ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး - အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႔ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၆-၂၀၁၇ (၁-၇-၂၀၁၆) ထိ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ (၁-၇-၂၀၁၅) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း   ၈၉၃.၂၈၃ ၈၉၃.၂၈၃   ၈၅၄.၆၂၄ ၈၅၄.၆၂၄ ၀.၀၀၀ ၃၈.၆၅၉ ၃၈.၆၅၉
တိရိစာၦန္ထြက္   ၁.၅၆၉ ၁.၅၆၉   ၁.၆၅၃ ၁.၆၅၃ ၀.၀၀၀ -၀.၀၈၄ -၀.၀၈၄
ေရထြက္   ၁၁၆.၆၆၅ ၁၁၆.၆၆၅   ၉၉.၀၅၃ ၉၉.၀၅၃ ၀.၀၀၀ ၁၇.၆၁၂ ၁၇.၆၁၂
သတၱဳတြင္းထြက္ ၀.၇၄၆ ၄၈.၂၀၇ ၄၈.၉၅၃ ၂.၀၄၀ ၁၃၆.၃၅၉ ၁၃၈.၃၉၉ -၁.၂၉၄ -၈၈.၁၅၂ -၈၉.၄၄၆
သစ္ေတာထြက္ ၀.၄၄၄ ၅၄.၀၁၇ ၅၄.၄၆၁ ၁.၆၅၆ ၄၁.၀၉၆ ၄၂.၇၅၂ -၁.၂၁၂ ၁၂.၉၂၁ ၁၁.၇၀၉
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၆၇၀.၆၇၅ ၄၁၆.၈၄၁ ၁၀၈၇.၅၁၆ ၁၁၅၀.၉၃၄ ၂၃၈.၀၂၄ ၁၃၈၈.၉၅၈ -၄၈၀.၂၅၉ ၁၇၈.၈၁၇ -၃၀၁.၄၄၂
အျခား ၁၁.၄၆၉ ၃၅၆.၆၁၈ ၃၆၈.၀၈၇ ၅၆.၂၇၅ ၂၇.၇၆၁ ၈၄.၀၃၆ -၄၄.၈၀၆ ၃၂၈.၈၅၇ ၂၈၄.၀၅၁
  စုစုေပါင္း ၆၈၃.၃၃၄ ၁၈၈၇.၂၀၀ ၂၅၇၀.၅၃၄ ၁၂၁၀.၉၀၅ ၁၃၉၈.၅၇၀ ၂၆၀၉.၄၇၅ -၅၂၇.၅၇၁ ၄၈၈.၆၃၀ -၃၈.၉၄၁

ဇစ္ျမစ္ - Customs 

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

Pages