦန္ထြက္   ၄.၀၃၇ ၄.၀၃၇   ၃.၈၀၉ ၃.၈၀၉   ၀.၂၂၈ ၀.၂၂၈
ေရထြက္   ၂၇၇.၆၈၀ ၂၇၇.၆၈၀   ၂၃၈.၀၄၅ ၂၃၈.၀၄၅   ၃၉.၆၃၅ ၃၉.၆၃၅
သတၱဳတြင္းထြက္ ၃၂၂.၉၆၄ ၂၀၃.၁၃၉ ၅၂၆.၁၀၃ ၃၇၅.၂၇၀ ၄၀၀.၅၅၄ ၇၇၅.၈၂၄ -၅၂.၃၀၆ -၁၉၇.၄၁၅ -၂၄၉.၇၂၁
သစ္ေတာထြက္ ၁.၁၃၅ ၁၃၇.၄၇၈ ၁၃၈.၆၁၃ ၃.၂၄၃ ၁၀၆.၀၅၀ ၁၀၉.၂၉၃ -၂.၁၀၈ ၃၁.၄၂၈ ၂၉.၃၂၀
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၁၇၀၅.၈၄၉ ၁၂၈၂.၈၀၂ ၂၉၈၈.၆၅၁ ၂၅၈၉.၀၃၁ ၆၉၉.၂၇၅ ၃၂၈၈.၃၀၆ -၈၈၃.၁၈၂ ၅၈၃.၅၂၇ -၂၉၉.၆၅၅
အျခား ၁၉၉.၁၆၆ ၈၂၄.၆၅၆ ၁၀၂၃.၈၂၂ ၁၂၉.၆၆၃ ၁၁၈.၈၅၀ ၂၄၈.၅၁၃ ၆၉.၅၀၃ ၇၀၅.၈၀၆ ၇၇၅.၃၀၉
  စုစုေပါင္း ၂၂၂၉.၄၄၂ ၄၂၈၆.၄၄၄ ၆၅၁၅.၈၈၆ ၃၀၉၇.၂၀၇ ၂၉၉၀.၉၇၇ ၆၀၈၈.၁၈၄ -၈၆၇.၇၆၅ ၁၂၉၅.၄၆၇ ၄၂၇.၇၀၂

ဇစ္ျမစ္ - Customs 

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

Pages