ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသျကီးမ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ Car Show Room မ်ားစာရင္း
၁၀/၀၈/၂၀၁၈
စဉ္ အေရာင္းျပခန္း
အမည္
Brand Name
ကုမၸဏီအမည္နွင့္

Show Room  လိပ္စာ

KIA Super Seven Stars Co., Ltd

(၁) အမွတ္(၂၂-ဘီ)၊ (၂၃-ေအ)၊ ကမၻာေအးေစတီ လမ္း၊ ရန္ကင္းျမို့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး၊

(၂) အမွတ္ (၇၄)၊ ရန္ကုန္-မနၱေလးလမ္းမျကီး နွင့္ ကြ်ဲဆည္ကန္ (၁၁) လမ္းေထာင့္၊ ခ်မ္းျမသာယာရပ္၊ ျပည္ျကီးတံခြန္ျမို့နယ္၊ မနၱေလးတိုင္းေဒသျကီး 

Mercedes Automobile Alliance Co., Ltd

(၁) အမွတ္ (၅၁)၊ ျပည္လမ္း၊ (၇)ရပ္ကြက္၊ (၇) မိုင္ခြဲ၊ မရမ္းကုန္းျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး

(၂) အမွတ္ (၄၄/ေအ၊ ၈-ေအ၊ ၆-က၊ ၇-ခ)၊ (၇) မိုင္၊ ျပည္လမ္း၊ (၆) ရပ္ကြက္၊ မရမ္းကုန္းျမို့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး

Ford Capital Automotive Ltd

အမွတ္ (၃)၊ အင္းစိန္ လမ္းမျကီး၊ (၁၂)ရပ္ကြက္၊ လွိုင္ျမို့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး

Nissan United Diamond Motor Co., Ltd

အမွတ္ (၄၄၃/ဘီ)၊ ျပည္လမ္း၊ အမွတ္ (၈) ရပ္ကြက္၊ ကမာရြတ္ျမို့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသျကီး

အမွတ္(၁၃၉)၊ တကၠသိုလ္ ရိပ္သာလမ္းသစ္၊ (၁၀)ရပ္ကြက္၊ ကမာရြတ္ျမို့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး

CMC Veryca Solo Motor Co., Ltd.

အမွတ္ (၁၅၃/၁၆၃)၊ ကုန္သည္လမ္းနွင့္ ရာဇာဓိရာဇ္လမ္းေထာင့္၊ (၃) ရပ္ကြက္၊ ဗိုလ္တေထာင္ျမို့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး 

Toyota  Aye and Sons Service Co., Ltd.

အမွတ္ (၈၇/က)၊ ကမၻာေအးဘုရားလမ္း၊ ေရွြေတာင္ျကား (၁) ရပ္ကြက္၊ ဗဟန္းျမို့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး

BAIC  Aung Gabar Motor Services Co., Ltd.

အမွတ္ (၇၄)၊ (၁) လမ္း၊  (၈) ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပျမို့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး

 

Mitsubishi Fuso Truck And Bus Automobile Alliance Co., Ltd

ေျမကြက္အမွတ္ (၁/၂/၅)၊ ၆၂ လမ္း၊ နတ္ေရကန္ ေက်းရြာအုပ္စု၊ အမရပူရျမို့နယ္၊ မနၱေလးတိုင္း ေဒသျကီး

BMW  Prestige Automobiles Co., Ltd

အမွတ္ (၄၈၅)၊ ျပည္လမ္းနွင့္ နာနတ္ေတာ လမ္းေထာင့္၊ ကမာရြတ္ျမို့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး

၇၃ လမ္း၊ မနၱေလး-ျမစ္ျကီးနားလမ္းမျကီးေဘး၊

ေရွြမန္းေတာင္ေဂါက္ကြင္းအတြင္း၊ ေအာင္ေျမသာစံ ျမို့နယ္၊ မနၱေလးတိုင္းေဒသျကီး
 

၁၀ Dongfeng Brand Passenger and Commercial Vehicles Yaung Ni Oo Services Co., Ltd.

အမွတ္(၁၉)၊ ဗဟိုလမ္း၊ ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္ကြက္၊ စမ္းေခ်ာင္းျမို့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး

၁၁ Toyota  Oriental Apex Services Co., Ltd.

အမွတ္(၆)၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမျကီး၊ လွိုင္ျမို့နယ္၊  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး

၁၂ Jaguar & Land Rover Capital Automotive Ltd

အမွတ္(၃)၊ အင္းစိန္လမ္းမျကီး၊ ၁၂ ရပ္ကြက္၊ လွိုင္ျမို့နယ္၊  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး

၁၃ Peugert Brand CBU Vehicles Super Seven Stars Co., Ltd

အမွတ္ (၄)၊ ရတနာလမ္း၊ က်ိုကၠဆံအေနာက္ ရပ္ကြက္၊ သဃၤၷ္းကြ်န္းျမို့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသျကီး

၁၄ Hyundai  International KLM Co., Ltd.

အမွတ္(၂/၆)၊ ရန္ကုန္-အင္းစိန္လမ္းနွင့္ သမိုင္း ဘူတာရံုလမ္းေထာင့္၊ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္၊ မရမ္းကုန္းျမို့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး၊

ရာမညဆိပ္ခံေဘာတံတား ကမ္းနားလမ္း၊ ပန္းပဲတန္းရပ္ကြက္၊ ေမာ္လျမိုင္ျမို့၊ မြန္ျပည္နယ္၊

ကြင္းအမွတ္ (၆၈၇)၊ ဦးပိုင္အမွတ္ (၂၉)၊ မံုရြာ-မနၱေလး ကားလမ္း၊  နတ္လူထိပၸန္ရပ္ကြက္၊  မံုရြာျမို့နယ္၊  စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသျကီး

၁၅ MAN Myanmar Motor Corporation Public Co., Ltd.

အမွတ္(၁၄/၃)၊ ခ်ယ္ရီဥယ်ာဉ္အိမ္ရာ၊ ေတာင္ဥကၠလာပျမို့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး

၁၆ Hyundai  General Arr Mahn Thit Co., Ltd.

ေျမတိုင္းရပ္ကြက္အမွတ္ ၃၉၉(က)၊ သီရိမဂၤႅာလမ္း၊ ရြာမအေရွ့ရပ္ကြက္၊ အင္းစိန္ ျမို့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး

၁၇ Mitsubishi  M M Cars Myanmar Ltd.

(၁)အမွတ္ (၁-ေအ/၂)၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမနွင့္ ရြာမေက်ာင္းလမ္းေထာင့္၊ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္၊ လွိုင္ျမို့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး

(၂) အမွတ္ (၄၁၃/၄)၊ ဦးပိုင္ အမွတ္ (၅-င)၊ ၆၂ လမ္း၊ ၃၆ လမ္းနွင့္ ၃၇ လမ္းျကား၊ မဟာျမိုင္ (၂) ရပ္ကြက္၊ မဟာေအာင္ေျမျမို့ နယ္၊ မနၱေလးတိုင္းေဒသျကီး

၁၈ Dongfeng Chu Kabar International Co., Ltd.

အမွတ္ (F8, A4)၊ ရန္ကုန္-မနၱေလး လမ္းမျကီးနွင့္ စက္မႈပန္းျခံလမ္းေထာင့္၊ ျပည္ျကီးတံခြန္ျမို့နယ္၊ မနၱေလးတိုင္းေဒသျကီး

၁၉ Isuzu MSP Motors Ltd.

ဦးပိုင္အမွတ္ (၂၄+၁၁)၊ ေျမကြက္အမွတ္ (၅၈၈-ဂ/၃)၊ ထံုးဘို-ျမစ္ငယ္လမ္း၊ နတ္ေရကန္ရပ္ကြက္၊ ရွားေတာေလးေက်းရြာ၊ အမရပူရျမို့နယ္၊ မနၱေလးတိုင္းေဒသျကီး
 

၂၀ GAC Lyan Shan Engineering Services Co., Ltd.

အမွတ္ (၃၅၁)၊ ျပည္လမ္း၊ မုန့္လက္ေဆာင္းကုန္း (ေတာင္)ရပ္ကြက္၊ စမ္းေခ်ာင္းျမို့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး

၂၁ Toyota GW Lion Co., Ltd.

အမွတ္ (၅၄၂)၊ ဦးပိုင္အမွတ္ (၁၀/၃၃၉)၊ ပုသိမ္ျကီးျမို့နယ္၊ မနၱေလးတိုင္းေဒသျကီး

၂၂ Scania Octagon International Services Co., Ltd.

အမွတ္(၃၇)၊ ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္းမျကီးနွင့္ နည္းပညာလမ္းေထာင့္၊  ျမစိမ္းေရာင္စက္မႈဇံု၊ လွိုင္သာယာျမို့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး

၂၃ Hino Summit SPA Motors Ltd.

အမွတ္ (G-1/ B-2)၊ ရန္ကုန္-မနၱေလးလမ္း၊ သခင္ဖိုးလွျကီးနွင့္ စံျပလမ္းျကား၊ စက္မႈဇုန္(၁)၊ ျပည္ျကီးတံခြန္ျမို့နယ္၊ မနၱေလးတိုင္းေဒသျကီး

၂၄ Nissan Pacific Alliance Motor Co., Ltd.

အကြက္ အမွတ္ (၅၈၈)၊ ဦးပိုင္အမွတ္ (D1, D2)၊ နတ္ေရကန္ရပ္၊ အမရပူရျမို့နယ္၊ မနၱေလးတိုင္းေဒသျကီး

၂၅ Nissan Shwe Sagaing Motor Services Co., Ltd.

ကြင္းအမွတ္ (၇၉၆၊ ၈၁၁)၊ ဦးပိုင္အမွတ္ (၁၀၉၊ ၆၆)၊ စစ္ကိုင္း-မံုရြာကားလမ္း၊ ဇီးေခ်ာင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ စစ္ကိုင္းျမို့နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသျကီး
 

၂၆ JINBEI Mann Myittar Trading Co., Ltd.

ရန္ကုန္-မနၱေလးလမ္းမျကီး ၊ ဆင္ျဖူကန္ ေဂါက္ကြင္းအနီး ၊ ခ်မ္းေတာင္ရပ္ကြက္၊ ခ်မ္းျမသာစည္ျမို့နယ္ ၊ မနၱေလးတိုင္းေဒသျကီး

၂၇ Dongfeng Sojitz Sunrise Automobile Co., Ltd.

အမွတ္(၁၉)၊ ဗဟိုလမ္း၊ ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္ကြက္၊ စမ္းေခ်ာင္းျမို့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး

၂၈ Volvo Performance Auto International Co., Ltd.

အမွတ္(၁၄၆)၊ ဓမၼေစတီလမ္း၊ အေနာက္ေရွြဂံုတိုင္ ရပ္ကြက္၊ ဗဟန္းျမို့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး

၂၉ Chevrolet  Pacific Alpine Myanmar Ltd.

အမွတ္ (၂၄၂)၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမျကီး၊ မဂၤႅာေတာင္ညြန့္ျမို့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး ၊

အမွတ္ (၅၁၄/၂)၊ ၃၅ လမ္း၊ ၅၈ လမ္းနွင့္ ၅၉ လမ္းျကား၊ ကန္ေကာက္ရပ္ကြက္(ေရွြယဉ္မြန္ရပ္)၊ ခ်မ္းေအးသာစံျမို့နယ္၊ မနၱေလးတိုင္းေဒသျကီး

၃၀ Jaguar & Land Rover Capital Automotive Ltd.

အမွတ္(၃)၊ အင္းစိန္လမ္းမျကီး၊ ၁၂ ရပ္ကြက္၊ လွိုင္ျမို့နယ္၊  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး

၃၁ Higer Greater Man International Services Co., Ltd.

အမွတ္(၁၇)၊ ဧရာဝတီလမ္း၊ သစ္ဆိမ့္ကုန္းရပ္ကြက္၊ သဃၤၷ္းကြ်န္းျကီးေက်းရြာအုပ္စု၊ မဂၤႅာဒံုျမို့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး 

၃၂ Mazda Cycle & Carriage Automobile Alliance Co., Ltd.

အမွတ္(၉၆)၊ ကမၻာေအးဘုရားလမ္း၊ ဗဟန္းျမို့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး

၃၃ Hyundai  Global KLM Co., Ltd.

အမွတ္ (၃-စ)၊ ျမို့မဥယ်ာဉ္လမ္း နွင့္ ၇၄ လမ္းေထာင့္၊ ေတာင္ျမင့္ရပ္ကြက္၊ ျပည္ျကီးတံခြန္ျမို့နယ္၊ မနၱေလးတိုင္းေဒသျကီး
 

၃၄ Chenglong Aung Kan Bo Truck & Machinery Co., Ltd.

အမွတ္ (ဂ်ီ-၄ ဘီ)၊ ေယာမင္း ျကီးလမ္းနွင့္ စက္မႈဇုန္(၁)လမ္းေထာင့္၊ ရန္ကုန္-မနၱေလးလမ္းေဘး၊ ျပည္ျကီးတံခြန္ျမို့နယ္၊ မနၱေလး တိုင္းေဒသျကီး

၃၅ Isuzu Compass Auto Co., Ltd.

အမွတ္(၁/၃)၊ တိုးခ်ဲ့(၁)လမ္း၊ ရန္ကုန္စက္မႈဇုန္တိုးခ်ဲ့(၁)၊ သဃၤၷ္းကြ်န္းျကီးေက်းရြာ အုပ္စု၊ မဂၤႅာဒံုျမို့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး

၃၆ Nissan E-Garage Auto Services and Spare Parts (Myamar) Co., Ltd.

(အမွတ္ (၄၄၃)၊ ျပည္လမ္း၊ (၈) ရပ္ကြက္၊ ကမာရြတ္ ျမို့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး)

၃၇ Wuling Myanmar TML Ltd.

အမွတ္ (၃၄၄)၊ ကာယ (၁၂) လမ္း၊ အမွတ္(၃) လမ္းမျကီး၊ သဃၤၷ္းကြ်န္းျကီးေက်းရြာအုပ္စု၊ မဂၤႅာဒံုျမို့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး

 

၃၈ Isuzu Myanmar TML Ltd.

အမွတ္(၈၅)၊ မင္းသိဒၶိေက်ာ္စြာလမ္း၊ စက္မႈဇုန္(၃)၊ ေရဥကၠံေက်းရြာအုပ္စု၊ လွိုင္သာယာျမို့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး

 

၃၉ Sokon Jyin Kyu Co., Ltd.

အမွတ္ (မ-၁၄/၁၄)၊ ၅၆ လမ္းနွင့္ ၅၇ လမ္းျကား၊ သိပၸံ လမ္း၊ ရဲမြန္ေတာင္ရပ္ကြက္၊ မဟာေအာင္ေျမျမို့နယ္၊ မနၱေလးတိုင္းေဒသျကီး

၄၀ King Long Global Grand Trading Co., Ltd.

အမွတ္(၁)၊ ကာယ(၁၂) လမ္း၊ ကာယေက်းရြာ၊ သဃၤၷ္း ကြ်န္းျကီးေက်းရြာအုပ္စု၊ အမွတ္(၃)လမ္းမျကီးေဘး၊ မဂၤႅာဒံုျမို့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး

၄၁ Sojen Auto Dynasty Joint Venture Co., Ltd.

ေျမကြက္အမွတ္ (၁၈/၅၃၄/ေအ)၊ အမွတ္(၃) လမ္းမျကီး ေဘး၊ သဃၤၷ္းကြ်န္းျကီးေက်းရြာ၊ မဂၤႅာဒံုျမို့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး

၄၂ Toyota  Mingalar Motor Co., Ltd.

အမွတ္ (၆)၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမျကီး၊ (၂) ရပ္ကြက္၊ လွိုင္ျမို့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး

၄၃ Volkswagen Mingalar Motor Co., Ltd.

အမွတ္ (၈၈)၊ ေဝဇယနၱာလမ္းနွင့္ ရတနာလမ္းေထာင့္၊ (၈) ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပျမို့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး